Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10686
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Iohanne ante portam latinam
De sant Joan apòstol
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:471-72
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11880
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lxxxva-lxxxira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxva] De sent Johan ante portam latinam
text: I2ohan apostole euangeliste dementre que preycaue en Effesi … [ lxxxira] … lo seu cors fo mudat enla dita ciutat ab molt gran honor
Note text proper al de l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 12004
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 130rb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 130rb] De sant Johan de porta latina
text: I3Ohan apostol E euangeliste de mentre que presicaue en effesi … [ 130va] … sent Johan on con molt ben odoras E feses molts mjracles lo seu cors fo mudat en la dita Ciutat ab molt gran honor
ID no. of Witness 3 cnum 11053
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 110ra-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 110ra] De sent Joan denant porta latina
text: I6Oan apostol euangelista dementre que preicaua en efesi … [ 110rb] … On con mot be odores e feses motz miracles. lo seu cors fo mudat en la dita ciutat ab mot gran honor
ID no. of Witness 4 cnum 11424
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. clxxvii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxvii] De la vida de sent Johan evangelista
text: Joan apostol evangeliste qui preicave en Effesi ell fo pres per lo conçell qui li dix que sacrificas als deus … mas en apres fo demostrade per son fill Jacme on com molt be odoras fo mudat lo seu cors en la dita ciutat ab gran honor
ID no. of Witness 5 cnum 10911
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxxiiiirb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiiiirb] De sent jouan deuant la porta latina A Roma
text: I4Ouan apostol euengeliste de mentra que prayicaua en efesim el fo pres … [ cxxiiiivb] … con molt be odoras e fees molts miracles lo seu cors fo mudat en la dita ciutat ab molt gran honor
ID no. of Witness 6 cnum 11178
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xcviivb-xcviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviivb] La vida de sant Johan Apostol e euangelista
text: [i]5Ohan apostol euangelista dementre que prehicaua en ephesi: ell fon pres perlo consol qui li dix que sacrificas als deus … [ xcviiira] … mas apres fonc demostrat per son fill glorios sant jaume Puys fon mudat com molt be odoras enla dita ciutat:e ab molta honor que li feren
ID no. of Witness 7 cnum 9989
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness f. cxlira-rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlira] De sanct Johan apostol
text: I5Ohan apostol e euangelista dementre que prehicaua en ephesi … [ cxlirb] … Puys fonch mudat com molt be odoras en la dita ciutat ab molt gran honor que li feren
ID no. of Witness 8 cnum 10655
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xcviivb-xcviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De sant Joan apòstol (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcviivb] La vida de sanct Joan Apostol e euangelista
text: I5Oan apostol e euangelista de mentre que prehicaua en ephesi … [ xcviiira] … Puys fon mudat com molt be odoras enla dita ciutat: e ab molta honor que li feren
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14