Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10680
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Vitali
La vida de sant Vidal
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:413-14
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11998
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. 118rb-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vidal (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 118rb] De sant vidal prolech
text: U3idal vol aytant dir co viuent aytal cor aytal qual vinia defora … la passio del qual fo atrobada en lo libel de geruasi e de protasi
rubr.: Del nom de sant vidal
text: U3idal caual [sic] e consol dela seua muler Naueleria … [ 118vb] … la portaren mjg morta entro amjla en lo qual loch sen ana adeu
ID no. of Witness 2 cnum 11047
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 99rb-va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vidal (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 99rb] De sent vidal
text: U3Jdal uol aytant dir con ujuent aytal car aytal qual ujuja de forra [sic] per obra aytal era dins en son cor … la pasio del qual fo atrobada en lo libel den Geruasi e den protassi
rubr.: Miracle
text: U3Jdal caualer e consel de la sua muler na ualeria engenra en geruasi en protasi … [ 99va] … en tant quels homens qui eren ab ela seus lan portaren mig ujua entro amjla en lo qual loc sen ana adeu
ID no. of Witness 3 cnum 11418
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness f. clxiii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vidal (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ clx] La interpretacio dell nom
text: Vidal vol aytant dir com vivent cor aytal com vivia deffora per obra … la passio del qual fo acabade en lo libell den Gervasi e den Protasi
tit.: De la vida de sent Vidal
text: Vidal era consol e cavaller e de la sua muller na Valian engenra en Prolasi e en Protasi ab an Paulin jutge en la ciutat de Ravenna … e quant ells ho hoiren ferirenla molt fortment en guisa quels homens qui eran ab ella seus la portaren mig morta a Mila en lo qual loch sen ana a Deu
ID no. of Witness 4 cnum 10905
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness f. cxiiiva-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vidal (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiiiva] De sent uidal
text: U3idall caualer de concel de sa muler na uelleria enjenra enjeruasi e en protaci … [ cxiiivb] … en tant quels homens qui eren ab ela seus la portaren mig ujua tro a mila al qual loch sen ana adeu
ID no. of Witness 5 cnum 11172
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxxxixvb-xcra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vidal (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxixvb] La interpretacio de sant Vidal
text: [v]5Jdal vol tant dir com viuent: car tal com sant vidal viuia de fora … La vida e passio del qual es stada trobada en lo libre de Geruasi e de Prothasi.
tit.: La vida de sant Vidal
text: [ xcra] [v]4Jdal caualler e consol dela sua muller valeria geruasi e protasi engenra. E ab pauli iutge entra enla ciutat de rauenna … E com ells ho oiren feriren la fortment: en manera que los homens qui eren ab ella: la sen portaren mig morta fins a mila.enlo qual loc sen ana ab deu
ID no. of Witness 6 cnum 9983
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxxxva-cxxxira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vidal (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxva] La interpretacio de sanct Vidal
text: [ cxxxvb] V5Jdal vol aytant dir com viuent: car aytal com viuia defora per obra: aytal era de dins son cor … La passio del qual fonch trobada en lo libre de geruasi e de prothasi
rubr.: La vida de sanct vidal
text: [V]3Jdal caualler e consol dela sua muller na Ualeria geruasi e prothasi engenra … [ cxxxira] … en manera que los homens qui eren ab ella la sen portaren mig morta fins a mila: en lo qual loch sen ana ab deu
ID no. of Witness 7 cnum 10649
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxxxixvb-xcra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Vidal (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxixvb] La interpretacio de sanct Uidal
text: V5Jdal voltant dir com viuent: car tal com sanct vidal viuia de fora per obra: tal era de dins son corp … La vida e passio del qual es stada trobada enlo libre de Geruasi e de Prothasi
rubr.: La vida de sanct Uidal
text: [ xcra] V5Jdal caualler e consol dela sua muller valeria geruasi e protasi engenra … en manera quelos homens qui eren ab ella la sen portaren mig morta fins a Mila: enlo qual loch sen ana ab deu
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14