Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10673
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De resurrectione domini
De la resurrecció de Jesucrist
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Editat a: Càmara i Sempere (2010), La mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494) 175-92
Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:355-69
Subject CRISTOLOGIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11878
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lxxviiivb-lxxxva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la resurrecció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviiivb] Dela resurreccio de ihesu christ
text: L2a resurreçcio de ihesu christ fo en lo terç die dela sua passio … [ lxxxva] … perque en julia molt irat li feu trancar lo pits ab .i. contel. eaxi merturiat el sen ana a deu
Note el manuscrit recull sota un mateix epígraf aquest capítol, “Eper que fo mudat l’orde dels dies e de les nuyts” i d’altres, que a l’edició Kniazzeh-Neugaard (1977: II 370 i següents) són epígrafs separats
ID no. of Witness 2 cnum 11991
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 104va-109va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la resurrecció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 104va] Dela ressurreccio de jhesu christ
text: L4a Resurreccio de ihesu christ fo en lo .iij. dia dela seua passio … [ 109va] … lo jutge vesem e no humjl qujns ve combater no ges que stia ab nos ans ve per so queych get aquests que nos tenem preses
Note inclou les rúbriques “En qual manera Jhesu christ deliura los sants Pres dinfern” i “Dels mjracles que deus fe despulan jnfern”
ID no. of Witness 3 cnum 11040
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 87va-91va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la resurrecció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 87va] Mira.
text: L3A resurreccio de ihesu christ fo en lo .iij. dia de la sua passion … [ 91va] … ans ue perso queyc get aquesta que nos tenem preses
ID no. of Witness 4 cnum 11413
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxlii-cxlviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la resurrecció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlii] De la resurreccio de la [sic] Jhesuchrist
text: La resurreccio de Jhesuchrist fo en lo terç die de la sua passio … [ cxlviii] … lo jutge veem e no humil quins ve combatre e no gens que estiga ab nos ans ve per ço que hich git aquests que no tenim presos
ID no. of Witness 5 cnum 10898
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. civb-cvira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la resurrecció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ civb] Dela resureccion de jhesuchrist
text: L3a resureccion de jhesuchrist fo en lo ters dia de la sua pacion … [ cvira] … lo jutge ueem e no umil ques ue combatra nogens que estia ab nos ans ue perso que ich git aquests que nos tanim preses
ID no. of Witness 6 cnum 11153
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxxxrb-lxxxiiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la resurrecció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxrb] Dela resurrectio de Jesu Christ
text: [l]5A resurreccio de nostre senyor deu jesu christ fonc enlo terçer dia dela sua passio … [ lxxxiiiva] … Lo iutge veem quinsve a combatre per ço quen trague aquestes animes
ID no. of Witness 7 cnum 9976
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cxixra-cxxiiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la resurrecció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cxixra] Dela resurrectio de Jesu christ
text: L5A resurrectio de nostre senyor deu Jesu crist fonch en lo terçer dia dela sua passio … [ cxxiiira] … Lo iutge veem quins ve a combatre: perço quen trague aquestes animes
ID no. of Witness 8 cnum 10642
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lxxxrb-lxxxiiiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, De la resurrecció de Jesucrist (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxrb] Dela resurrectio de Jesuchrist
text: L5A resurrectio de nostre senyor deu jesuchrist fonch enlo terçer dia dela sua passio … [ lxxxiiiva] … Lo iutge veem quins ve a combatre perço quen trengue aquestes animes
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2010-02-10