Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1066
Authors Desconegut
Titles Capítols de la Confraria dels sastres
Date / Place escrit 1400 - 1600
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject ASSOCIACIONS
OFICIS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 97
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, B102-V1-4 (BITECA manid 1080)
Copied 1401 - 1600
Location in witness ff. 2 prel.-[?]
Title(s) Desconegut, Capítols de la Confraria dels sastres, escrit 1400 - 1600
Capitols de la cofraria dels sastres
Incipit & Explicits rubr.: [ 2 prel.] Taula dels […] Capitol[s]
índex: C2Apitol primer que tracta com fon […] ab dos tancadures en cartes […] … [ 5v prel.] … e ordinatio, com quiscun any […] sobreposats, la hu desastres, e (…) çaters y no (…) de vn Offici com antes En cartes liiij.
certificació: [F]2Onch acabat per mj Joan Cirer lo present llibre de Capitols dels honrrats sastres y calçaters, Essent Sobreposats los Honorables mestres […] monjo, Calçater clauari (…) Antonj phelip Calçater, Aquest llibre es tret de altre llibre vell bollat que vuy te lo offíci/, aquest vell llibre fonch tret dela casa del bcn, y consta en la gouernatio totes contengudes, coses, en aquell y aquest esser decretades. Ffet, o acabat a .xv. de Setembre, any de bissext .M.D.lxxij. Laus Deo.
text: [ 6 prel.] I3Tem a xv del mes de Setembre any M. cccc. xxviij. dins lo Capitol de St. Domingo dels frares predicadors, ab Conçell ple ço es en la major part de to [sic] lo Offici, per intentio de […] ordenar Sobreposats nouells ab voluntat de tots Confrares, atorgant llohant e confirmant aquest Capitol de nou … [ 7v prel.] … et in eisdem interpouat suam auctoritatem et Decretum
rubr.: [ 1] TOstemps sien en lo nom de nostre Senyor, e dela gloriosa verge madona sancta Maria .amen.
prol.: C12Omensaren los bons homens quj en aquell temps eren vius aquesta sancta almoyna, e Confraria del honrrat offici dels sastres lo beneyt die dela natiuitat de nostre Senyor Deu Jesuchrist en lany M.CCC. [esborrat] xij. Ajustat tot lo offici enla Esglesia de Sancta Margarita, e ordenaren los Capitols tots ensemps, e aquells lo ar[…] e firmaren axi com deuall se seguiex [sic]
rubr.: Primer Capitol
text: P3Rimerament ordenaren que fos […]ora Caxa ab dues tancadures […]
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2005-01-13