Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10669
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Benedicto
La vida de sant Benet
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:309-20
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11868
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. lxvva-lxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Benet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvva] Dela enterpretacio [f. lxvvb] dell nom de sent benet
text: B2enet es dit per ço con el beney moltes coses … la uide delqual escriuj sent Gregori
tit.: De sent benet
text: B2enet fo de la prouincia [sic] e fon trames per apendre letres e seguil .ia. sua nodrissa … [ lxviiira] … Ffo sebolit sent benet en loratori de sent iohan babtista que el auia bastit con destruhy lo temple den appollinj
Note text proper a l’incunable de Barcelona
ID no. of Witness 2 cnum 11984
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 90rb-94ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Benet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 90rb] Del nom de sant beneset prolech
text: B3eneset es dit per so car el benesi moltes causes … Car ell merich [sic] la perdurable benediccio ad auer la vida del qual scrisch sent Gregori papa
rubr.: De sant beneset
text: B4eneset fo dela proujncia de mjrcia nat E fo trames per apendre letres Aroma … [ 94ra] … E en lohoratori de sent Johan babtiste que el auja quant destroy lo temple denapolli
ID no. of Witness 3 cnum 11036
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 76rb-79rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Benet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 76rb] De sent Beneset
text: B3Eneset perso car el benesi moltes causes … car meri. [sic] la perdurabla benediction asauér/ la uida del qual escrisc. sen gregori papa de roma
rubr.: Miracle
text: B4Eneset fo de la prouincia de murcia nat e fo trames apenre letres a roma … [ 79ra] … sent beneset fo sebelit en lo oratori de sent johan babbtista quel a- [f. 79rb] uia bastit quan destroy lo temple denapoli
ID no. of Witness 4 cnum 11408
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. cxxv-cxxviii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Benet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: La interpretacio del nom de sent Banet
text: Benet es dit per ço com ell benehi moltes coses … la vida del qual escrivi sent Gregori
tit.: De la vida de sent Banet
text: Benet fo de la provincia de Turcia e fo trames per aprendra letres a Roma e an sa infantesa … [ cxxviii] … Sent Benet fo sebollit en loratori de sent Johan Babtista que ell avia bestit quant destruy lo templa den Apollo
ID no. of Witness 5 cnum 10894
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xcra-xciiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Benet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xcra] De sent benet
text: B4Enet fo dela prouincia de Murcia e trames fo per apendra letres a Roma … [ xciiira] … fo sabolit sant benet en loratori de sant jouan babtiste que el auia bestit can destruy lo templa denapolina
ID no. of Witness 6 cnum 11150
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lxxvrb-lxxviirb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Benet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvrb] La interpretacio de sant Benet
text: [b]4Enet es dit perço com ell beney moltes coses … La vida del qual scriui sant gregori
tit.: De sant Benet
text: [ lxxvva] [b]4Enet fon dela prouincia de nursia:e fon tremas per apendre de letres a roma en sa infantesa … [ lxxviirb] … Lo qual fon soterrat en loratori de sant johan loqual hauia construit: quant ell destrui lo temple de apollina
ID no. of Witness 7 cnum 9972
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. cviiivb-cxira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Benet (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiivb] La enterpretacio de sanct Benet
text: B5Enet es dit perço com ell benei moltes coses … com ell mori en perdurable benedictio. la vida del qual scriui sanct gregori
rubr.: La vida de sanct Benet
text: [B]3Enet fonch dela prouincia de nursia: e fonch trames per apendre de letres a ro [f. cixra] ma en sa infantesa … [ cxira] … Sanct benet fonch soterrat enlo oratori de sanct iohan baptista que ell hauia bastit: quant destrui lo temple de napolina
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2011-08-20