Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10650
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Agnete
La vida de santa Agnès
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:169-73
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 11846
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xlivb-xliiva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Agnès (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xlivb] De sancta agnes uerge
text: A2gnes fo uerge molt sauja segons que sent ambrosi ne fa testimonj lo qual escriui la sua uide … [ xliiva] … enos cuytade deanar al talem dell martiri la qual uerge sancta agnes ana molt cuytosament
Note coincideix amb el ms. de París, però sense l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 11724
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 23ra-25rb ff. 103ra-105rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Agnès (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 23ra] De senta agnes
text: A2gnes es dita de aynela per ço car ela fo suau e humill … [ 25rb] … danar al loc del martiri molt alegrament en lo qual la sancta uerge ana molt cuytosament
ID no. of Witness 3 cnum 11960
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 53va-55rb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Agnès (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 53va] del nom de santa Agnes prolech
text: A4gnes es dita dayela per so car ela fou suau e humjl … E fo dita Agnes de agnoscendo per ço cor lauja de veri-tat [f. 53vb] conexh e persiquesch
rubr.: de santa Agnes verge
text: A3gnes fo verge molt sauia segons que diu sant Ambrosi quj scrjsch la sua passio … [ 55rb] … en guisa ques tardas danar al loch del martiri molt alegrament en lo qual la santa verge ana molt cuytosament
ID no. of Witness 4 cnum 11010
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness f. 44ra-vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Agnès (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 44ra] De senta Agnes
text: A4gnes es dita dayela per so cor ela fo suau e humil axi con ayela … o fo dita agnes de agnocendo per so cor la uja de ueritat conec
text: A4gnes fo uerge mout sauja segons que diu sent ambrosi qui escrisc la sua passio … [ 44vb] … los crestians els parens dela ab gran gog sebelissen a penes pogren escapir dels colps deles peres que los gitauen les gens
ID no. of Witness 5 cnum 11390
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. lxxxviii-lxxx
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Agnès (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviii] De la vida de santa Agnes
text: Agnes fo verge molt savia segons que sent Ambrosi ne fa testimoni lo qual escrivi la sua vida com santa agnes ach complits xiii anys perde mort e troba vida … [ lxxx] … e nos cuytave de anar al talem del martiri la qual verge santa agnes ana molt cuytosament
ID no. of Witness 6 cnum 10874
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. liiira-livva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Agnès (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ liiira] De santa angnes [sic]
text: A3GNES fo uergen molt sauia sagons que diu sant ambros que escrisch la sua pacion … [ livva] … Nos cuyta danar al talem de les nupcies en gisa ques tardas danar al loch del martirj al qual la santa agnes ana molt cuýto/sament
ID no. of Witness 7 cnum 11132
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. lvb-livb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Agnès (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lvb] La interpretacio de santa Agnes
text: [a]4Gnes es dita ab aga: car fon humil e suau axi com anyella … e aquestes tres coses remogue santa agnes: perla bona virtut que fon en ella.
tit.: De santa Agnes
text: [a]5Gnes fon sauia e fon verge: segons que sant ambros ne fa testimoni:lo qual scriu la sua vida e passio enla forma seguent Com sancta agnes hague complits .xiij:anys perde mort e cobra vida … [ livb] … La qual verge santa agnes molt volenterosament pres martyri sots constanti lemperador. En lany de nostre senyor.cccxc
ID no. of Witness 8 cnum 9953
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. lxxixva-lxxxvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Agnès (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxixva] La interpretacio de sancta Agnes
text: [A]5Gnes es dita ab aga car fonch humil e suau axicom anyella … e aquestes tres coses remogue sancta agnes per la bona virtut que fonch en ella
rubr.: La vida de sancta Agnes
text: A5Gnes fonch sauia e fonch verge. Segons que sanct Ambrosi ne fa testimoni … [ lxxxvb] … La qual verge sancta Agnes ana molt volenterosament: e pres martyri en lo temps de constanti lemperador. En lany de nostre senyor .cccxc.
ID no. of Witness 9 cnum 10624
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. lvb-livb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Agnès (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ lvb] La interpretacio de sancta Agnes
text: A4Gnes es dita ab aga: car fon humil e suau axi com anyella … e aquestes tres coses remogue sancta Agnes: perla bona virtut que fon en ella
rubr.: De sancta Agnes
text: A5Gnes fon sauia e fon verge: segons que sanct Ambros ne fa testimoni … [ livb] … La qual verge sancta Agnes molt volenterosament pres martyri sots constanti lemperador. En lany de nostre senyor .cccxc.
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2008-03-14