Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10646
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Antonio
La vida de sant Antoni
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1290 ? - 1320 ?
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:155-60
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 11838
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xxxviva-xxxviiira
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Antoni (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxviva] De sent anthoni
text: A2nthonj con fos deadat de xxv. ayns ehoys legir enla esgleya. Si uols esser perfet .vin tot quant as e doneho als pobres … [ xxxviiira] … Edemantinent rete la anima anostre senyor deus. Mori en edat de .C.v. ayns enlo temps que regnaue en Roma contasti emperador. En layn dela jncarnacio .CCClx
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, però no inclou l’explicació del nom
ID no. of Witness 2 cnum 11957
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 48vb-50vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Antoni (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 48vb] De sant Anthonj prolech
text: A3nthonj es dit ab ana que vol dir aut … [ 49ra] … la vida del qual scrisch Anatasi
rubr.: De sant Anthonj
text: A4nthonj co el fos en etat de .xx. anys e ausis legir en la glesa si vols esser perfeyt ve e ven tot quant as e donao als paubres … [ 50vb] … En apres sent Anthonj quant fo en etat de .xc. v. anys en la seua vida quant hac tots los seus frares baysats en Pau ab deu se pausa en la sua gloria
ID no. of Witness 3 cnum 11007
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 40ra-41vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Antoni (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 40ra] De sen Antonj
text: A4Ntonj es dit ab anna que uol dir a ensus. e tenent … la ujda del qual escrisc atanasi
text: A3Ntonj con el fos en etat de .xx. ayns e ausis ligir en la esgleya. si uols esser perfeyt ue e uen tot quant as e dona o als pobres … [ 41vb] … En apres sent antonj quant fo en etat de .c. e .v. ayns en la sua ujda quant ac tots los seus frares bayzats en pau ab deu se pausa
ID no. of Witness 4 cnum 10871
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xlixra-lva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Antoni (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits text: [ xlixra] pecialment los jouencels on con el los uaes en la deuan dita forma sant antoni li dix O molt uil cosa amj apareguist … [ lva] … Enapres sant antonj can fo enedat de .c.v. ayns en sauide can ac totz los frares basatz en pau ab deu reposa finalment
Note acèfal, manca el f. xlviii
ID no. of Witness 5 cnum 11128
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xlvrb-xlvivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Antoni (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvrb] La interpretacio de sanct Anthoni
text: [ xlvva] [a]4Nthonius es dit ana que es dit sobira e tement … Sant athanasi scriu la sua vida: axicom se mostra auant
tit.: La vida de sant Anthoni
text: [a]5Nthonius com fos de edat de.xxv. anys:e ois legir … [ xlvivb] … Com sant anthoni hague complits tos sos dies:besa sos frares enla bocha.e decontinent rete la anima a nostre senyor. e aço fon com hague viscut cent e cinch anys: E lauors regnaua costanti emperador. en lany dela incarnacio.cccxl.
ID no. of Witness 6 cnum 9949
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. liiira-liiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Antoni (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ liiira] La interpretacio de sanct Anthoni
text: [A]5Nthonius es dit ab ana que es dit sobira e tement: axi com a hom qui tem les coses sobiranes … Sant athanasi bisbe scriu la sua vida axicom se mostra auant
rubr.: La vida de sanct Anthoni
text: A5Nthoni com fos de edat de xxv. anys: e ois legir en la sglesia: si vols esser perfet ven tot quant has e donau als pobres … [ liiiivb] … e decontinent rete la anima a nostre senyor. e aço fonch com hague viscut .cv. anys. e lauors regnaua costanti emperador en lany dela incarnacio .ccc.xl.
ID no. of Witness 7 cnum 10620
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xlvrb-xlvivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Antoni (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ xlvrb] La interpretacio de sanct Anthoni
text: A4Nthonius es dit ab ana que es dit sobira e tement: axi com a hom qui tem les coses sobiranes … Sant athanasi scriu la sua vida: axicom se mostra auant
rubr.: La vida de sanct Anthoni
text: A4Nthoni com fos de edat de .xxv. anys: e hois legir enla sglesia: si vols esser perfet: ven tot quant has e donau als pobres … [ xlvivb] … e decontinent rete la anima a nostre senyor. e aço fon com hague viscut cent e cinch anys. E lauors regnaua constanti emperador en lany dela incarnacio .cccxl.
Record Status Created 2008-03-12
Updated 2011-11-30