Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10632
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Stephano
La vida de sant Esteve
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:78-86
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11824
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xixvb-xxvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xixvb] De sent esteue
text: S2ent esteua fo .i. dels .vij. diaques per los apostols ordonat en lo mjnisteri dela esgleya … [ xxvb] … lo ters los innocens
Note coincideix amb el text de l’incunable de Madrid
ID no. of Witness 2 cnum 11943
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 20va-23vb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 20va] prolech de sent Steue
text: S4steue [sic] en grech vol dir corona en latin … [ 20vb] … E es dit visio per so car les vidues donaua lausable ensenyament
rubr.: De sant Steue
text: S4ent Steue fon dels .vij. diaques quj foren per los apostols en lo lur offici o seruici aordonat … [ 23vb] … la primera manera fo en sent Steue la .ij. manera fo en sent Johan euangeliste lla .iij. manera fo en los ygnocents
Note inclou les rúbriques “Per que es dit dels sants quj sadormjren quant exiren daquest mon” i “Mes per que son mudades les festes dels sants”
ID no. of Witness 3 cnum 10994
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 19va-22ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 19va] De sent Esteue
text: S5Teue en grec. uol dir corona en lati … perso cor ales ujdués/ donaua lausable enseyament
text: S5teue fo un dels .vij. diaques qui fo perlos apostols en lo lur serujci a ordonat … [ 22ra] … la primera manera fo en sent esteue. la segona fo en sent iohan. la tersa en los jnnocens
ID no. of Witness 4 cnum 11372
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xxix-xxxii
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxix] Prolech de sent Steve
prol.: Ssteve en grech vol dir corona en latin e en abraich steve vol dir norma … e es dit visio per so car a les vidues donava lausable ensenyament
tit.: De sant Steve
text: Sent Steve fo un dels sets diaques qui foren per los apostols en lur offici o servici aordonat … [ xxxii] … la primera manera fo en sent Steve la segona manera fo en sent Johan evangeliste lla tercera fo en los ygnocents
ID no. of Witness 5 cnum 10860
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, Códices LXXXVIII (BITECA manid 2267)
Copied 1351 - 1400
Location in witness ff. xxiiiira (=xxxiiii bis)-xxvjvb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits text: […] … [ xxiiiira (=xxxiiii bis)] … es dit uesion per so car ales uiulues donaue loable en cenyament
rubr.: Dela uida de sant esteua
text: S3ant esteue fo .i. dels .vij. diaquens que fo perlos apostols al lur seruey ordonat … [ xxvjvb] … La primera fo en sant steuen la sagona fo en sant jouan euengelista la tersa fo en los jnnocens
Condition acèfal
References Facsímil a: Santoral s. XIV (2009)
Note manca el principi de la interpretació del nom. Afegit a ploma entre la rúbrica “Lo trobament del cors de sent steue trobaras en clxxij”
ID no. of Witness 6 cnum 11113
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xxiirb-xxiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiirb] La vida de sant Steue
text: [s]5Ant steua fon vn de aquells diaques dels .vij. ordenats per los apostols al ministeri dela esglesia … [ xxiiivb] … Lo primer fon del benauenturat prothomartyr sanct steue. Lo segon fon del glorios sant johan apostol e euangelista. E lo terç fon dels innocents
Note explicit lleugerament diferent del de l’edició de Joan Rosenbach 1494, coincideix, però amb el text de la de C. Amoros
ID no. of Witness 7 cnum 9934
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xxviirb-xxixra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviirb] La vida de sant Steue
text: S5Ant steue fonch vn de aquells diaques dels .vij. ordenats per los apostols al ministeri dela esglesia … [ xxixra] … Lo primer fonch de sant steue. Lo segon de sant johan euangelista. e lo terç dels jnnocents
ID no. of Witness 8 cnum 10605
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xxiirb-xxiiivb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de sant Esteve (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiirb] La vida de sanct Steue
text: S4Anct Steue fon vn de aquells diaques dels .vij. ordenats per los apostols al ministeri dela esglesia … [ xxiiivb] … Lo primer fon del benauenturat prothomatyr [sic] sant Steue. Lo segon fon del glorios sanct Joan apostol e euangelista. E lo terç fon dels innocents
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2008-03-14