Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10628
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancta Lucia
La vida de santa Llúcia
Date / Place escrit 1250 - 1280
traduït 1450 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts és una de les vides de texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References (most recent first) Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:49-52
Subject HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 11820
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.III.5 (BITECA manid 1897)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)
Location in witness ff. xiiirb-xivrb
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Llúcia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xiiirb] De sancta lucia
text: L2ucia uerge fo de saragossa e de molt noble linatge e en la fama de sancta agatha per tota. Sicilia anassen al seu vas ab sa mare … [ xivrb] … E per los christians fo sebolida molt honradement En apres sobre lo seu uas fo esgleya hedifficade. Mori en lanyn [sic] de nostre senyor CCC.ix
ID no. of Witness 2 cnum 11722
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 113 (BITECA manid 1308)
Copied 1291 [?] - 1350 [?]
Location in witness ff. 20ra-22ra ff. 100ra-102ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Llúcia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 20ra] De senta lucia uerge
text: L3ucia es dita de lum. car lum a belea en esguardament … [ 22ra] … fo sebolida. E en apres sobre lo seu uas fo edificada eglesia
ID no. of Witness 3 cnum 11937
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 713 (BITECA manid 1900)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. 11vb-13ra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Llúcia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 11vb] De santa lucia verge prolech
text: L3ucia es dita de luu cor luu ab elesa en esgardament … obres fasen senes negligencia e senes tarditat O es dita lucia en cays de luu via de salut
rubr.: De santa lucia verges
text: L3ucia verge de saragossa de molt Noble ljnatge ausint la fama de santa Agata per tots Cecilia … [ 13ra] … en aquel matex loch ela mori e per ells molt honradament fo sebelida En apres sobre lo seu vas fo esgleya hedifficada
ID no. of Witness 4 cnum 10990
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 44 (BITECA manid 1899)
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix): 1301 - 1350 (P. Meyer)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals): 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in witness ff. 12rb-13va
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Llúcia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 12rb] De sancta Lucia
text: L5ucia es dita de lud cor lud abelesa en esguardament … [ 12va] … obres fazen senes negligencia e senes tota tardetat o es dita lucia en qua[?] de lud [..]
text: L3ucia uerge de saragossa de mot [sic] noble linatge o en la fama de senta agata per tota ciscilia manifestada … [ 13va] … E per els fo mout honradament ce sebelida [sic] En apres sobre lo seu uas fo esgleya hedificada
ID no. of Witness 5 cnum 11368
City, library, collection & call number Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 174 L, núm. inventari 7615 (BITECA manid 1901)
Copied 1301 - 1400 (Massó)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in witness ff. xix-xx
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Llúcia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xix] De santa lucia verge prolech
text: Lucia es dit de luu cor luu a belesa en regardament … e es dita Lucia en cays de luu via de salut
tit.: De santa Lucia verge
text: Lucia verge de saragossa de molt noble linatge ausitn la fama de santa agata per tota cecilia manifestada al seu vas ana … [ xx] … en apres sobre lo seu vas fo esgleya hedifficada
ID no. of Witness 6 cnum 11109
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar, Inc. 58 (BITECA manid 2206)
Imprint Lyon: Johannes Trechsel [?], 1490 ca. - 1494 [?] (García Craviotto)
València: Lope de la Roca [?], 1496 [?] (Vindel)
València: Pedro Hagenbach [?], Leonardo Hutz [?], 1496 [?] (Ribelles)
Location in witness ff. xvva-xviva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Llúcia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xvva] De sancta Lucia
text: [l]5Ucia fon verge: e de gran linatge: de çaragossa: e en son temps com ella oi parlar per tota sicilia la gran fama de sancta agatha … [ xviva] … Mori en lo temps de costanti e de maxenci en lany de nostre senyor deu iesuchrist.ccc.ix
ID no. of Witness 7 cnum 9930
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2000 (BITECA manid 1902)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01
Location in witness ff. xviiivb-xxra
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Llúcia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xviiivb] La vida de sancta Lucia
text: [ xixra] L5Ucia fonch verge: e de gran linatge: de çaragusa: e en son temps com ella oi parlar per tota sicilia: la gran fama de sancta agatha … [ xxra] … Mori en lo temps de costanti e de maxenci en lany de nostre senyor deu iesu christ .ccc.ix.
ID no. of Witness 8 cnum 10601
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, R. 456 (BITECA manid 2648)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1519 - 1520
Location in witness ff. xvva-xviva
Title(s) Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, La vida de santa Llúcia (tr. Desconegut), traduït 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ xvva] De sancta Lucia
text: L5Ucia fon verge: e de gran linatge: de çaragoça: e en son temps com ella oi parlar per tota siscilia: [sic] la gran fama de sancta Agata … [ xviva] … Mori en lo temps de costanti e de maxenci en lany de nostre senyor deu jesuchrist .ccc.ix.
Record Status Created 2008-03-11
Updated 2008-04-08