Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1060
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call number esp. 5 | Antic Anc. fonds 68335
Title of volume Biblia Colbert
Copied Antoni Satorra, 1471-08-08 (colofó CNUM 2399)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + II + ii-ccclxij + 2 + II + I
Collation 111/12 2-824 920 10-1524 1610/9
Page Layout 2 columnes
44 línies (f. ii)
43 línies (f. xxxxiii)
Size pàgina 409 × 290 mm (f. ii)
caixa 270 × 187/186 mm (f. ii)
columna 270 × 82 mm (f. ii)
caixa 264 × 184 mm (f. xxxxiii)
columna 264 × 82 mm (f. xxxxiii)
Hand humanística amb molta influència de la gòtica
Watermark tisores (al cos del volum) (gairebé idèntic a Briquet 3670, només és 4 mm més llarga, Itàlia: 1458-77, Ratisbona: 1466-67 i Rússia: 1451-69; motiu idèntica al del ms. BNF esp. 3)
Pictorial elements Orla queden restes del f. 1 que duia una orla amb motius vegetals semblants al dels mss. 2 i 4, que fou arrencada
Caplletres: vermelles i blaves sense decoració
Rúbriques en vermell
Titre courrant centrat al marge superior en vermell
Altres: foliació a l'angle superior extern en tinta vermella
Altres: la primera línia després de la caplletra en gòtica formada, amb tinta que deteriora el paper
Other features Justificació: a tinta
Justificació: les línies verticals marcades a punta seca (alguns folis de pergamí)
Pautat: caixa amb línies de guia per als renglons
Pautat: la pauta té una línia més i s'ha deixat en blanc a la còpia la darrera línia del pautat (als ff. 1-26r i 121v-144r)
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: vuit perforacions de forma irregular assenyalen els límits de la justificació, a prop del tall, encara hi ha una novena, situada al marge exterior superior, a unes dues unitats de pauta per damunt de la primera línia i també situada a prop del tall
Reclams: horitzonals situats al marge inferior dret arrenglerats amb el marge exterior de la segona columna, no en tenen els quaderns 9è i el final, al quadern 10è sembla apreciar-se'n restes al peu del foli, que ha estat guillotinat
Signatures: restes de signatures de quaderns que són visibles des del segon quadern al marge inferior extern, tallades sovint per la cisella, posteriorment [s. XVII?] es va afegir altre sistema de numeració de quaderns “quaternus” seguit d'un número, errada a partir del quart, que numera 6
Condition en molt bon estat de conservació; manca el primer foli del primer quadern, del qual resta un taló; al final del volum trobem dos fulls en blanc, un de paper i un altre de pergamí, tots dos pautats. El quadern segon duu situat el bifoli de pergamí interior fora de la posició habitual, entre els bifolis 7èi 9è; al quadern final li manca un foli abans del darrer conservat de pergamí pautat i en blanc, del qual roman un taló; foliació antiga en romans i a tinta vermella, les guardes inicial i final són de paper i contemporànies a la relligadura, les altres dues que al davant i al darrera obren i tanquen el volum són modernes, però de pergamí
Binding moderna, en pell vermella recoberta per una tela blava reforçada que no la deixa veure
History of volume Adquirit 1732
Previous owners (oldest first) Paris: Bibliothèque Colbertine 180 1732
Paris: Bibliothèque Royale 68335 1732
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1260 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 2434. 1330 d. - 1360 [?]. Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. esp. 5 de la BNP. Bíblia (2002)
Tractat a: Zinelli (2002), Carta
Vist per: Casanellas (2007), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Puig i Tàrrech (2001), “Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia”, El text. Lectures i història 140-65
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Izquierdo (1997), “De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 855
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 78
Catalogat a: Samaran et al. (1981), Catalogue des Manuscrits en écriture latine portant indications de date, de lieu ou de copiste, 4.1. Bibliothèque Nationale, fonds latin (supplément), Nouvelles acquisitions latines, petits fonds divers 4, 1:265
Tractat a: Bohigas (1967), “La Bíblia a Catalunya”, II Congrés litúrgic de Montserrat
Tractat a: Morreale (1958), “Apuntes bibliográficos para la iniciación al estudio de las traducciones bíblicas medievales en catalán”, Analecta Sacra Tarraconensia 281 , n. 3
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 2 , n. 4
Tractat a: Berger (1890), “Nouvelles recherches sur les Bibles provençales et catalanes”, Romania 508
Note encara es poden veure les lletres de guia i altres anotacions per a l'il·luminador i rubricador, tot i que de vegades semblen posteriors, com si s'haguessin afegit al segle XVI. Algunes esmenes o afegits per fer llegible passatges esborrats, de mà posterior (p. e. f. xxxiiva-vb). A l'any 1548 hom calculà l'antiguitat del llibre (f. ccclxii: “1548-1471 = 0077”), cosa que demostra que el colofó fou llegit com “septimo” i no com “sextimo”. Sense anotacions de lectors.
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 24
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 76
Location in volume ff. iira-ccclxiira (Perarnau)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1049
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT i NT
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS text: [ iira] Dona donchs lo senyor deu sabor de dormir ha dam / e com se hadormis … [ ccclxiira] … lloatslo ab sembes [sic] / e ab tempens de alagria tot esperit llou Deu
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo. Enthonius satorra vochatur qui escripsit benedicatur. Deo gracias. Amen. Jhs. Maria filius fecit jste liber anno anativitate domini millesimo Quadringentesimo sextimo [sic] vno / jn octo diem Augustus
Condition acèfal
References (most recent first) Casanellas (2003), Comunicació personal
Perarnau (1978), “Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 39-56 (transcriu fragments)
Note el mot “sextimo” que es llegeix al colofó dóna lloc a dues propostes per a la data de còpia: 1461 o 1471
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8226
Location in volume ff. 2ra-30vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5599
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Gènesi
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS text: [ 2ra] Dona donchs lo senyor deu sabor de dormir ha dam / e com se hadormis … [ 30vb] … e enpimentaren ha ell he fonch mes en vna caxa en agipta
Condition acèfal
Note s'ha perdut el foli inicial
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8227
Location in volume ff. 30vb-55rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5600
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Èxode
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30vb] Aci fenex lo libra del Genesi he comensa lo libra de Exodus que es lo segon libra dela Biblia Capitol primer
text: [ 31ra] A6quest son los noms dels fills de ysraell … [ 55rb] … vahent lo pobla de ysrael pertotes llurs mugudes
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8228
Location in volume ff. 55rb-74rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5601
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Levític
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55rb] Aci fenex lo segon libra lo qual ha nom Exodus Comensa lo terç libra de Moysen lo qual es appellat lleuitich al qual los Juheus apellen Vaycra Capitol primer
text: E5 apella moysen e parla ha ell … [ 74rb] … los manaments que ha manat lo senyor ha moysen e als fills de ysrael en lo Munt de Sinay
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8229
Location in volume ff. 74va-99vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5602
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Nombres
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74va] Aci acaba lo terç libra de lliuitich E comensa lo quart libra lo qual es apellat Numeri Capitol primer
text: E5 perla deu a moysen en lo desert de sinay en lo tabernaccla … [ 99vb] … en les planures de Moab sobra Jorda Contre Jericho
colofó: Aci acaba lo quart libra dela lig lo qual los Juheus apellan [Elle Addabarim subpuntuat] Vegedaber e nos lo apellam libra de nombres
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8230
Location in volume ff. 99vb-121vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5603
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Deuteronomi
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 99vb] Aci comensa lo v. libra dela ley lo qual los Juheus apellan Elle Addabarim e nos lo apellam de Vtero Numeri Capitol primer
text: A8questes son les paraules que parla moysen atota la congregacio de ysrael … [ 121vb] … e les distincions qui son depertides
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8231
Location in volume ff. 121vb-135vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5604
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Josuè
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 121vb] Aci acaba lo v. libra de Moyses que es apellat per los Juheus Vagedober e per nos crestians de Vtero Numeri E comensa lo libra de Josue fill de Nun lo qual los Jueus apellen Jaluaben Num Capitol primer
text: [ 122ra] E6 ffon fet apres la mort de moysen seruent de deu … [ 135vb] … en la sort de son fill qui li donaren al munt de efraym
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8232
Location in volume ff. 135vb-150rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5605
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Jutges
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135vb] Aci se acaba lo libra de Josue fill de Nun lo qual los Jueus apellen Jasuaben Num E comensa lo libra dels Jutges lo qual los JuHeus apellen Sefim Capitol primer
text: [ 137ra] A6pres la mort de Josue saiustaren los fills de Jsrael deuant nostre senyor … [ 150rb] … ço que li semblaua que ffos Dret
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8233
Location in volume ff. 150rb-153vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5606
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Rut
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 150rb] Aci se acaba lo libre dels Jutges lo qual los Juheus apellen Softim E comensa lo libra de Rut Capitol primer
text: A8n los dies de vn jutge quant los jutges senyorayauen … [ 153vb] … de bones obres
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8234
Location in volume ff. 153vb-166rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5607
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 1 Reis
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153vb] Aci fenex lo libra de Rut Mohabita E comensa lo primer libra dels Reys Capitol primer
text: U7N hom fo dela Ciutat de Ramathaym … [ 166rb] … e deiunaren per .vij. dies
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 11293
Location in volume 153vb-166rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5607
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 1 Reis
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Note aquest CNUM és el mateix que CNUM 8234 però s'ha tornat a crear després que fos esborrat, per error, de DOS
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8235
Location in volume ff. 166rb-182vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5608
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 166rb] Espleguat es lo primer libre dels Reys E comensa lo segon libra que es de Dauid Capitol primer
text: [ 166va] E6 fon fet apres que Saull fon Mort que Dauid … [ 182vb] … tota le plaga e aquella pestelencia cessa en ysrael
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 12611
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5608
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (14:25-[¿])
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8236
Location in volume ff. 182vb-202ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5609
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 3 Reis
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 182vb] Aci es acabat lo segon dels Reys E comensa lo terç … libra dels Reys Capitols primer
text: L6O Rey Dauid en belleza ach tants dies … [ 202ra] … e totes coses axi com son pare auie fet
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 8237
Location in volume ff. 202rb-219rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5610
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re)
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 202rb] Aci ffenex lo terç de Reys Comensa lo Quart libra dels Reys Capitol primer
text: E6 los fills de acap se lleuaren Contre los fills disrael … [ 219rb] … sens mesura tant com visque tostemps
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 8238
Location in volume ff. 219va-235vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5611
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 1 Paralipomenon
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 219va] Aci acaben los iiij. libres dels Reys E comensa lo primer de parelipemenon Comensa lo prolech primer segons sent Geronim
prol.: A3Ço es lo prolech de sent geronim sobre lo libre … e oblidades en aquest libre se contenen en Suma
tit.: Segon prolech
prol.: S3eguex se lo segon prolech lo qual tremes sent Geronim a dos amichs
text: … [ 235v] … esobra ysrael esobra tots los Regnes e terres
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 8239
Location in volume ff. 236ra-257ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5612
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 2 Paralipomenon
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 236ra] Aci es acabat lo primer libra de paralipemenon Comensa lo segon de paralipemenon E comensa lo prolech del segon libra segons sent Geronim
prol.: E4 Efforsas Salamo fill de Dauid … [ 236rb] … han per lur ma
tit.: Acabat es lo prolech … Comensa lo segon libra Capitol primer
text: [ 236va] E6 esfforsas Salamo de bastir Casa en nom de deu en son Regna … [ 257ra] … e Nahamieses allogat entre ab dosos los libres
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 8240
Location in volume ff. 257ra-263va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5614
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: 1 Esdres
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 257ra] Aci fenexen los dos libres del paralipemenon E comensa lo libra de Esdras Capitol primer
text: E5N lo primer any de CiRus Rey de percia … [ 263va] … algunes delles qui Jnfantaren fills e ffilles
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 8241
Location in volume ff. 263va-272va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5615
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Neemies
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 263va] Aci es acabat lo libra de Esdras Comensa lo libra de Nehemies Capitol primer
text: E4 Esdeuench se En lo Mes de Clussem … [ 272va] … Senyhor deu Remenbret de mi en tot be
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 8242
Location in volume ff. 272va-281rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5618
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Judit
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 272va] Aci acaba lo libra de Nehemies He comensa lo prolech sobra lo libra de Judich
prol.: S4Enyor [Ramenbret subpuntuat] deu tuqui est perpetual … [ 273ra] … ela tua bondat Senyor com tu auras merce de aquells qui no an sostancia de bones obres
tit.: Capitol primer
text: A3rfaxat Rey dels Medians auia conquestes moltes Regions … [ 281rb] … en bona memoria de aquell temps entro en lo dia de vuy
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 8243
Location in volume ff. 281rb-290rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5619
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Ester
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 281rb] Comensa lo prolech de Ester
prol.: S4Ester Regina e figura dela esgleya … del linatge dels Juheus
tit.: Comensa lo libra dester Capitol primer
text: [ 281va] E6N Aquell temps que Assuer Regnaua … [ 290rb] … del meyns presament e dela desobediencia
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 8244
Location in volume ff. 290rb-296vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5617
Desconegut. Bíblia AT: Tobies
Language català
Date traduït 1351 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 290rb] Aci acaba lo libra de Ester comensa lo libra de Tobies Capitol primer
text: T7Obies de la Ciutat de Naptalim … [ 296vb] … e als Homens e als abitadors dequella terra
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 8270
Location in volume ff. 296vb-315rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5621
Desconegut. Bíblia del s. XIV AT: Job
Language català
Date traduït 1351 a quo - 1375
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 296vb] Aci acaba lo libra de Tobies Comensa lo prolech de sent Jeronim sobra lo libra de Job
prol.: I6O son [estat subpuntuat] costret per lo libra dela santa escriptura … [ 297rb] … e entro en aquell loch en lo qual es escrit deuant en la fi del volum. Acabat es lo libra de Tobies [sic]
tit.: Comensa lo libra de Job capitol primer
text: H3un Home era en la terra de Hus qui auia nom Job … [ 315rb] … e ell mori vell he plen de dies Deho gracias
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 2399
Location in volume ff. 315rb-363ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1296
Desconegut. Saltiri (a partir del salm 39)
Language català
Date traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 315rb] Aci fenex lo libre de Job e comensa lo prolech del Saltiri
prol.: I6O estant sa en terra en Roma esmane lo saltiri segons los .lxx. enterpretadors … [ 315va] … dela font molt pura he Clara
tit.: ffenex lo prolech del saltiri lo qual feu Dauid Rey e salmista primera feria primer salm
text: Beatus uir qui non abiit Jn consilio jnpiorum jn uia peccatorum No estetit … [ 363ra] … e ab tempens de alagria tot esperit llou Deu
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo Enthonius satorra vochatur qui scripsit benedicatur. Deo gracias Amen. Jhesus Maria filius fecit Jste liber Anno anatiuitate dominji millesimo Quadringentesimo septimo vno / Jn octo diem Augustus
Note s'ha dit que a partir del salm 39 transcriu la versió del Saltiri de Romeu Sabruguera
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-04-27