Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10606
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó
Titles Noves ordinacions
Date / Place promulgat 1441-10-16
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 9827
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 24 (BITECA manid 2377)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 69-78
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Noves ordinacions, promulgat 1441-10-16
Incipit & Explicits rubr.: [ 69] Corrections fetes sobre les demunt dites ordinations
tit.: La crida
intr.: [A]6Ra hoiats queus notifica e mana lo molt honorable mossen Berenguer dolms … [ 69v] … e encara Compte de rosello e de Serdayne. AL
pream.: [L]5o diuinal adiutori humilment jnuocat Com experientia la qual es mare de totes coses haia mostrat lesordinations dels plets ordenades e obtengudes lany pessat del molt alt senyor Rey … [ 70v] … no puxa ignorancia allegar
rubr.: Sobre lo primer Capitol
dispositio: [P]3Rimerament com lo primer capitol deles dites ordinations segons experientia ha demostrat sia vist esser impatricable [sic] quasi jmposible seruar … [ 78] … algu nos puxa excusar
datatio: Dat. en Mallorques diluns. a xvi. Del mes de octobre any .Mil.cccc. quoranta hu. Ffon feta la present Crida dijous a xviiijo de Octobre per Narnau verdum Corredor deles Corts any M. Quatrecents quoranta hu
ID no. of Witness 2 cnum 10821
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. 39-44v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Noves ordinacions, promulgat 1441-10-16
Incipit & Explicits rubr.: [ 39] Correccions ffetes sobre les demunt dites ordinacions en capitols .xvij. segons deuall se conte
intr.: [A]3ra hoiats que notiffica e mana lo molt magnjffich mossen baranguer dolms … [ 39v] … la correctio del tenor saguent
intitulatio: nos nalfonso per la gracia de deu Rey darago … \e/ de serdenya etc
pream.: lo diujnal adiutorj humjlment jnuocat com experiencia lo quales maestre de totes cosas haia mostrat las ordinacions dels plets ordonades … [ 40] … per so que algu de Aquelles no puixa ignorancia Allegar
dispositio: P3rjmerament com lo prjmer capitol delas ditas ordinacions segons experiencia ha demostrat sia vist esser Jmpraticable … [ 44v] … nos puxan scusar
datatio: Dat en Mallorques diluns a xvj del mes de octobre Any Mill quatrecents quoranta hun
conf.: Fo ffeta la present crjda dijous a xviiij de octobre … Mill quatrecents quoranta hun
Note segueixen documents en llatí fins al f. 46
ID no. of Witness 3 cnum 9813
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 25 (BITECA manid 2378)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness ff. lviij-lxvv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Noves ordinacions, promulgat 1441-10-16
Incipit & Explicits rubr.: [ lviij] Corrections fetas sobre las demunt ditas noues ordinations e capitols deaquellas las quals ordinations Comensan en 1 carta trenta y vna \tres/ et vulgo son dites demosen beranguer vnis
tit.: La Crida
intr.: Ara hoiats queus notifica y mane lo molt honorable mossenberanguer dolms … del tenor seguent
intitulatio: Nos Alfonso per la gratia de deu Rey de Alago [sic] … e de Sardayna
pream.: [ lviijv] Lo diuinal aiutori humilment jnuocat. Com experientia la qual es mare detotes coses hagi monstrat las ordinations dels plets ordenades … [ lviiij] … deaquellas no pugue Jgnorantia allegar
tit.: Sobre lo primer Capitol
dispositio: Primerament com lo dit Capitol primer dellas ditas ordinations segons experientia ha monstrat esser Jmpraticable … [ lxvv] … nos pugue excusar
datatio: Dat en[…] dilluns a xvj del mes de octubre any M.cccc.Xxxxj.
conf.: Fonch feta la present Crida … Corredor delas Corts any M. cccc. Xxxxj
Note alguns folis estan en mal estat
ID no. of Witness 4 cnum 9803
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 23 (BITECA manid 2391)
Copied 1491 - 1510 ca.
Location in witness ff. 65-73
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Noves ordinacions, promulgat 1441-10-16
Incipit & Explicits rubr.: [ 65] Corrections fetes sobre les demunt dites ordinations segons deuall se conte
tit.: La crida
pream.: A6Ra hoiats queus mana e notifica lo molt honorable mossen Berenguer dolms … la correctio del tenor seguent
intitulatio: Nos Nalfonso per la [f. 65v] gratia de deu Rey darago … e de Sardayna [sic] .Al.
intr.: L2o diuinal adiutori humilment Jnuocat. Com experientia es mare de totes coses haia mostrat les ordinations dels plets ordenades e obtengudes lany present … [ 66] … Per ço que alcu de aquelles no puxa ignorantia allegar
rubr.: Sobre lo primer Capitol
dispositio: P4Rimerament com lo primer Capitol deles dites ordinations … [ 73] … Perço que dela obseruança de aquelles alcun nos puxa scusar
datatio: Dat en Mallorques diluns a xvi. del mes de octobre Any Mil. cccc xxxx hu
datatio: Ffo feta la present crida dijous a xviiijo. de octubre per Narnau verdum corredor deles Corts any .M.cccc xxxxj.
ID no. of Witness 5 cnum 10210
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 65-72v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Noves ordinacions, promulgat 1441-10-16
Incipit & Explicits rubr.: [ 65] Corrections fetas sobre los demunt dits Capitols (…) son ditas de mossen Barenguer Uniz
intr.: Ara hoiats queus notifica y mana lo molt honorable mossen berenguer dols Caualler … sagell comu pendent sagellades Dat en la Ciutat de Auersa a xxiiij del mes de Abril propassat la correctio del tenor seguent
intitulatio: Nos Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … e de cerdenya
pream.: Lo diuinal adiutiro humilment jnuocat com experiencia la qual es mare de totas cosas … [ 66] … que algu de aquells no puga Jgnorancia allegar
tit.: Sobre lo primer Capitol
dispositio: Primerament comlo primer capitol delas ditas ordinacions segons speriencia amostrat sia vist esser jmpatricable … [ 72v] … deaquelles algu nospusca scusar
datatio: Dat en mallorca dilluns a xvj. del mes de octubre any M.cccc quoranta hu
conf.: Fonch feta la present Crida dijous a xviiij del mes de octubre per Arnau verdun corredor deles corts de mallorca en lany dela natiuitat de nostre senyor deu M.CCC xlj
Record Status Created 2008-02-26
Updated 2008-03-07