Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10584
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs de València
Date / Place promulgat València (regne) 1417 - 1418
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts Part de texid 10585 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (València), celebració 1417-04-27 - 1418-03-22
Subject València (regne)
DRET
FURS
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 9592
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 654 (BITECA manid 2184)
Copied 1418 a quo - 1500
Location in witness ff. 113-126
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1417 - 1418
Incipit & Explicits rubr.: [ 113] Començen los furs ordinats e fets per lo senyor Rey Nalfons lo terç enles Corts generals celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de valencia les quals foren Jndites al vint seten dia dabril del any dela Natiuitat de nostre senyor Mil cccc deeset e foren finades a vint dos de Març del any apres seguent
pream.: [e]4nles coses creades enla diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles … e doctrina de saludable carrera sens la qual no pot a felicitat peruenjr
intitulatio: Per que nos Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants attentament quela diujnal prouidencia ha nos proposats a regiment de tants pobles … [ 114v] … Saluant enquant enlos presents furs nous es aaquells millorat corregit e declarat de funes vicecancellarius
rubr.: De restitucio dels menors
dispositio: Declarants lo fur antich e final posat sots la present Rubrica lo Capitol qui comença Si menor de vint anys sera enganat en algun contracte … [ 125v] … e compreses ans romanguen en sa força e valor. de funes vicecancellarius
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades djns lo Monestir dels frares prehicadors de la Ciutat de valencia enla casa del Capitol daquell on la dita cort sacostuma tenjr e celebrar Dimarts ques comptaua vint e dos dies de Març … en lany dela Nativitat de nostre senyor Mil cccc dehuyt E del Regne del dit senyor lany Terç presents consentints e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats. de funes vicecancellarius
testimonis: Testimonjs son qui presents foren a les sobre dites coses lo Reuerent pare en christ mossen Guerau alamany … Consellers del dit senyor e altres en gran multitud
auten.: Signum ✠ Alffonsi dei gratia Regis Aragonum Sicilie … [ 126] … Et ad jllorum majorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jmpedenti [sic] munjri Rex alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Petri ram prothonotari dominj Regis predicti notarij publici … jn prima plana primum folij Tortosa etcaetera
ID no. of Witness 2 cnum 2248
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 654 (BITECA manid 2184)
Copied 1418 a quo - 1500
Location in witness ff. 1-112
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1417 - 1418
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Comuns
dispositio: de altra part fora lo Regne de Valencia que sia apparellat per rescatar de son senyor no gos o presumesca accaptar lo Rescat dins lo dit Regne no contrastant qualseuol licencia obtenguda de vos senyor o de qualseuol … [ 111v] … al dit batle que nols perturbe en aquella: de funes vicecancellarius
certificació: Q2uequidem capitula responsiones et prouisiones … [ 112] … bulla plumbea fujt hic aposita jnpendenti Que omnja et singula supradicta fuerunt acta et per dictum domjnum Regem publicarj mandata jntus dominu
datatio: capitula Monasterij fratum predicatorum Ciujtatis Valencia vbi celebrabatur curja supra dicta die Marte Jntitulata vicesima secunda Marcij … anno anatiuitate dominj Millesimo cccco decimo octauo Regnique ipsius dominj Regis Tertio
testimonis: Qua die dictus domjnus Rex curiam licenciaujt predictam presentibus ad hoc per testibus Reuerendo Jn christo pare dalmacio … et alijs jn numero copioso de funes vicecancelarius
certificació: Sig ✠ num mei ffrancisci darinyo Secretarij dominj Regis predicti etcaetera
Condition acèfal
Note manquen els capítols i-xxi i el començament del xxxx; l'incipit que donem és el capítol xxx dels “Comuns”
ID no. of Witness 3 cnum 9774
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 663 (BITECA manid 2202)
Copied 1421 a quo - 1500 [?]
Location in witness ff. 10-20v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1417 - 1418
Incipit & Explicits rubr.: [ 10] Comencen los furs ordenats e fets per lo senyor Rey Nalfons lo terç en les corts generals celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de Valencia les quals foren jndites al vint seten dia dabril del any dela Natiuitat de nostre senyor M cccc deeset e foren finides a vint dos de Març del any apres seguent
pream.: [E]4n les coses creades en la diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles … e doctrina de saludable carrera sens la qual no pot a felicitat peruenjr
intitulatio: Per que nos Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Considerants attentament que la diujnal prouidencia ha nos proposats a regiment de tants pobles … [ 11] … Saluant enquant en los presents furs nous es a aquells mjllorat corregit e declarat de funes vicecancellarius
rubr.: De restitucio dels menors
dispositio: Declarants lo fur antich e final posat sots la present Rubrica lo Capitol qui comença Si menor de vint anys sera enganat en algun contracte … [ 20] … coses en aquella contengudes e conpreses ans romanguen en sa força e valor. De funes vicecancellarius
datatio: Ffetes foren les coses damuntdites e publicades dins lo Monestir dels frares preycadors dela Ciutat de Valencia en la casa del Capitol daquell on la dita cort sacostuma tenjr e celebrar dimarts ques comptaua vint e dos dies de Març … en lany dela natiuitat de nostre senyor Mil cccc dehuyt E del Regne del dit senyor lany Terç presents consentents e atorgants aquelles los damuntdits tots e sengles en lo prohemj dels presents furs nomenats. De funes vicecancellarius
testimonis: Testimonis son qui presents foren ales sobredites coses lo Reuerent pare en christ mossen Dalmau bisbe de Gerona … [ 20v] … Consellers del dit senyor e altres en gran multitut
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gratia Regis Aragonum Sicilie … Et ad jllorem maiorem corroboracionem bulla nostra pumblea [sic] fecimus eadem jmpendenti munjrj Rex Alfonsus
certificació: Sig ✠ num mei Petri ram prothonotarius dominj Regis predicti … scribi feci et clausi Corrigit autem in linies etc
ID no. of Witness 4 cnum 9660
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 6 núm. antiguo 4 (BITECA manid 2820)
Copied València [?]: 1446 a quo
Location in witness ff. cxxvira-cxxxiiiv [?]
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1417 - 1418
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvira] Comencen los ffurs ordentas e fets per lo senyor Rey Nalfonso lo terç en les Corts generals celebrades als habitadors del Regne en la Ciutat de Valencie les quals foren Jndites al xxvij dia de Abrjl del Any dela nativitat de nostre senyor M CCCC. XVij. e foren finjdes a xxij de Marc del Any aprets seguent
acc.: E7N les coses creades en la diuersitat de llur specie e coneguda la marauellosa potencia de deu creador de aquelles … sens la qual nos pot affelicitat peruenjr
intitulatio: Perque Nos Nalfonso per la graçia de deu Rey de Arago de Cicilia de Valencie de Mallorques de Serdenya … Comte de Rossello e de Cerdanya
pream.: Considerants attentament que la diuinal prouidencia ha nos proposats aregiment de tants pobles
Note disposició legal en curs d'estudi
Record Status Created 2007-10-16
Updated 2012-02-09