Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10578
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs de València
Date / Place promulgat València 1346
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject València
DRET
FURS
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10255
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 663 (BITECA manid 2202)
Copied 1421 a quo - 1500 [?]
Location in witness ff. 59v-60
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1346 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 59v] Die sabbati xxiiij mensis decembris anno Mcccco xxxxvj
intr.: L2os honorables mossen ffrancesc vines Caualleren berenger marti … consell general celebrat a xxij del present mes
dispositio: Atenents que perles entrades denjt o de dia perles cases deles dones … [ 60] … E aço sien tenguts Jurar los dits Justicia e lochtinents cascu any lo dia de Nadal a Jnstant ho al jurament que aco scumen fer
testimonis: Presents testjmonjs foren ales dites coses en Gabrjel … dels honorables jurats de valencia
ID no. of Witness 2 cnum 10261
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 663 (BITECA manid 2202)
Copied 1421 a quo - 1500 [?]
Location in witness f. 60v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1346 [?]
Incipit & Explicits dispositio: [ 60v] Jtem senyor que sia de vostra merce atorguar per prouisio e acte de cort que si algun singular del dit braç mjlitar sera pres per qualseuol crim o delicte o alguna altra causa o raho per gran que sia o fos no sia mes per lo senyor Rey ni puxa esser mes per altre official seu en la preso comuna deles Ciutats viles o lochs Reals del Regne contra voluntat de aquell qui sera pres mas solament en la casa deles dites Ciutats viles o lochs Reals o en alguna cambra o partida de aquelles … Plau al senyor Rey sil que pres sera prestara sagrament o homenatge e donara e done seguretat de no exir del loch on sera mes e volra paguar guardes segons la exhigencia del crim o delicte Requerra
ID no. of Witness 3 cnum 9608
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness f. cxvira-vb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, promulgat 1346
Incipit & Explicits rubr.: [ cxvira] Los seguents furs foren feyts en valentia en les corts celebrades per lo dit senyor rey en lany de nostre senyor .M.ccc. quaranta sis
tit.: Que los gouernadors qui per temps seran haien a donar fermança que tendran taula a tots los clamaters finit lo lur offici
dispositio: [ cxvirb] [S]6tablim que daci auant lo gouernador del regne de valencia qui per temps sera al començament dela sua administratio [sic] o offici … [ cxvivb] … e que aço dur tro ala primera cort. Plau al senyor rey
Record Status Created 2007-10-10
Updated 2008-01-16