Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1043
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number y.III.4
Title of volume SVMMARIO DE ESPANA ( al tall, amb tinta fosca)
Aquest libre se apella sumarj despanya ( nota al f. 1, de mà posterior)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 1-146 + III
Collation la col·lació de la primera obra és difícil de determinar, no té reclams i el tipus de costura no permet veure l'estructura dels plecs, però hi ha restes d'unes signatures de quadern que fan pensar que el primer “a” té vint folis, el segon “b” setze i el tercer, “c”, catorze; la segona està formada per un primer plec de sis bifolis, al qual li manca el primer (en resta un taló), sis quaderns de sis bifolis i un quadern final que té set folis a la primera part i cinc a la segona, més restes visibles de folis tallats; aquesta segona part presenta reclam vertical, arrenglerat amb la justificació a tots els plecs, llevat del darrer
Page Layout 2 columnes (ff. 16-19v, 53-143)
41 línies (f. 4 primera obra)
33 línies (f. 60 segona obra)
Size pàgina 280 × 195 mm (f. 4)
caixa 222 × 153 mm (primera obra, f. 4)
caixa 185 × 131 mm (f. 60, segona obra)
columna 185 × 59 mm
Hand humanística (ff. 1-47)
gòtica (ff. 53 al final)
Watermark creu lobulada (al f. 2,) (semblant a Briquet 5525, que és més gran, Genova: 1408-12, Nyon: 1409-12, Lausanne: 1410; també semblant a Piccard II.333 doc. a Brescia 1434;)
creu lobulada emmarcada (al f. 41,) (la més aproximada és Valls Wat. 1480 de 1473;)
balança balances (al f. 87 i a la primera part de l'obra,) (no es troben amb aquestes característiques concretes a Piccard ni a Briquet;)
carro de dues rodes (als ff. 136, 144, etc. a part de l'obra i als folis finals) (semblant als tipus Briquet 3528 i 3544, però sense que es pugui identificar amb cap dels dos)
Pictorial elements Caplletra la primera caplletra és embotida en blau i vermell amb complexa decoració filigranada en vermell i violeta (primera obra)
Caplletres: la resta de caplletres alternen blau i vermell, però no es va arribar a fer la decoració afiligranada que els corresponia (primera obra)
Rúbriques en vermell (primera obra)
Caplletres: alternent el vermell i el blau, amb decoració a ploma caligràfica en color de contrast, morat o vermell (segona obra)
Rúbriques en vermell (segona obra)
Other features Justificació: a punta de plom (primera obra)
Perforacions: rodones, molt petites, situades a prop del plec (primera obra)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (primera obra)
Reclams: no es veuen (primera obra)
Justificació: a punta de plom (segona obra)
Pautat: línies de guia per als renglons (segona obra)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (segona obra)
Perforacions: no es veuen, segurament foren tallades al relligar (segona obra)
Reclams: verticals, arrenglerats amb la justificació (segona obra)
Signatures: alfabètiques ?
Condition són en blanc els ff. 47v-52 que separen les dues primeres obres del volum, els ff. 57, 96v, 123v i del 143v al 145, darrer del paper antic; restes d'un foli tallat entre el 51 i el 52 que ja mancava quan es va fer la foliació antiga a ploma; tinta corrosiva que no ha afectat gaire els textos
Binding del monestir
Previous owners (oldest first) Lluís Matoses, notari Barcelona s. XVI-XVII (price: 4 pacífics d'or) (ex-libris f. 1: “Lo present libre compri yo Luis matoses notari en la Ciutat de Barcelona costam quatre pacifichs d'or”)
Associated Texts Conté als folis 97r-114r un fragment de texid 1031 Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (I-II) (tr. Mateu Adrià), traduït 1340 - 1360 ca. castellà
Conté als ff. 114v-123r texid 1991 Alfonso XI, Rei de Castella-Lleó, Fuero de las cabalgadas, promulgat 1296-02-23 castellà
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. Y.III.4 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial (2002)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Craddock (1986), The Legislative Works of Alfonso X, el Sabio. A critical bibliography 43 , n. Ah20
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 82-4 , n. 164-8
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 6-7 , n. 9-10
Note Al verso de la primera guarda, a ploma, de mà posterior, trobem el títol de l'obra: “Berenguer de Puig. Sumari de España”.

Al verso del segon foli hi ha una anotació extensa a ploma que dóna notícia del contingut del volum.

Al foli primer hi ha notes del segle XVI: “Aquest libre se appella sumari despanya hon es la poblacio de tota Cathalunya e les leys despanya e de Caualleria axi de guerra com dels Castells com de batalles de totes maneres de Cauallers” per mà de Lluís Matoses.
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067006.html# filigrana carro vist 2017-07-09

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1264
Location in volume ff. 2-47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1852
Pseudo-Berenguer de Puigpardines. Sumari d'Espanya
Language català
Date escrit 1490 - 1500
Title(s) in witness sumari despanya
Incipits & explicits in MS prol.: [ 2] E3N nom de deu e dela glosiosa mare sua nostra dona senta maria yo berenguer de puig pardines caualler e natural del principat de catalunya nat en lo meu castell apellat de puig pardines sitiat en lo vezcomdat de bas lo qual los meus edificaren … [ 2v] … de preguar anostres enyor deu per sa merçe que deus li done prospera e largua vida e com daquesta present vida sera passat lo aculla en la eternal gloria amen
rubr.: [ 3] Lo present tractat se apella sumari despanya ordenat per en berenquer de puig pardines Caualler Catala on veuras qui fon lo primer que pobla espanya … e mes veuras los comtes de barçelona qui apres den Ramon arnau berenguer han suchçehit en dit comdat e los reys darago qui ixqueren dels dits comtes
text: N5ostre senyor deu onmipotent jncreat e principi de tot per ell creat axi com aoriginal crehedor de tota res crehada per la altea dela sua deificada e inmensa potencia e vniuersal sciençia … [ 47] … e apres de moltes congoxes ell se feu axi quel rey don alfonso los complague
References (most recent first) Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 589-90 , n. Ms. A
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 509
Antonio (1788), Biblioteca hispana vetus, sive hispane scriptores qui ab octaviani augusti aevo ad annum Christi MD. floruerunt 2:18
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 57
Location in volume ff. 53ra-96ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11418
Alfonso X, Rei de Castella-Lleó. Set partides (II) (Segona Partida, tit. xviii)
Language català
Date traduït 1390 - 1410 ca.
Title(s) in witness Ley segona com deuen esser scolits los Cauallers
Incipits & explicits in MS índex: [ 53ra] L4Ey segona com deuen esser scolits los Cauallers … [ 56vb] … De caualcadores
rubr.: [ 58ra] Ley segona com deuen esser scolits los Cauallers
text: M9Ille es mellor honrat nom de compte que puxa esser … [ 96ra] … que trenquen la treua en aquella manera que dessus es dit
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo
References (most recent first) Tractat a: Craddock (1986), The Legislative Works of Alfonso X, el Sabio. A critical bibliography 43 , n. AH16
Tractat a: Bohigas (1947-48), “Nota sobre el Tractat de cavalleria del rei Pere III”, Estudis Romànics
Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 655-80
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 213
Location in volume ff. 124ra-126va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1155
Desconegut. Fur de les batalles de fe
Language català
Date promulgat 1400 - 1500
Title(s) in witness Lo fur dells batalles de fe
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124ra] Lo fur delles batalles de fe quis deuen fer en Regne de Valencia
text: F3em fur nou que nos nj altre tinent nostre loch no puscham Rebre batalla … [ 126va] … que no fosen felsment mesurats
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 181
Location in volume ff. 126vb-128va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1130
Desconegut. El que va passar entre el princep de Gales i el senescal de França després de la batalla de Nàjera
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS text: [ 126vb] A3pres quj lo Rey don pedro de Castella e lo princep de gales fill primogenit del Rey Aduart denglaterra agueren vencut la batalla al Rey don Anrich dauant migera en lo Regne de castella foren duts dauant lo princep tots los cauallers e gentills homens quj foren presoners en la dita batalla … [ 128va] … en les parts on auja guerra e ses devenja semblant cas
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1262
Location in volume ff. 128va-143ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1850
Pseudo-Charlemagne. Fur del Emperador Carles Maynes emperador de Roma
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Title(s) in witness Lo ffur del Enperador Carles Maynes enperador de Roma
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 128va] Aci comença lo ffur del emperador Carles Maynes enperador de Roma que fon fill del Rey pepino el quall emperador feu fur e ordena aquest fur quant vengue en Spanya en Remenbrança de lxviij anys
pream.: C4Om nos lemperador Carles maynes ganfanoner maior dela santa esglesia de Roma atorguam a uosaltres Reys dela christiandat fur ordenat de totes aquelles coses que pertanyen en fur de caualcades … [ 128vb] … e atorguets aquests furs los qualls sien per tots temps valedors que les caualcades faran
tit.: dels Adelills
text: A3xi matex manam que facats adalills e els que tinguen aquest fur ben guardat … [ 143ra] … e los hauers sien amerçe del senyor Rey si per ventura nos partex ab amor de tuyt
colofó: Deo gracias
Note la xifra final de la rúbrica està ratllada i substituïda per una anotació posterior a ploma, que és la que reproduïm. Els mots del colofó final són de mà posterior
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-09