Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1039
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number d.II.12 | Antic y.d.12 | Antic VII.θ.7 | Antic III.M.21
Title of volume IAC. REGIS. RESPONSA ( a la tira daurada que protegeix el tall)
Copied 1481 a quo - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 328 (= III + 1-321 + 1 + III) (fol. moderna en llapis en xifres aràbigues)
Collation ff. 1-254 format bàsicament per quaderns de dotze bifolis, amb anomalies (dos folis sobrants entre els quaderns quart i cinquè); entre els ff. 255-282 hi ha relligat un incunable, els ff. 283-294 formen un senió i els ff. 295-310 són vuit bifolis seguits per 12 ff. d'estructura imprecisa al final
Page Layout 1 columnes
42 línies
Size pàgina 309 × 220 mm (f. 14)
caixa 195 × 190 mm
Hand cursiva diverses mans (no més de tres), lletra de cancelleria del s. XV, cursiva humanística molt clara
Watermark cap amb estel
cap de brau amb lluna entre les banyes
columna amb creu
Pictorial elements Rúbriques títols amb lletra de motllura d'un cos més gran que el del text
Caplletres: caplletres sense fer, però amb lletreta de guia
Other features Justificació: pautat tabeliònic molt marcat, justificació que sovint no es respecta, ja que l'escriptura salta els límits de la caixa i ocupa tot l'espai disponible al foli
Ús de la primera línia de la pauta: considerarem la primera línia com escrita
Perforacions: sense restes de perforacions visibles
Reclams: quan hi ha reclam es troba en posició vertical al marge inferior intern
Condition en bon estat, malgrat algunes taques d'humitat, i de còmoda lectura; tinta corrosiva en alguns folis i taques per l'ús del manuscrit. Són en blanc els folis següents: 11-12v, 47-50v, 224v, 246-248v, 254r-v, 282v, 291-294v, 303v-310v, 314-316v, 318 i 321v-322
Binding de la biblioteca, s. XVI, en un estat de conservació no gaire bo, llom trencat; té una solapa daurada que protegeix el tall central, daurada, amb la llegenda: “IAC. REGIS RESPONSA”, al capdemunt “I 2” i al peu “21”
Previous owners (oldest first) Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586] (Antolín, p. 439)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 1558 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-VII-30. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-14. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
copid 1133 Ed.: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, d.II.12 (2). Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-14. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1493.
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. d.II.12 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Constitucions (2002)
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 20-4 , n. 18-30
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 1:430-40
Note hi ha un gran nombre d'anotacions marginals, la majoria contemporànies de la còpia, en llatí. Entre els ff. 255 i 282 es troba relligat un incunable: Constitucions de Catalunya (…) 1493, Barcelona, Rosembach, 14-2-1494

Internal Description
Number of texts in volume: 16
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 869
Location in volume ff. 167-171 (fol. mod.)
ff. cxvij-cxx (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1626
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Corts i Capítols de Montsó
Language català
Date promulgat 1389-12-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 167] [C]2uria Montissonj per dominum Regem Johannem
prol.: [M]2olt alt e molt excellent princep e Senyor [C]2Om per raho deles conpanyes de gents de armes stranyes quj son entrades en diuerses partides del Principat … [ 167v] … e jlles segons es e era ans del present acte
dispositio: [p]2Rimerament Senyor vos sopliquen que pus es vostra jntencio partir dela present vila per raho deles dites Conpanyes stranyes e homens darmes quj son entrats … [ 170v] … e homenatge en poder del dit Senyor Rey e los Gouernadors e altres officials ordinaris la hu en poder del altre
execució: [J]ohannes dei gracia etcaetera … [ 171] … Datus jn Montesono prima die Decembris Anno dominj M.o CCC.lxxx.viiijo. petrus cacalin
Associated Persons Persona: Petrus Zacalin ( (escrivà))
Note la rúbrica i la salutatio escrites amb lletra gòtica caligràfica i més gran que la del text
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 867
Location in volume ff. 171-173v (fol. mod.)
ff. cxxi-cxxiijv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1625
Joan I, Rei de Corona d'Aragó. Corts de Barcelona (1390)
Language català
Date promulgat 1390-03-14
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 171] [C]5apitula Vlterio pro curiam Cathalonie oblata et per dictum dominum Regem Johannem ordinata vna cum sex personis pre dictam curiam Montissonj:
intr.: [C]2Om sie scrit en lo ecclesiastich que hom molt jurant sera ple de jniquitat … [ 171v] … aplicadors com dessus o stiguen ferrats a pa e a aygua hun jorn Petus zacalm
text: [p]2Erço que les gents del principat de Cathalunya entenents en virtuts e bones costumes no sien ensutziades o maculades … [ 173] … vol aquella hauer aci per repetida e expressament aposada per si e son Comdat petrus zacalm
rubr.: Exequtoria dictorum capitulorum
execució: [J]ohannes dei gratia Rex Aragonum etc … [ 173v] … generales curias celebrantes etc. Datum Barchinone xiiij. die Marcij Anno a natiuitate dominj M.occc.lxxxx.o Petrus zacalm
Associated Persons Persona: Petrus Zacalin ( (escrivà))
Note el nom del escribà pot ser “Zacalm” o “Zacalin”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1120
Location in volume ff. 173v-179v (fol. mod.)
ff. cxxiiiv-cxxviiijv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1746
Martí I, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1409
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 173v] [C]3apitols feyts e fermats per lo Jllustre Rey en Marti en les Corts de Barchinona
intr.: [M]2olt excellent princep e virtuos Senyor. Com la cort per breujtat de temps … o en altra manera sensie concordat ab la cort
text: [p]2Rimerament Senyor que com per occupacio de molts vrgents negocis e concurrencia de moltes persones e que axj matex sia sau al saluat a ell tot providici e dret sino en tant com dessus atorgue. V2olumus omnia et singula supradicta … [ 179v] … hanc fieri jussimus nostra bulla plumbea jn dependenti Datum jn domo Capituli Monasterij ffratrum mjnorum Barchinone Anno anativitate dominj M.o CCCC.o nono. Regnique nostri xiiij. speranc.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 759
Location in volume ff. 179v-187 (fol. mod.)
ff. cxxviiijv-cxxxvij (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1538
Ferran I, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1412 - 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 179v] [C]2onstituciones Regis Fferdinandj jn curijs Barchinone
tit.: De no jurar
intr.: [E]2Nuers la honor e Reuerencia de nostre senyor deus e de nostra dona sancta Maria gloriosa verge mare sua humjlment e deuota entenents e ab sobiran voler e studi squjvants e del tot foragitants los illicits e detestables juraments … [ 180] … negligents seran atrobats encorreguen sens tota remissio pena de priuacio de lurs officis
tit.: De no Jugar
text: [L]2A constitucio del Rey en pere en la primera cort de barchinona feyta per la qual Taffureria en lo principat de Cathalunya es destrouida e tolta … [ 187] … en lo present capitol jur lo dit prothonotarj aytant com toque son offici plau al senyor Rey
execució: [V]2Olumus preinserta capitula et omnia et singula … mandamus de certa sciencia et expresse jnclito jnfants Alfonso etc. Datum et Actum jn domo seu reffetorjo Monasterij fratum predicatorum Barchinone xxj. Junij Anno dominj M.CCCC.xiij
Note als ff. 187-190v es transcriuen capítols del mateix rei, a les corts de Barcelona, en llatí, però amb les rúbriques en català: f. 187: “Dels abusos dela pau e dela Treua”; f. 190 “Deles causes dels miserables pobills e vidues”, mentre que la darrera de les rúbriques és en llatí f. 190v: “De libelo dando vel euitando contra crimjnosum delatum”; als ff. 191-193v segueixen capítols en llatí, també referents a les mateixes corts, amb la rúbrica general: “[C]apitula Sacramentalis” i amb els títols en català a partir del f. 193: “Dela forma dela eleccio dels Capitans” i f. 193v: “Executoria deles predites ordinacions”. Segueixen, de la mateixa cort, altres disposicions en llatí ff. 193v-195 amb les rúbriques en català: f. 193v “Dels anants a comparer dauant la audiencia com a citats per pau e Treua com son guiats e assegurats sots fe dela Magestat”; f. 194v: “De seruar en los clams de pau e treua en citar e en moderar los vsatges e Constitucions generals” i “Dela confirmacio dela concordia del Cardenal de Comenge”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 760
Location in volume ff. 195-196 (fol. mod.)
ff. cxxxxv-cxxxxvi (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1538
Ferran I, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1412 - 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 195] De arromançar les Leys dela terra
text: [p]2Er tal que les leys del principat de Cathalunya per nostres Jllustres predecessos promulgades sien pus manifestes … [ 196] … e manam que aquell sie obseruat segons la sua sentencia e tenor
Condition fragment
Associated Texts ordre de traduir texid 1323 Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Note sembla que aquest mateix text es troba en el f. 186v
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3082
Location in volume f. 196r-v (fol. mod.)
f. cxxxxvir-v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1538
Ferran I, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) ([?])
Language català
Date celebració 1412 - 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 196] De les ffembres auols dels hostals
text: [P]3Ensams que de algun temps ença en lo principat de Cathalunya … [ 196v] … a la obra dels dits murs segons dessus enla present Constitucio es declarat
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2514
Location in volume ff. 196v-197v (fol. mod.)
ff. cxxxxviv-cxxxxviiv (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1538
Ferran I, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (cap. xviij)
Language català
Date celebració 1412 - 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 196v] Dels matrimonjs amagats
text: [c]3Om fer o contraure sponsalles o matrimonjs amagats e seduhir e enganar les donzelles filles de algu … [ 197v] … en les Ciutats viles Castells lochs o territoris o jurisdiccions de aquells en alguna manera
Note text esmentat al Compendi de les constitucions de Catalunya de Narcís de Sant Dionís (veg. Esc. z.II.11, f. 28) com a part de la Cort de Barcelona del rei Ferran
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3061
Location in volume ff. 197v-198 (fol. mod.)
ff. cxxxxviiv-cxxxxviii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1538
Ferran I, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) ([?])
Language català
Date celebració 1412 - 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 197v] De les monedes stranyes
text: [S]2periencia nos ha mostrat clarament que per algunes monedes stranyes … [ 198] … continuament seguents del jorn auant que solempnament sera poblicada [sic]
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 6114
Location in volume f. 198 (fol. mod.)
f. cxxxxviii (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1538
Ferran I, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) ([?])
Language català
Date celebració 1412 - 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198] Addicio feta ala Taffureria
text: [p]3Er obuiar a tota manera de sostenir Taffureria declaram la constitucio ia en la present cort … [ 198] … sie exillat per tres Anys deles dites Ciutats vila o loch o Castell o pac per pena ales nostres Coffres aplicadora. L. lliures. barchinone
execució: [q]3Vasquidem Constituciones volumus per nos … Actum est hoc in domo seu Reffetorio Monasterij predicatorum Barchinone vltima die mensis Augusti Anno a nativitate dominj M.o CCCC xiij
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 53
Location in volume ff. 198v-203 (fol. mod.)
ff. cxxxxviijv-cliij (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1029
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Language català
Date celebració 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198v] [C]2vria Sancti cucuffatis Vallensis Dominj .Regis. Alffonsi quarti
intr.: [I]2N nomjne dominj nostri Jhesuchristi pateat vniuersis quia nos Alfonsus dei gratia … constituciones facimus sich subsequentes
tit.: Que algu que no sie nadiu dels Regnes e terres del Senyor Rey no pusque obtenjr ne possehir alguna prelatura dignitat beneffici o admjnjstracio en la senyoria del Senyor Rey
text: [C]Om per los nostres predecessors de loable memoria per grans e vrgents rahons … [ 203] … los dits greuges per justicia seruada la forma e manera en los dits Capitols contengudes
conf.: [A]3D suplicacionem humilem predictam curiam … Datum et actum est hoc in domo Capitulj Monasterij sancti cucuffatis vallensis die sabbati viiij. Decembris Anno a nativitate dominj M.o CCCC xviiij Regnj nostri quarto
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 1117
Location in volume ff. 203-212 (fol. mod.)
ff. cliij-clxij (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1744
María de Castilla, Reina d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422
Language català
Date promulgat 1422-04-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 203] [C]Vria domine Regine Marie conuocata Dertuse et mutata Barchinone
intr.: [ 203v] [I]n nomine dominj nostri Jhesuchristi pateat vnjuersjs quia cum nos Maria dei gratia Regina Aragonum (…) et domini nostri Carissimj. Pro conseruatione res publica … declaraciones facimus jnfrascriptas
tit.: Quals han esser Cancellers o vicecancellers
text: [P]2Rimerament a suplicacio e de consentiment e aprobacio dela present cort … [ 211v] … domiciliades segons dessus es dit en lo dit Principat de Cathalunya o del Regne de Mallorques
execució: [Q]Vasquidem constituciones confirmaciones et declaraciones … [ 211] … [A]CTA fuerunt hoc jn domo capituli Sedis ciuitatis Barchinone vbi dicta curia celebratur die mercurij xxij. Aprilis Anno a nativitate dominj M.o cccc.xxij. Regujquem dicti dominj Septimo de funes vicecancellarius
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 52
Location in volume ff. 212-224 (fol. mod.)
ff. clxij-clxiiij (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 212] [S]3Ecunda curia per dominum Regem Alfonsum quartum celebrata Barchinone
salutatio: [M]Olt excellent princep e senyor
dispositio: [L]2A cort del principat de Cathalunya humjlment suplique a vostra gran senyoria Continuant les suplicacions ja per moltes vegades feytes … [ 212v] … senyor vos suplique la dita cort vos placie statuhi e fer les quatre constitucions seguents
tit.: Que les causes no isquen de cathalunya de pobills viudes pobres e altres miserables persones
text: [L]3Es causes dels pobills viudes de pobres e altres miserables quj son e seran en nostra audiencia … [ 224r] … e conuencions feyts e feytes ab les dites set parts o mes dels dits censalistes. Plau al senyor Rey
execució: [A]5Cta fuerunt hoc jn capitulo Sedis Ciuitatis Barchinone vbi dicta curia celebratur die Martis xiij. Madij Anno a nativitate dominj Millesimo quadrigentesimo Tricesimo secundo Regnj nostrj xvij de funes vicecancellerius
Note segueixen disposicions de diversos reis en llatí des del f. 225-238; la foliació antiga s'acaba a l'actual f. 219 = clxviiij
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 872
Location in volume f. 238v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (?)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 238v] Super salarijs Algotzeriorum jn processibus Regaliarum. Constitucio facta jn Curia barchinone per jllustrissimum domjnum Regem Johannem locumtenentem generalem dominj Regis Alfonsi memorie jnmortalis
text: C2Om sie cosa molt demeravellar de raho e de justicia algu sie punit abans que sie vist hauer culpa … En aço empero no entenen lo Algutzir del portant veus de gouernador general en Cathalunya sie conpres Retenen se empero etc.
Note si són de 1433 no poden ser de Joan II, han de ser les Corts de Barcelona 1431-1434, això sí, aquest capítol potser és anterior i duu la confirmació de Joan II
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 775
Location in volume ff. 239-245v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1551
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Sentència reial per causa de les turbacions passades
Language català
Date promulgat 1481-11-05
Incipits & explicits in MS acc.: [ 239] Los noms de nostre senyor Jhesuchrist e dela humil gloriosa mare sua humilmen Jnuocats
intr.: NOS don fferrando etc. vist lo poder a nostra Magestat per la cort general en la present Ciutat conuocada que de present en aquella se celebra atribuint en e sobre los Jnteressos e differencies que eren e son de part a part prouenjnts per causa deles passades turbacions del principat de Cathalunya lo qual poder a nos per la dita Cort atribujt es del tenor seguent
pream.: La cort general del principat de Cathalunya conuocada e la qual apresent se celebra per la Magestat del Senyor .Rey. en la Ciuatt de barchelona ha feta delliberacio que attes nos poden concordar los jnteressos particulars e differencies que son de part apart dins lo dit principat … [ 239v] … statuhim e ordenam en e per la forma seguent
dispositio: PRimerament ateses les differencies que son peruengudes per causa deles dites turbacions sobre les alienacions jnpigneracions e ocupacions fetes … [ 245v] … e atorgar aquells encara que aquells fossen propio motu o a suplicacio deles parts
execució: Lata fuit hoc … alijs jn multitudine copiosa
Note segueixen uns folis en blanc (246-248) i entre els ff. 249-253v es transcriu un text que comença: “[a]3ccessit Mascaron ad omnipotens dei presentiam et ayt Creator (…) [f. 253v] benedictum fructum ventris tuj Expulso diabolo nobis hostende.. Amen”; el f. 254 també és en blanc i segueix una edició de les Constitucions de Catalunya, corts de 1493 (Barcelona, Rosenbach 1494)
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 5040
Location in volume ff. 283-290v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2986
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1503
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 283] Constitucions fetes per lo serenissim Rey don fferando Rey de Castella e de Arago etc. en la Cort celebrada en barchinona en lo monestir de sent ffrancesch en lany Mdiij.
tit.: De comissio de causes en cinquanta fins en cent liures. Capitol primer
text: P2Rimerament com en la cort per nos celebrada en lo monestir de sancta Anna dela presnet Ciutat … [ 290v] … volem que sia hagut per remes e les penyores tornades. Deo gracias
Note segueixen quatre folis en blanc (291-294)
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 5041
Location in volume ff. 295-303
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1545
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona)
Language català
Date celebració 1481
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 295] Deles sentencies arbitrals
text: E primerament ordenam e statuhim ab ententiment e aprobacio dela dita Cort que les sentencies arbitrals … [ 303] … ab les decretacions per ell fetes segons que dessus se contenen e promet en bona fe Real tenjr e seruar aquelles
Note segueixen folis en blanc des del f. 303v al 310v; als ff. 311-313v es transcriuen els capítols atorgats a l'estament eclesiàstic a la primera cort de Barcelona pel rei Ferran II, en llatí; són en blanc els ff. 314-316 i el 318r i entre els ff. 317-321 es transcriuen mes disposicions del rei Ferran en llatí (1479); el darrer foli antic del volum és en blanc i no va numerat, li correspondria el núm. 322
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-13