Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1038
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number Z.II.10 | Antic y#.z.10 | Antic II.G.11 | Antic III.G.21
Title of volume Vsatici et constituciones ac consuetudines cathalonie et consuetudines. Petri. alberti nec non capitula curiarum sunt infra subcongruis titulis collocata ( al f. ir)
CONSTITVT. CATAL ( a la tira daurada que protegeix el tall)
Copied 1432 a quo - 1475

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 220 (= III + 1-6 prel. + j-ccxx + III) (fol. ant. en xifres romanes, excepte els dos darrers folis, numerats modernament a llapis)
Collation 15/6 2-1812 195/3
Page Layout 1 columnes
2 columnes
29 línies (f. 3)
36 línies (f. 2 prel.)
Size pàgina 294 × 210 mm (f. 3)
caixa 176 × 109 mm
caixa 190 × 136 mm (f. 2 prel.)
columna 190 × 59.15.62 mm (f. 2 prel.)
Hand semigòtica
Watermark flor (semblant a Briquet 6645, Lucca: 1445, var. Perpinyà: 1449;)
muntanya de tres cims encerclada amb creu
Pictorial elements Caplletres: caplletra inicial en blau amb decoració afiligranada en vermell; resta de caplletres de dues unitats de pauta en vermell i blau alternant
Rúbriques en vermell
Altres: cap tipus de decoració (a partir del f. 184)
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: 6 perforacions i 10 als folis preliminars a dues columnes
Reclams: en posició horitzontal, centrats al marge inferior
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques (xifres àrabs numeren els quaderns i les lletres els folis)
Condition en molt bon estat de conservació; folis 185v i 215v en blanc
Binding de la Biblioteca del Monestir
Previous owners (oldest first) Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586]
Associated Texts Conté texid 1325 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre l'elecció de consellers, promulgat 1355 [?] llatí
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. Z.II.10 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Constitucions d'Alfons IV (2002)
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 96 , n. 200-1
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 4:253-57

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 51
Location in volume ff. 172-183v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1027
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions dels censals morts i violaris
Language català
Date promulgat 1418 a quo - 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 172] Sobre la exaccio execucio dels censals morts e violaris fetes per lo senyor Rey Alfonso arasgloriosament Regnant
intr.: C2om sobre la conseruacio dels censals morts e violaris per deffensio e gran vtilitat dela cosa publica del principat de cathalunya e de tots nostres Regnes especialment per lo molt jllustre senyor Rey en pere proavj [?] nostre de bona memoria enla cort general per el celebrada a muntço vn quj es del tenor seguent
text: Item que vos senyor o lo senyor duch o vostres gouernadors ne altres per nom nj auctoritat vostra o su ano puxats fer ne atorgar alongements supersehiments guiatges manaments empares … [ clxxv] … per via de marcha o represalies procehir seruants les constitucions de cathalunya sobre aço fetas
text II: E2sissesvuendra que lofficial del territorj hon se demanara la dita execucio … [ 183v] … a Jnstancia de part faedora encara que no sia per censals o violaris ans sia per qualseuol altra causa en la qual la part Jnstant hage a paguar salaris als dits officials
colofó: Et sic est finis huius presentis operis Deo gracias Amen. Qui scripsit scribat semper cum Domino Viuat
Note el colofó sembla que fou afegit per una altra mà; disset capítols, tots amb la seva caplletra
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 49
Location in volume ff. 184-185
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 184] Translat del acte de Cort fet a xxiij. de Maig del Any Mil CCCC.xxxij. en fauor deles reductions fetes dels censals morts
salutatio: Molt excellent princep e senyor
text: P2er donar repos a molts tenguts e obligats a fer e prestar censals los quals obligats e tenguts han pactat per via de reductio o en altra manera sobre lo pagament dels dits censals … [ 185] … E si per penes e altres coses hauie plet penjant o proces de penyores per execucio que sie hagut tot per remes E les penyores tornades. Plau al senyor Rey
References (most recent first) Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Note Riera creu que aquest text fou redactat originàriament en català; disposicions transcrites amb una lletra més moderna que l'anterior
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3749
Location in volume ff. 204v-207
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1028
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1431 - 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 204v] Que les causes no isquen de Cathalunya
text: Les causes dels pubills vidues de pobres e altres persones miserables quj son e seran en nostra Audiencia … [ 207] … E si los senyors semblants manaçes faran per empatxar les vendes fahedores dels bens sehents dels homens dessus dits volem statujm e ordonam que en aquell cars [sic] los dits senyors los bens dels dits homens nos puxen apropriar
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28