Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10367
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Omnis qui petit, accipit”
Sermo in feria iii
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 6:115-20
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9371
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 276 (BITECA manid 1569)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 237-240v ff. ccxxxv-ccxxxviij
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Omnis qui petit, accipit”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 237] fferia iija
tema: Omnis qui petit accipit lu. xjo cao etc
acc.: En lo sermo de ir vos declarj les rahons per que ara fem les professons e letanjes
pream.: [ 237v] e ara vos vull declarar les maneres que deuem tenjr en les rogacions per a optenjr ço que demanam adeu set primo aue maria etc.
text: Aquesta paraula proposada mostre jnextimable ljberalitat e franquea e magnificencia diujnal dient omnjs quj petit accipit … [ 240v] … exemplum de aquell caualler capita de ladres en la casa del qual estigue lo dyable xij anys en forma humana et cocus ubi venjt magister vjvus quj nutu dominj cognoujt eum et expuljt et conuersus fut [sic] mjlitem ut supra
Note amb aquest sermó acaba el manuscrit; el sermó restà incomplet, ja que no fou copiada la setena divisió, deixant un espai en blanc al f. 240v. L'explicit transcrit és la conclusió, que ve després. Al f. 241r hi ha un text en llatí; al verso comença un text llatí que continua en català i llatí amb lletra cursiva del s. XV: “Quina cosa es començament de bona \vida/ mjra lo 2o lib dels sermons al principi a ho (…) Quant lo temps nos es cosa cosa lo primer el xa a / 170 cap”. Al mateix foli trobem el següent text “Has fetes almoynes deiunjs oracions e coses pies tant com has fet est obligat a deu (…) o dons quant es obligat fer li gracies”
Record Status Created 2007-04-27
Updated 2007-05-04