Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1033
Authors Dante Alighieri
Titles En lo mig del camí de nostra vida
Divina Commedia
Incipit & Explicits text: En lo mig del camí de nostra vida | me retrobé per una selva escura, | que la dreta via era fallida … mas ja mudava·l desig e vol d'elles, | sí com roda qui egualment és mossa, | amor qui mou lo sol e les estelles
Date / Place traduït 1423-09-08
Language català
italià (orig.)
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10 10…: aba: bcb: cdc…
Associated Persons Traductor: Andreu Febrer i Callís, poeta (1375 ca. - 1444?)
Associated Texts texid 1034 Cristoforo Landino, Comentaris a la segona cantiga Purgatori de la Divina Comèdia (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1500
texid 4163 Pietro Alighieri, Comentari a la Commedia de Dant Alighieri
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 34.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 34.1.1
Editat a: Febrer et al. (2008), “En lo mig del cami de nostra vida [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Piccat (1994), “La versione di Andreu Febrer de La Commedia. Connessione alla varia tradizione manoscritta del texto italiano”, La Cultura catalana tra l’Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell’Associazione italiana di studi catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 227 , n. 59.10 (Bc:1)
Tractat en: Closa Farrés (1990), “Lo dolç cant: Entorn de la traducció de la Divina Comèdia de Dant Alighieri per Andreu Febrer (1429)”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 20 = Miscel·lània Joan Bastardas, 3
Editat a: Brummer (1986), “Un passatge de la Divina Commedia de Dante en dues traduccions catalanes”, Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, 1
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:269, 471, 595, 606-11
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:116, 423, 466, 544, 614
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:26, 153-5, 160, 192, 248, 307, 312, 385, 398 i 424-5
Editat a: Alighieri et al. (1974-88), Divina comèdia. Versió catalana d'Andreu Febrer 1-6 (ed. ref.)
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:96-98 (ed. parcial)
Editat a: Alighieri (1906-07), La Divina Comedia de Dant Alighieri (de Florença) traslladada de rims vulgars toscans en rims vulgars catalans per Andreu Febrer (segle XV) estampada en ortografia moderna 7-156 (ed. parcial)
Editat a: Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 334-336 (ed. parcial)
Editat a: Alighieri et al. (1878), La Comedia de Dant Allighier (de Florença) trasladada de rims vulgars toscans en rims vulgars cathalans per N'Andreu Febrer 1-596
Editat a: Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 163-169 (ed. parcial)
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 60
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.II.18 (BITECA manid 1046)
Copied Barcelona: 1429-08-01
Location in witness ff. 1-269v
Title(s) Dante Alighieri, En lo mig del camí de nostra vida (tr. Andreu Febrer i Callís), traduït 1423-09-08
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] C4omença la comedia de dant allighieri de florença en la qual tracta dela pena e punicio dels vicis e de la purgacio e penitencia daquells e dels merits e premjs de virtut traslatada per Nandreu ffabrer algutzir del molt alt princep e uictorios senyor lo Rey don alfonso Rey darago de rims uulgars toscans en Rims vulgars Cathalans
rubr.: Capitol primer de la primera part daquest libre appellada jnfern en la qual lactor fa proemj atot lo tractat daquest libre
text: E3n lo mig del cami de nostra vida | Me retrobe per una selua escura … [ 269v] … si com roda / quj egualment es mossa | Lamor quj mou lo sol e les estelles
colofó: Explicit tercius liber paradisi Comedie dantis alicherij Poete de fflorencia translatatus et scriptus manu propria ab andrea ffebroarij Algutzirio dominj Alfonsi dei gracia Regis aragoum de rittimis seu uersibus vulgaribus cathalanos gracias altissimo deo et gloriose matri sue virginj Marie | Completum fuit prima die mensis augusti anno a natiuitate dominj Mo cccco xxviiijo in Ciuitate nobili Barchinone Amen … Completum fuit prima die mensis augusti anno a natiuitate dominj M.o.CCCC.oXXviiij.o inCiuitate nobili Barchinone. Amen
Condition incomplet
Note en relació al text italià transcrit a l'edició d'Anna Maria Gallina, manquen els vv. 43-96 del cant IV i els vv. 67-120 del cant XXXI de l'Infern, a causa de la pèrdua de dos folis. De més a més, el copista del manuscrit no ha transcrit els vv. 40 del cant XXI de l'Infern i els vv. 32-34 del cant XVI del Purgatori. Per altra banda, els vv. 58-111 del cant XVIII del Purgatori es troben interpolats a l'endemig del cant VII del Paradís, a causa d'un foli descompaginat
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-19