Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1029
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Date / Place celebració Sant Cugat del Vallès 1419
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Tractat en: García et al. (2009), El Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, Arxiver Reial de Barcelona, per a ús de la seca de Perpinyà. Amb un estudi numismàtic de Jérôme Bénézet 173 , n. 2
Ed. parcial en: García et al. (2009), El Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, Arxiver Reial de Barcelona, per a ús de la seca de Perpinyà. Amb un estudi numismàtic de Jérôme Bénézet 173-5
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Moneda
Number of Witnesses 13
ID no. of Witness 1 cnum 12518
City, library, collection & call number Perpignan: Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, 1B217 (BITECA manid 5124)
Location in witness ff. 4-5
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419 monedes
ID no. of Witness 2 cnum 5370
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness f. 183vb
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
Incipit & Explicits rubr.: [ 183vb] Curia sanctj Cucufatis vallensis. Illustrjs dominj Regis Alfonsi quarti
acc.: J2n nomine Dominj Nostri Jhesu Christi. Pateat vniuersis
intitulatio: Qod Nos alffonssus die gratia Reg aragonum etc.
intr.: sub Regia comoda vililanti [?] … constitucines facimus sic sub sequentes
rubr.: Que algu que no sie Nadiu dels Regnes e terres del senyor Rey no Pusque Obtenjr nj Possoyr alguna platã [?] dignjtat benefficij o Admjnistracio en la senyoria del senyor Rey. R.
text: Com per nostres Predecessors de loable memoria … jussimus nostra Bulla plumbea jnpendentj munjta datum Et actum et hoc jndomo Capitulo Monasterij sancti Cucuphatis vallensis Die sabbati .viiij. Decembrjs Anno Anatiuitate dominj Mo CCCCo xviiijo Regnjque nostri Quarto
ID no. of Witness 3 cnum 8784
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 242v-244
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
Incipit & Explicits intitulatio: [ 242v] Nos alfonssus dei gratia Rex … barchinona etc.
intr.: ursis et cum diligentia … sequentis
text: Molt excellent princep e senyor Com sobre alguns greuges ala Ecclesia e persones ecclesiasticas se pretenja esser feyts per los officials Reyals … [ 243v] … sia haut per perjur lo contraj fahent o consellat
conf.: Ad supplicacionem … [ 244] … sigilo mjnori pendenti monitam. Date in Monasterio sancti Cucuphatis Vallensis die vndecima decembri anno a Natiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo decimonono Regnorumquem nostri .iiij.o Rex Alphonsus
ID no. of Witness 4 cnum 6112
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.3 (BITECA manid 1011)
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)
Location in witness ff. 378v-379
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
Incipit & Explicits salutatio: [ 378v] Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum etcaetera Vilis et cum diligencia resencitis non nullis Capitulis (…) pro parte bracchij ecclesistici Curiarum (…) sancti Cucufate Vallensis Cathalanijs celebramus … reuerenter oblatis seriey [sic] sequens
text: Molt excellent princep e senyor e com sobre alguns greuges que la ecclesia e persones ecclesiastiques se pertenien esser fets per los officis reyals e specialment sobre la occupacio deles temporalitats … [ 379] … dessus expressada sia haut per peruix lo contrarj faent e consellant. Ad supplicacionem per humilem pro parte dicti brachij (…) nostro sigillo mjnorj pendenti munitam
datatio: Data jn mon[asterio] sancti Cucufatis vallensis die xj.a decembrijs anno anativitate dominj Millesimo cccco xviiijo Recnorum nostri iiijo Rex Alfonsus […]
Condition incomplet
References Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 92 , n. 182
Note text transcrit aprofitant tot el marge inferior del foli amb lletra acurada de mòdul molt petit
ID no. of Witness 5 cnum 4085
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2101 (BITECA manid 2548)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 173v-176v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
Incipit & Explicits rubr.: [ 173v] Aci comencen les constitucions fetes per lo senyor rey alfonso quart en sent cugat de vuales
salutatio: In nomine dominj nostrj | [f. 174] Ihesu Christi pateat vnjuersis
dispositio: nos alffonssus dei gratia Rex aragonum Scilie valentie (…) Jn monasterio sancti Cucuffati (…) celebramus ad presens ad supplicationem omnjum eorumdem constitutiones fetius sit sequentes
rubr.: Que los stranges no agen nj puxen obtenjr dignjtats nj altres benjficis eccljastichs [sic] en les terres del rey darago
text: C2OM per los nostres predescessors de loable memorja per grans e vrgents Rahons amor e fauor […] o de stranya naçio no puga dins nostres Regnes e terres obtenjr ni possejr dignitats e benefficis ecclesiastichs Per tant ordonem e statujm perpetualment … [ 176v] … Item que uos senyor remetats de present e ayats per remes als […]
Condition incomplet
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 12:295-332
ID no. of Witness 6 cnum 9675
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 5 núm. antiguo 25 (BITECA manid 2818)
Copied 1419 [?]
Location in witness f. 25r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
Incipit & Explicits rubr.: [ 25] Que no obstant lo fur nou fet per lo senyor Rey namfos sobre la exaccio daltres scriptures deles corts dels ordjnarjs. com per experiencia sia notum ala cosa publica sia seruada la Taula antiga papirea
intitulatio: Nos Nalfonso per la gracia de domine Rey Darago de Sicilia … comte de Rossello e de Cerdayna [sic]
dispositio: Attenents esser stat fet en les corts generals per nos vltimament celebrades en la Ciutat de valencie als jncoles del regne de valencie sobre la manera com se deuen pagar los notarjs … [ 25v] … En testimonj dela qual cosa manam la present esser feta
datatio: dada en lo monestir de sant Cugat de Valles sots nostre sagell secret ahuyt dies de agost en lany dela Nativitat de nostre senyor M cccc deenou Rex Alfonsus
ID no. of Witness 7 cnum 9674
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 5 núm. antiguo 25 (BITECA manid 2818)
Copied 1419 [?]
Location in witness ff. 22v-23
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
Incipit & Explicits rubr.: [ 22v] Quod vltra numerum ducentorum corritorum qui recipi possunt per forum domini Regis Martini possunt recipi vsque ad Centum sie quod sint Trescenti corritores seruatis in omnibus alijs saluo excessu dictorum Centum fore predicto in suo rebore persistente papirea
intitulatio: Nos alfonsus per la gracia de deu Rey Darago de Sicilia … Comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: Jatsia per fur del senyor en Marti Rey Darago parauoncle nostre de gloriosa memoria sia dispost que en la Ciutat de Valencia e Rauals de aquella no puxa hauer … [ 23] … En testimonj deles quals coses manam a vosaltres esser feta la present ab lo segell nostre Secret sagellada
datatio: Dada en Barchinona a vint dies de jener de lany dela nativitat de nostre senyor Mil cccc Deenou Rex Alfonsus
ID no. of Witness 8 cnum 9655
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 6 núm. 23 (BITECA manid 2817)
Copied València: Pau Nicolai, 1419-09-16
Location in witness ff. iii-iv
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
Incipit & Explicits acc.: [ iii] N4os stants en lo Monestir de sant Cugat de Valles a supplicacio dels missatgers dela Ciutat de Valencia fem e atorgam la prouisio infraseguent
intitulatio: Nos Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie Valencie Maiorice … Comes Rossilionis et Ceritanie
dispositio: Recolimus nupera curijs quas incolis Regni in Ciuitate Valencie … [ iv] … In auus rei testimonium presentem fieri iussimus nostro sigillo impendenti munitam
datatio: datum in Monasterio sancti Cucufatis Vallensis duodecima die augusti Anno Anatiuitate domini Millesimo Quadringentesimo decimo Nono Regnique nostri Quarto. Rex Alfonsus
colofó: La qual prouisio loam e aprouam e de nou atorgam per acte del present parlament … Mas encara als fets passats e precedents lo dit fur De funes vicecancellarius
ID no. of Witness 9 cnum 4078
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2065 (BITECA manid 2545)
Copied 1441 - 1460 [?]
Location in witness f. 137r-v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
Incipit & Explicits rubr.: [ 137r] Constitucio Regis alfonsi facta in curia sancti cucuffatjs .Mo.cccco.xixo. quod extranei non possint obtinere beneficia in sujs Regnjs
text: Com per los nostres predecessors de loable memoria per grans he vrgents rahons amor he fauor molt justes … per qualseuol persones en alguna manera
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 12:298
ID no. of Witness 10 cnum 4079
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2065 (BITECA manid 2545)
Copied 1441 - 1460 [?]
Location in witness ff. 137v-139v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
Incipit & Explicits rubr.: [ 137v] Capitula firmata jnter dominum Regem ex vna parte et ecclesiasticum braxium ex altera partibus jn monasterio sancti cucufatis vallensis xj die octobris Anno anatiuitate dominj Mo.cccco.xviij. [?] ipso domino Rege cathalanis ibidem generales Curias celebrante
text: Entre lo molt alt excellent princep he senyor lo senyor Rey de vna part e lo brach dela ecclesia del principat de cathalunya e dels prelats … [ 139v] … en la Cort qujs celebra en lo dit monestir de sent Cugat ab tota solempnjtat en tals actes acostumada
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 12:163-170
ID no. of Witness 11 cnum 10545
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 40 (BITECA manid 2151)
Copied Joan de Socarrats (se cita al f. 2 prel. i al f. 186), 1463 - 1480
Location in witness ff. xxvii-xxxi
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
[capitol acordat entre el rei i el braç eclesiàstic]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvii] capitula firmata brachio ecclesiastico
ID no. of Witness 12 cnum 53
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 198v-203 ff. cxxxxviijv-cliij
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
Incipit & Explicits rubr.: [ 198v] [C]2vria Sancti cucuffatis Vallensis Dominj .Regis. Alffonsi quarti
intr.: [I]2N nomjne dominj nostri Jhesuchristi pateat vniuersis quia nos Alfonsus dei gratia … constituciones facimus sich subsequentes
tit.: Que algu que no sie nadiu dels Regnes e terres del Senyor Rey no pusque obtenjr ne possehir alguna prelatura dignitat beneffici o admjnjstracio en la senyoria del Senyor Rey
text: [C]Om per los nostres predecessors de loable memoria per grans e vrgents rahons … [ 203] … los dits greuges per justicia seruada la forma e manera en los dits Capitols contengudes
conf.: [A]3D suplicacionem humilem predictam curiam … Datum et actum est hoc in domo Capitulj Monasterij sancti cucuffatis vallensis die sabbati viiij. Decembris Anno a nativitate dominj M.o CCCC xviiij Regnj nostri quarto
ID no. of Witness 13 cnum 2094
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 128 (BITECA manid 2143)
Copied 1546 - 1560-07-18 (Perarnau)
Location in witness ff. 17-19v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès), celebració 1419
Incipit & Explicits rubr.: [ 17] Reuocatio cuiusdam litere regie eo quia erat contra priujlegia
pream.: Hoc est translatum barcinone fideliter sumptum a quodam regio priuilegio in papyro scripto more Curie regie expedito et sigillo regio sigillato … Cuius tenor talis est
intitulatio: Nos Alfonsus dei gratia rex Aragonum Sicilie valentie Maioricarum … Comes Rossilionis et Ceritanie
prol.: Quia in futurorum euentibus sic humani falllitur certitudo iuditij … et congrue subuenire quandam prouisionem siue pragmaticam sancionem edidimus sub hac forma
intitulatio: Nos Nalfonso per la gratia de Deu Rey de Arago de Sicilia de Valentia … [ 17v] … comte de Rossello e de Cerdanya
dispositio: la peruersitat de alguns no sabents se abstenir deles coses prohibides ne deles permeses degudament usar moltes vegades ço que es stat atorgat ab alguna consideracio com declina en abus fa precedent deguda deliberatio reuocar hon com exhigint lo ministeri del offici deles ceques del or e argent ques bat dins nostra señoria … [ 18v] … Manam a tots e sengles portantveus de nostre gouernador general iusticies veguers sotsveguers balles jurats e altres officials nostres e loctinents de aquells que aquella per los lochs acostumats facen ab veu de crida publicar e continuar en los lochs acostumats perço que sia memoria en esdeuenidor
conf.: En testimoni dela qual cosa manam la present esser feta e segellada ab nostre segell secret
datatio: Dada enla Ciutat de valentia a xvi dias del mes de juliol en lany dela natiuitat de nostre señor M. CCCCXVIII. Rex Alfonsus
certificació: Verum [f. 19] quam [?] ut experientia edocente cognominus ex prouisione seu littera preinterta seccis jam dictis … [ 19v] … et non contraueniant aliqua ratione
conf.: jn cuius rei testimonium presentem fieri iussimus nostri sigilli secreti munimine insignitam
datatio: Datum in monasterio sancti Cucufati vallensis quarta decima die decembris anno a natiuitate Domini Millesimo CCCCo decimo nono. Rex Alfonsus.
auten.: Sig [signum] num Hieronymi […]
References Editat a: García et al. (2009), El Llibre de les monedes de Barcelona i dels florins d'or d'Aragó. Compilació redactada per Jaume Garcia, Arxiver Reial de Barcelona, per a ús de la seca de Perpinyà. Amb un estudi numismàtic de Jérôme Bénézet 173-5
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-04-13