Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1029
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call number Fons Serrano Morales: 6437
Title of volume Paladio | de | agricultura | en | lemozino ( al llom)
Obra de la antigua agricultura | de la Corona de Aragón […]baja- | da p(o)r Ferrer Sayol, catalán | Secretario de la Sa Da Eleonor Rey(n)a de Aragon Mug(e)r del S(enyo)r D(o)n Pedro | de Aragón e hija del Rey de Secilia ( al segon foli de guardes preliminars, lletra s. XVII)
Copied 1451 [?] - 1500 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 111 + III
Collation relligadura molt tibant que dificulta la col·lació: 124 218 312 420 522 618
Page Layout 33 línies
37 línies
34 línies (f. ij)
Size pàgina 268 × 200 mm (f. ij)
caixa 240 × 143 mm
Hand humanística
Watermark mà amb flor (f. 111;)
pelegrí dins d'un cercle damunt les lletres “LM” (guardes)
Pictorial elements Caplletres: al f. i, caplletra de sis unitats de pauta en vermell amb decoració interior pintada; caplletres de unes unitats de pauta en vermell
Orla f. i text emmarcat en una tira de paper d'or pràcticament despresa i amb flors tintades
Calderons en vermell
Altres: mesos de l'any escrits a la part superior de cada foli també en vermell
Other features Justificació: a mina de carbó i punta seca
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: horitzontals al marge inferior dret (a tots els quaderns llevat del primer)
Condition volum restaurat, marges tallats. Foliació en xifres romanes en vermell del f. i al xi, possiblement seguia en tinta negra però fou tallada per relligador, ja que s'insinua als ff. 22 i 23, i es veu clarament a partir del f. 27 fins al xcviij; a banda, tot el volum és foliat modernament a llapis. Tinta molt corrosiva, traspassa i en algun punt forada el paper
Binding posterior, pasta valenciana folrada de badana marró, talls tintats de groc i verd. Guardes de paper d'aigües
References (most recent first) Tractat a: Capuano (2009), “Early Catalan Agricultural Writing and the Libre o regla o ensanyament de plantar o senbrar vinyes e arbres…”, Biblioteca Digital de Sciència.cat 2-3
Vist per: Capuano (1997), Carta
Descrit per: Giner Sánchez et al. (1988), “Ferrer Sayol i el manuscrit Tractat d’agricultura de l’Arxiu Municipal de València”, Estudis sobre història de la institució notarial a Catalunya en honor de Raimon Noguera
Descrit per: Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Capuano (1994), “The Agricultural Texts Appended to the Fourteenth-Century Iberian Translations of Palladius”, Manuscripta. A Journal for Manuscript Research
Tractat a: Hauf i Valls (1989), “Dues versions iberoromàniques de l'Opus agriculturae de Pal·ladi. Petita mostra lexicogràfica”, La Corona d'Aragó i les llengües romàniques. Miscel·lània d'homenatge per a Germà Colon 384 nota
Tractat a: Giner Sánchez (1986), “El tractat d'agricultura de Pal·ladi. Una còpia feta de la traducció de Ferrer Sayol”,
Catalogat a: Giner Sánchez (1983), “Descripció dels manuscrits dels fons Serrano i Morales [tesina]”,
Descrit per: Giner Sánchez (1983), “Descripció dels manuscrits dels fons Serrano i Morales [tesina]”, 1:129-131 , n. 122
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 6:247-57 , n. II
Note al ms. BNM 10211 (BETA MANID 2288) es troba una traducció aragonesa de les obres copiades en aquest manuscrit, anterior al 1385. Anotacions als marges i als folis de guarda. Informacions procedents del catàleg

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1178
Location in volume ff. 1-93v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1795
Palladius Rutilius. Llibre d'agricultura
Language català
Date traduït 1380 - 1385-07
Title(s) in witness de Palladi Rutuli De Agricultura
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] [Pro]hemi de Palladi Rutili de agricultura
proem.: P6ALLADI RVTVLI e auri emilian fon noble hom dela Ciutat de Roma per la gran affeccio que hauia a la cosa publica … e aço per caritat de deu e dileccio de la cosa publica. Fon acabat de aromançar enlo mes de Juliol Anno anativitate domini Millo [f. 2v] ccco Lxxxx E fon començat en nohembre Del Any Mil ccc Lxxx
tit.: Aci començen les rubriques del primer libre de palladi primerament dels ordenaments dela llauro e del llaurador
índex: Deles quatre coses en les quals esta la llauro … [ 3] … Dels Jnstruments e apparellaments neçessaris a la llauro. Aci feneixen les Rubriques
tit.: Dels ordenaments de la llauro e del llaurador
text: L2a primera part de sauiesa es que hom dega considerar la persona a la qual hom ha a manar alguna obra o ensenyar lo llaurador
References (most recent first) Tractat a: Giner Sánchez (1989), Notes sobre la traducció catalana del Tractat d'agricultura de Pal·ladi feta per Ferrer Sayol
Tractat a: Giner Sánchez (1986), “El tractat d'agricultura de Pal·ladi. Una còpia feta de la traducció de Ferrer Sayol”,
Tractat a: Tramoyeres Blasco (1911), “El tratado de agricultura de Paladio: una traducción catalana del siglo XIV”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 459-65
Note obra en curs d'estudi
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2932
Location in volume ff. 94v-95
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3088
Desconegut. Miscel·lània agrícola
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94v] Del arbre que faça fruyt en lany quel plantaras
text: Si vols quel arbre que plantaras faça fruyt en lany mateix quel plantaras … [ 95] … Alls espinax rauens cols letugues bledes y semblants plantes que no deuen fer lauors o nols es neçessari se deuen plantar o sembrar en lluna minua y que sia en signe de terra
References (most recent first) Capuano (1997), Carta
Capuano (1994), “The Agricultural Texts Appended to the Fourteenth-Century Iberian Translations of Palladius”, Manuscripta. A Journal for Manuscript Research
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2933
Location in volume ff. 95-96
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3089
Desconegut. Memòria de les maneres de les llaurons, de plantar i de sembrar i de pensar que hom deu fer a tota hortalissa
Language català
Date compilat 1475 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95] Dela ortalisa quant se deu sembrar
text: Lauor de cols vers de yuern se sembren de mijant Juny a mijant Joliol y deuen se tresplantar de mijant … [ 96] … y la fenedura que fa hom en larbre que empleta deu guardar a sol ixent y a sol ponent
References (most recent first) Capuano (1997), Carta
Capuano (1994), “The Agricultural Texts Appended to the Fourteenth-Century Iberian Translations of Palladius”, Manuscripta. A Journal for Manuscript Research
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2934
Location in volume ff. 96-98
ff. 95-97 (Capuano)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3090
Desconegut. Capítols singulars de les llavors que deuràs sembrar en tot l'any
Language català
Date traduït 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 96] Capitols singulars deles llauors que deuras sembrar entot lany cascun mes
text: Janer. Ciurons sembraras enla minuan luna de giner … [ 98] … y fals hom huna creu ab coltell en la part dels graells
References (most recent first) Capuano (1997), Carta
Capuano (1998), “Capitols singulars deles llauors que deuras sembrar: A Late Medieval Planting Guide for the Spanish Levant”, Catalan Review
Capuano (1994), “The Agricultural Texts Appended to the Fourteenth-Century Iberian Translations of Palladius”, Manuscripta. A Journal for Manuscript Research
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2935
Location in volume ff. 98-100v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3091
Desconegut. Recepta de la bona composta
Language català
Date escrit 1301 - 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98] Reçepta de la bona composta
text: En tota bona composta y acabada se poden metre de cascuna deles coses seguents … [ 100v] … Altra reçepta comuna. Canella fina iiij onzas. gingebre iiij onzas. pebre comu j onza. galangal viij quarts. mel segons lo vi sera dolç o vert
References (most recent first) Capuano (1997), Carta
Capuano (1994), “The Agricultural Texts Appended to the Fourteenth-Century Iberian Translations of Palladius”, Manuscripta. A Journal for Manuscript Research
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 31
Location in volume ff. 100v-111
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1007
Gottfried von Franken. Tractat de plantar i empeltar arbres i de conservar el vi
Language català
Date traduït 1360 - 1385
Title(s) in witness lo libre de Albert sobre la materia de plantar o empeltar arbres
Incipits & explicits in MS text: [ 100v] Albert. Açi comensa lo tractat de plantar o empeltar arbres o de conseruar lo vi segons albert. Altres dient segons euclides … [ 111] … Acabat es lo libre de Albert sobre la materia de plantar arbres i de conseruar lo vi i de moltes altres nouitats segons que apar en los [llibres ratllat] capitols preçedents
Associated Persons Atribució autoria: Pseudo-Albertus Magnus (S.)
References (most recent first) Capuano (1997), Carta
Capuano (1994), “The Agricultural Texts Appended to the Fourteenth-Century Iberian Translations of Palladius”, Manuscripta. A Journal for Manuscript Research
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 12636
Location in volume f. 111r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11426
Desconegut. Nota sobre els arbres fruiters i la fruita
Language català
Date escrit 1430 ad quem
Incipits & explicits in MS text: Nota que trenta son fruytals dels arbres que menjam en aquesta present vida e no mes segons que dejus son mencionats dels qualls ni ha .x. que tot lo fruyt se menja … no sen troba en esta terra ne del festuch. E pot sen fer del festuch ço es si sera empeltat garrofer en lentiscle fara fruyt que es dit festuch
References (most recent first) Incipits / explicits de: Cifuentes Comamala (2014), Inspecció Personal
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-02-08