Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1028
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Date / Place celebració Barcelona 1431 - 1434
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 4932 Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Prohibició de donar clam de pau i treva a cap acordat o guiat, promulgat 1431-11-08
References (most recent first) Tractat en: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia XVIII
Subject Corona d'Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 14
ID no. of Witness 1 cnum 4075
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness ff. 192va-201ra ff. clxxxxiij-ccij
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits rubr.: [ 193va] Secunda curia celebrata jn Ciuitate barchinone per excellentissimum dominum Regem Alfonsum Quartum Nacionj Cathalonjce. Et sunt constituciones hec que per ordinem secuntur. DEXTERA Scriptoris Cessat fessa laboris Qui scripsit scribat et ssemper cum domino viuat Amen
text: A molt excellent e Senyor. La cort del principat de cathalunya humilment suplique A vostra gran Senyoria … [ 201ra] … o mes dels dits senssalistes. Plau al senyor rey. Acta fuerunt hec jn Capitulo Cedis [sic] Ciuitatis barchinone vbi dicta curia celebratur die martis .xiij. Madij Anno Anatiuitate domini .Mo.cccco. trecesimo Secundo Regnj nostri. De Funes vicec
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 18:93-206
ID no. of Witness 2 cnum 10398
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 (BITECA manid 2834)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness ff. 1-120
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Taula dels Priuilegis prouisions continuats en lo present llibre conforme la prioritat de temps
índex: 1377 Priuilegi que no sia \tocat/ en .8. drets fins tots los cens sien lluits .63. … [ 1v] … 1450 Que los creditors censalistes fassen insaculacio del Clavari bosser .52.
rubr.: [ 13] Capitols fets sobre la concordia dels censalers de Cathalunya e de Mallorques
dispositio: L9o Senyor Rey per concordar los creadors dela Ciutat e Regne de Mallorques … [ 120] … dins Capitols dela concordia de barchinona
Note la disposició més moderna de la taula és de 1533, cosa que situa la taula com copiada al s. XVI. Als ff. 2-7v hi ha el calendari i als ff. 9-10v els inicis dels 4 evangelis (podrien servir com a textos sobre els quals jurar)
ID no. of Witness 3 cnum 10399
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 12 (BITECA manid 2834)
Copied Mallorca (illa / illes): 1301 - 1699 (catàleg de sala)
1401 - 1499 (lletra dels plecs inicials)
Location in witness ff. 13-21v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits rubr.: [ 13] Capitols fets sobre la concordia dels censalers de Cathalunya e de Mallorques
intr.: L9o Senyor Rey per concordar los creadors dela Ciutat e Regne de Mallorques … [ 13v] … e decret del dit Senyor o de algun official de aquell hauent plen poder dela part altre segons se pertany
dispositio: E3 primerament que los creadors dela dita Ciutat e Regne de Mallorques … [ 21v] … e plena força valor e facultat lo present contracte no contrestant en alguna manera
certificació: P3re dens translatum fuit superius scriptum continuatum et signatum est sumptum fuit fideli asuo originalj et cum eodem veridice comprobatum per me Bernardum despeluncis auctem Regia notarii publici … foren fermats a [espai en blanc] de Juliol Any M cccco xxxj.
ID no. of Witness 4 cnum 8788
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness f. 252v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits rubr.: [ 252v] Capitols fermats per lo Rey Alfon‡ en les Corts Generals de Cathalunya que celebra ala Ciutat de barchinona per tot lo principat en lany MCCCCxxxij en lo mes de Maig
tit.: Que les causes dels desus prop nomenats no pusquen esser tretes fora lo principat de Cathalunya
dispositio: Et primo les causes dels pubils vidues … e pendent esser stesa [sic]
Note al final del text una senyal remet al marge i indica que continua més endavant
ID no. of Witness 5 cnum 8791
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 286-[?]
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits rubr.: [ 286] Translat del acte de Cort fet en favor deles reduccions fetes dels Censals morts
text: Molt excellent princep e senyor. Per donar repos a molts tenguts e obligats a fer e aprestar censals
ID no. of Witness 6 cnum 10516
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 10 (BITECA manid 2382)
Copied Ciutat de Mallorca: 1401 - 1420 (primera part)
Ciutat de Mallorca: Onofre Canet [?] (GEM), 1451 [?] - 1490 [?] (segona part)
Location in witness ff. 194-204
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits rubr.: [ 194] Capitols fets sobre la concordia dels censalers de Cathalunya e de Mallorques
intr.: L8O Senyor Rey per concordar los creadors dela Ciutat e regne de Mallorques … [ 194v] … e decret del dit Senyor o de algun official de aquell hauent plen poder de la part altre segons se pertany
tit.: Capitol primer
dispositio: E6 Primerament que los creadors dela dita Ciutat e regne de Mallorques … [ 204] … e plena força valor e facultat lo present contracte no contrestant en alguna manera
certificació: P3resens translatum fuit superius scriptum continuatum et signatum est sumptum fuit fideliter a suo originali et cum eodem veridice comprobatum per me bernardum de speluncis auctem regia notari publici … foren fermats a [espai en blanc] de Juliol Any .Mil. cccc. xxxj.
ID no. of Witness 7 cnum 5167
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.II.11 (BITECA manid 1833)
Copied 1413 a quo - 1500
Location in witness ff. 63-65
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits text I: [ 63] [L]4es causes de pubills vidues de pobres e daltres persones miserabbles [sic] quj son o seran en nostra Audjencia comentades … [ 63v] … la present constitucio no tan solament als negocis plets questions demandes Causes e fets esdeuenjdors mas encara als presents e absents esser estesa
text II: [ 64] [I]4tem comemorants la Costitucio en la Cort de barchinona per lo molt alt prjncep de gloriosa memorja lo Rey en .pere. segon predecessor nostre feta del tenor seguent … [ 65] … E si los senyors semblants menasses faran per enpatxar les vendes fahedores dels bens fehents dels homens dessus dits volem e statuym e ordenam quen aquell cas los dits senyors los bens dels dits homens nos puxen apropriar
Note text en català i llatí, constitució en la que es destaquen a través de la disposició textual de les caplletres dues parts
ID no. of Witness 8 cnum 3921
City, library, collection & call number Barcelona: Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, M-17 (BITECA manid 2508)
Copied 1422 a quo - 1500 (cita una disposició del 1422)
Location in witness ff. 1-19v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434 [?]
[…] lo regiment de la casa del Rey […] com han a fe[…] los officis […] ne com han esser […] quitats, f. 1 nota al marge superior
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Primo del cance [sic] qual han a esser ne com ha a ragir la Justicia
text: Primerament ordonam que en lo regiment e admjnistracio dela dita justiçia ayam vn Canceller tal com es designat en vna constitucio feta per la Jllustra Regina Maria consor ela donchs lochtinent general del tenor seguent Primerament a suplicacio e de assentiment e approbacio dela present cort ordenam e estatujm perpetualment que quant los officis de Cancellers o viçicancellers vegaran per mort … [ 19v] … E per tal que algu no puga deles dites costs Jgnorancia pretendre o alegar volem e manam que cascun any lo Yorn dela vigilia de nadal e aximateix lo diluns dela setmana santa los dits officials e cascun dels facen e sien tenguts sots pena de priuacio de sos officis en les Ciutats viles o lochs principals de lurs Juradicions per honor e rauerencia de deu la present nostra constitucio lo qual volem en los libres deles lurs Corts esser registrada solemnament publica[da]
Associated Texts s'inicia amb una disposició que recull una altra d'anterior texid 1744 María de Castilla, Reina d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422, promulgat 1422-04-22
també aludeix a constitucions de les corts de Montsó al f. 9 texid 3057 Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), promulgat 1376 - 1377
Note capítols de cort sobre oficis de regiment de la justícia, relatius al principat de Catalunya (canceller, vicecanceller, protonotaris, vegers, algutzirs, comissaris, advocats, fiscals, etc.)
ID no. of Witness 9 cnum 3749
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.II.10 (BITECA manid 1038)
Copied 1432 a quo - 1475
Location in witness ff. 204v-207
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits rubr.: [ 204v] Que les causes no isquen de Cathalunya
text: Les causes dels pubills vidues de pobres e altres persones miserables quj son e seran en nostra Audiencia … [ 207] … E si los senyors semblants manaçes faran per empatxar les vendes fahedores dels bens sehents dels homens dessus dits volem statujm e ordonam que en aquell cars [sic] los dits senyors los bens dels dits homens nos puxen apropriar
ID no. of Witness 10 cnum 49
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.II.10 (BITECA manid 1038)
Copied 1432 a quo - 1475
Location in witness ff. 184-185
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits rubr.: [ 184] Translat del acte de Cort fet a xxiij. de Maig del Any Mil CCCC.xxxij. en fauor deles reductions fetes dels censals morts
salutatio: Molt excellent princep e senyor
text: P2er donar repos a molts tenguts e obligats a fer e prestar censals los quals obligats e tenguts han pactat per via de reductio o en altra manera sobre lo pagament dels dits censals … [ 185] … E si per penes e altres coses hauie plet penjant o proces de penyores per execucio que sie hagut tot per remes E les penyores tornades. Plau al senyor Rey
References Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Note Riera creu que aquest text fou redactat originàriament en català; disposicions transcrites amb una lletra més moderna que l'anterior
ID no. of Witness 11 cnum 5362
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2105 (BITECA manid 2592)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 7-16v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits text: [ f. 7] dels dits censals e violarjs per les causes desus dites frustrats e totalment enpatxats … [ f. 16v] … Protestacio del braç Miljtar. S2enyor los barons nobles Caualers e gentils homens del principat de Catalunya consenten enles coses damunt dites salues aells lurs libertats e priujlegis sens derogacio de lurs priujlegis e de qual seuol altres drets
Condition acèfal
Note només resten tres pàgines de la disposició primera i manca el foli inicial. Transcrit amb lletra molt acurada
ID no. of Witness 12 cnum 4080
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2065 (BITECA manid 2545)
Copied 1441 - 1460 [?]
Location in witness ff. 140r-148v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits rubr.: [ 140r] Trelat deles constitucions e capitols de cort dejus per orde jnserts fets per lo senyor Rey nalfonso en la Cort de Barçhalona a .xiij. de may del any Mil.cccc.xxxii. Que les causes dels dejus prenomenats no pusquen esser tretes fora lo principat de cathalunya
text: [l]2es causes de pubyls vidues de pobres … [ 148v] … les penyores tornades al senyor Rey
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 17:179-199 i 212
ID no. of Witness 13 cnum 52
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 212-224 ff. clxij-clxiiij
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434
Incipit & Explicits rubr.: [ 212] [S]3Ecunda curia per dominum Regem Alfonsum quartum celebrata Barchinone
salutatio: [M]Olt excellent princep e senyor
dispositio: [L]2A cort del principat de Cathalunya humjlment suplique a vostra gran senyoria Continuant les suplicacions ja per moltes vegades feytes … [ 212v] … senyor vos suplique la dita cort vos placie statuhi e fer les quatre constitucions seguents
tit.: Que les causes no isquen de cathalunya de pobills viudes pobres e altres miserables persones
text: [L]3Es causes dels pobills viudes de pobres e altres miserables quj son e seran en nostra audiencia … [ 224r] … e conuencions feyts e feytes ab les dites set parts o mes dels dits censalistes. Plau al senyor Rey
execució: [A]5Cta fuerunt hoc jn capitulo Sedis Ciuitatis Barchinone vbi dicta curia celebratur die Martis xiij. Madij Anno a nativitate dominj Millesimo quadrigentesimo Tricesimo secundo Regnj nostrj xvij de funes vicecancellerius
Note segueixen disposicions de diversos reis en llatí des del f. 225-238; la foliació antiga s'acaba a l'actual f. 219 = clxviiij
ID no. of Witness 14 cnum 872
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness f. 238v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1431 - 1434 ?
Incipit & Explicits rubr.: [ 238v] Super salarijs Algotzeriorum jn processibus Regaliarum. Constitucio facta jn Curia barchinone per jllustrissimum domjnum Regem Johannem locumtenentem generalem dominj Regis Alfonsi memorie jnmortalis
text: C2Om sie cosa molt demeravellar de raho e de justicia algu sie punit abans que sie vist hauer culpa … En aço empero no entenen lo Algutzir del portant veus de gouernador general en Cathalunya sie conpres Retenen se empero etc.
Note si són de 1433 no poden ser de Joan II, han de ser les Corts de Barcelona 1431-1434, això sí, aquest capítol potser és anterior i duu la confirmació de Joan II
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02