Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1027
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions dels censals morts i violaris
Date / Place promulgat 1418 a quo - 1425
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Note revisar la data, al ms. BNM 10185 diu Cort de Barcelona de 8 de maig de 1427
Subject CORTS
DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 5360
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2100 (BITECA manid 2547)
Copied 1301 - 1500
Location in witness ff. 175v-181
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions dels censals morts i violaris, promulgat 1418 a quo - 1425
Incipit & Explicits dispositio: [ 175v] Com sobre la conservacio dels censals morts per defensio e gran vtilitat dela cosa publica … [ 181] … e feytes ab les dites .vii. parts o mes dels dits censalistes. Plau al senyor rey
ID no. of Witness 2 cnum 8790
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 279-286
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions dels censals morts i violaris, promulgat 1418 a quo - 1425
Incipit & Explicits datatio: [ 279] En la cort de sent Cugat per lo Rey Alfonç en lo mes de mars de lany Mccccxxxij.
rubr.: Dels censals de morts e violaris
dispositio: Com sobre la conseruacio dels censals … [ 286] … haja a pagar salaris als dits officials
ID no. of Witness 3 cnum 4241
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10185 (BITECA manid 1008)
Copied Genesius, Bernardus, 1432 a quo - 1443 ad quem (data en que el compra el primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. cclxxxiiij-296v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions dels censals morts i violaris, promulgat 1418 a quo - 1425
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxxiiij] Aquesta constitucio es vna deles quatra constitucions en que es la constitucio dels sensals e violaris feta per lo senyor rey nelfonso per la gracia de deu Rey de arago en la plena cort celebrada en la siutat de barchinona a viij de mag any .M.cccc.xxvij que es dela tenor seguent.
pream.: Com sobra la conseruacio dels sensals morts e uiolaris per defencio e gran vtilitat dela cosa publica del principat de catalunya e de tots nostros regnas e terres … quj es dela tenor \seguent/
text: Item uos senyor o lo senyor duch e uostros gouer nadors ne altra per nom o autoritat uostra … [ 296v] … en la qual la part ju tant aga apegar salarjs als dits oficials
colofó: quj escripcit escribat semper cum domino ujuat. Genesius vocatur quj escripcit benedicatur
colofó: beatos vocatur quj scripsit benedicatur Amen. Amen deo gracias amen
ID no. of Witness 4 cnum 51
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.II.10 (BITECA manid 1038)
Copied 1432 a quo - 1475
Location in witness ff. 172-183v
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions dels censals morts i violaris, promulgat 1418 a quo - 1425
Incipit & Explicits rubr.: [ 172] Sobre la exaccio execucio dels censals morts e violaris fetes per lo senyor Rey Alfonso arasgloriosament Regnant
intr.: C2om sobre la conseruacio dels censals morts e violaris per deffensio e gran vtilitat dela cosa publica del principat de cathalunya e de tots nostres Regnes especialment per lo molt jllustre senyor Rey en pere proavj [?] nostre de bona memoria enla cort general per el celebrada a muntço vn quj es del tenor seguent
text: Item que vos senyor o lo senyor duch o vostres gouernadors ne altres per nom nj auctoritat vostra o su ano puxats fer ne atorgar alongements supersehiments guiatges manaments empares … [ clxxv] … per via de marcha o represalies procehir seruants les constitucions de cathalunya sobre aço fetas
text II: E2sissesvuendra que lofficial del territorj hon se demanara la dita execucio … [ 183v] … a Jnstancia de part faedora encara que no sia per censals o violaris ans sia per qualseuol altra causa en la qual la part Jnstant hage a paguar salaris als dits officials
colofó: Et sic est finis huius presentis operis Deo gracias Amen. Qui scripsit scribat semper cum Domino Viuat
Note el colofó sembla que fou afegit per una altra mà; disset capítols, tots amb la seva caplletra
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16