Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 10258
Authors Vicent Ferrer
Titles Sermó sobre “Beatus vir qui in sapientia morabitur”
Sermo in feria iii
Date / Place pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Sermó
References (most recent first) Ferrer et al. (1975), Sermons 4:43-50
Subject ORATÒRIA RELIGIOSA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9253
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Ms. 278 (BITECA manid 1568)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)
Location in witness ff. 145v-150v
Title(s) Vicent Ferrer, Sermó sobre “Beatus vir qui in sapientia morabitur”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 145v] fferia iija
tema: Beatus vir qui in sapientia morabitur habetur uerbum istud originaliter jn libro ecclesiastici cao xiiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: En aquest present sermo Juxta lo tema yo vull preycar a vosaltres una materia que sera molt profitosa si plau a nostre senyor deus … ara vos o vull declarar en aquest sermo e per ço primo saludarem etc. ave etc
text: Beatus vir etc. Aquesta paraula proposada vol dir benauenturada sera la persona que en sauiesa estara e morara … [ 150v] … ens vulla guardar deles tres follies primeres en tal manera que seruant aquesta derrera nos vulla donar sa gracia deça e la gloria della ad quam etc
Record Status Created 2007-04-26
Updated 2007-05-04