Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1023
Authors Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs nous de la cort general de València
Date / Place promulgat València 1329
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts part d' texid 4803 Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (València), celebració 1329
References (most recent first) Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Subject València
DRET
FURS
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 2238
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 1-2; Códice I-II (BITECA manid 2182)
Copied València: Boronat Pera, 1329 a quo - 1350 (realitzat en compliment d'un decret reial a les corts de 1329)
Title(s) Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous de la cort general de València, promulgat 1329
Note Furs dividits en vint-i-nou rúbriques
ID no. of Witness 2 cnum 47
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/18631/37 (BITECA manid 1037)
Copied València: 1329 ca.
Location in witness ff. 1-14v
Title(s) Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous de la cort general de València, promulgat 1329
Incipit & Explicits text: [ 1r] […]o […]at e religios […] lo pe[…] Maestre dela […] de Calatraua. Narnau çamore […] p[…] dal[mau] vilanoua Comanador Major de montalba … per ço de manament de nostre et uoluntat dela Cort los dits furs nous foren altra uegada lests e publicats enlo present dia de huy et firmats per los dauall scrits et jurats per aquells
conf.: [f]2eytes et publicades foren les coses damunt dites en la dicta ecclesia lo dia et any damunt dits … [ 14v] … en Bernardo de sent fluuja procurador dela Noble dona margarita de loria en Jacme de ripoll procurador den .p. fuster tudor den Bernardo de vilaragut Narnau de villanoua
Condition acèfal i fragmentari
Note en mal estat
ID no. of Witness 3 cnum 9606
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. xciiiva-xciiiirb
Title(s) Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous de la cort general de València, promulgat 1329
Incipit & Explicits tit.: [ xciiiva] Publicatio secunda
intr.: [E]3Napres dimecres que hom comptaue quarto idus januarij del any de nostre senyor mil trecents vint e nou … Encara foren altra vegada publicats los dits furs nous per la rao dauall contenguda e es segons ques segueix
intitulatio: [N]3Os namfos per la gracia de deu rey darago/de valencia/de sardenya/e de corsega/e compte de barcanona
prol.: Sguardants que en la cort present per nos en la ciutat de valencia celebrada:fo donat vn capitol per prelats /richs homens / cauallers generosos / ciutadans / e prohomens … ab consentiment e voluntat deles dites vniuersitats de burriana e de vila real e dels dits sindichs lurs
dispositio: Atorgam / ordenam / e stablim /per lo present fur que les dites viles de burriana e de vila real ab tots lurs termens e tots los habitadors daquelles … [ xciiivb] … los dits furs los foren altra vegada lests e publicats en lo present dia de huy e fermats per los dauall scrits:e iurats per aquells
conf.: [F]3Etes e publicades foren les coses damuntdites en la dita sgleya lo dia e any sobredits presents consistents tots los dessus dits nomenats en lo prohemi dels furs nous … [ xciiiira] … qui les dites coses atorgaren loaren fermaren e juraren
certificació: [T]3Estimonis son qui foren presents a les coses damuntdites los nobles en pedro de luna/ en ramon de ribelles … e molts daltres en gran multitud
conf.: Signum ✠ Alfonsi dei gracia regis aragonum / valencie / sardinie / et corsice / ac comitis barchinone … Qui predicta firmamus et juramus presentibus testibus supradictis. Subscripto ja
auten.: Sig ✠ num mei bonanati de petra dicti domini regis notarii … [ xciiiirb] … Et est sciendum quod in dictis foris antiquis sunt duo libri etcaetera
ID no. of Witness 4 cnum 9605
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. lxxxvira-xciiirb
Title(s) Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó, Furs nous de la cort general de València, promulgat 1329
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvira] [F]2Ori conditi per dominum regem alfonsum in ciuitate valentie in curia generali: quam ibidem celebrauit regnicolis dicti regni nono Kalendas nouembris anno domini millesimo .ccc. vicesimonono.
prol.: Es coses diuinals son axi per fetes que tostemps stan fermes sens alcuna variatio … [ lxxxvivb] … saluant en quant en los presents furs nous es a aquells mellorat corregit o declarat
tit.: De electio de iusticies de iurats consellers e mustaçafs. Rubrica .i.
dispositio: [S]4tablim | per fur nou que en la ciutat de valentia sien cascun any elets dos iustities vn mustaçaf e sis iurats … [ xciiirb] … E si contra faran sien priuats del offici
tit.: Publicatio prima
conf.: [F]3Etes foren les coses damuntdites [sic] e publicades en la sgleya maior de madona sancta maria dela seu dela ciutat de valencia dimarts … en lo prohemi dels dits furs nomenats
testimonis: Testimonis son qui foren presents ales coses damuntdites [sic] frare arnau dalos prior dela orde del spital en catalunya … e molts daltres en gran multitud
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02