Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1022
Authors Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Date / Place celebració Montsó 1289
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Subject Catalunya-Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 46
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.III.14 (BITECA manid 1006)
Copied 1301 - 1333
Location in witness ff. 56-60v
Title(s) Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1289
Incipit & Explicits rubr.: [ 56r] Ordonames [sic] perpetuals dela cort demuntso
salutatio: E2n nom de deu Com nos Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago e de Malorques e de ualencia Comte de barchelona
intr.: Entenens apau e ha justicia e ade fenjment e a bon estament dels Regnes … ede menorcha los noms dels quals daual son escrits e contenguts
dispositio: Ordona la cort quel Senyor Rey per negun temps no uena ne deya uendre ne manleuar … [ 60v] … sien reuocades segons la forma de sus dita. Exceptats Aquels que ha fets als pobladors de menorcha
datatio: Actum est hoc jn Curja montj Sonj jn mense Nouembris Anno domjnj .Millessimo. Duocentessimo. Octuagessimo. Nono
ID no. of Witness 2 cnum 1555
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 112v-115rb
Title(s) Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1289
Incipit & Explicits rubr.: [ 112v] Ordonamees perpetuals fets en la cort de Muntso per lo senyor rey Aanfons
text: Primerament ordona la cort quel senyor rey per negun temps no uena de deya uendre … [ 115rb] … aquelles que a fets als pobladors de manorcha
ID no. of Witness 3 cnum 4082
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2100 (BITECA manid 2547)
Copied 1301 - 1500
Location in witness ff. 148ra-151vb
Title(s) Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1289
Incipit & Explicits rubr.: [ 148ra] Constitucions feytes per lo senyor rey nAnfos en la honrada Cort de montso en lo mes de octubre del any de nostre senyor mo.cco.lxxxo.ixo. De treugis
text: Ordena la Cort que sien treues preses e donades … [ 151vb] … e aço prometen al senyor rey ab sagrament e homenatge desus dit que ben faran
References Valls i Taberner (1928), “Les constitucions catalanes de les Corts generals de Montçó de 1289”, Revista Jurídica de Catalunya 265-272
Note la rúbrica és de lletra posterior
ID no. of Witness 4 cnum 4051
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12 (BITECA manid 1018)
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 60vb-78vb + 89ra (errada per 79)-80ra (errada per 80)
Title(s) Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1289 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 60vb] Aquests son los hordonaments de la cort de Montço
intr.: H4ordona la cort que sien preses treues e hordonades Entrels nobles els cauallers e franchs homens de paratge e ciutadans e homens de viles … [ 61ra] … E si la gerra era per deseret. ho per altra demanda per lo dit temps qui no sia comtat en nuyla precripcio ne lurs sia fet per raho del dit temps negun prejudici
tit.: Que nuyl hom de qual [f. 61rb] que condicio sia no gos ffer mal aesgleya abjsbes ne archabjsbes
dispositio: [ 61rb] Item que nuyl rjch hom ne caualler ne franch … [ 80ra] … E de tots los offiçis demunt dits sien la maytat darago Ela maytat de catalunya
Note en aquest punt del volum hi ha una errada de la foliació moderna que dóna la numeració: 78-89-80-81-82, etc.
ID no. of Witness 5 cnum 1518
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 32 (BITECA manid 1013)
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)
Location in witness ff. 43vb-45vb ff. xliiivb-xlvjvb
Title(s) Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1289
Incipit & Explicits rubr.: [ 43vb] curia montissoni domini alfonsi regis aragonum mayorcarum et ualenciae comitisque bar[chinonae]
text: O10rdona la cort quel senyor rey per negun temps no uenna ni degra uendre ni manleuar en uegeries … [ 45va] … fetes foren totes les damunt dites coses en la uila de muntço e en lesgleya de sancta maria daquela uila. diluns .x. dies a la entrada de noembre en lany de nostre senyor .de. m.cc.lxxx.ix
conf.: [ 45vb] seyal den amfos per la gratia de deu rey darago … del dit senyor rey e de los altres desus dits he escrits et caetera. a clos. et caetera
Note Al final, hi ha dos capítols amb rúbriques independents: “de reuocament de donacions fetes per lo senyor rey namfos damunt dit” i “del reuocament dels priuilegis e de les franquees”
ID no. of Witness 6 cnum 6866
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. clxv-cxciiijv
Title(s) Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó), celebració 1289 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clxv] En nom de nostre senyor deu jhesu christ E dela gloriosa verge nostra dona Sancta marja amen son aquests los hordonaments de Moso [sic]
text: H5ordona la Cort que sien treues preses o donades entro los nobles E los Cauallers E ffranchs homens de paratge E Ciutadans E homens de villes E de tota Catalunya … [ cxciiijv] … H3e de tots los ofecials damunt dits sien la meytat darago e a meytat de Catalunya
References Brocà i de Montagut (1918-26), Historia del derecho de Cataluña, especialmente del civil y Exposición de las instituciones del derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la jurisprudencia. Volumen I 262
Note no coincideix amb cap incipit ni explicit d'ordinacions o corts de Montsó. Segueix un altre ordonament que correspon al rei Jaume II, per la qual cosa pensem que aquesta pot ésser una cort d'Alfons II el Liberal (Cort de Monsó de 1289, cf. Brocà, p. 161?)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-02