Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1021
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number ms. 6 | Antic 5.I.16
Title of volume Usatici | Barchinone | M.S. ( al f. 132v)
Copied 1301 [?] - 1310 [?] (ff. 1-22)
1341 [?] - 1360 [?] (la resta del volum)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: II + 1-132 + II
Collation disposició actual: 16/5 216 310 46/5 5-710 86/5 910 108/7 116 128 134. Probable disposició original dels quaderns: 112 214 312 4-610 71+5/5 88/7 96 108 114
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
1 columnes (textos afegits posteriorment)
60 línies (f. 24)
Size relligadura 410 × 270 mm (coberta anterior)
pàgina 395 × 255 mm (f. 24)
caixa 270 × 162 mm (f. 24)
columna 270 × 162 mm (f. 24)
intercolumni 270 × 14 mm (f. 24)
Hand gòtica diverses mans gòtiques de forma
gòtica cursiva algunes mans més cursives completen passatges
Pictorial elements Caplletra en vermell amb decoració en malva (text català (el volum segueix en general aquesta tipologia decorativa))
Calderons alternen blau i vermell
Rúbriques en vermell
Tocs de color en vermell en algunes majúscules
Other features Justificació: a punta de plom, amb línies de guia per als renglons
Pautat: esquema Derolez 41
Perforacions: fetes des del verso amb un instrument que deixa una marca vertical (\) les que assenyalen l’intercolumni i més menuda les que marquen les línies verticals externes de la justificació, no es veuen les que assenyalarien les línies horitzontals ni tampoc les que haurien de marcar la separació dels renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques en tinta vermella situades al centre del marge inferior del verso de la primera part dels bifolis, visibles només a alguns folis
Reclams: reclams horitzonals centrats, sense decorar (quaderns 2-10, el f. 120v que era originalment en blanc no té reclam)
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition el relligat no respecta els plecs originals, el que s'ha descrit primer és l'estat actual on, per exemple, el reclam del primer quadern es troba al primer full del quadern següent. A la part baixa dels quaderns actuals una mà humanística va marcar l'ordre dels plecs per al relligador modern. en bon estat, malgrat algunes taques d’humitat i brutícia. El f. 79, que tenia el verso en blanc, està tallat i només conserva la primera columna, el tall és perfecte; trobem estrips cosits als ff. 102 i 109 que conserven els punts i el fil, en altres punts, com ara al f. 74 es veuen els punts, però manca el fil i el bocí de pell que subjectaven; al peu dels ff. 108, 118 forats al pergamí procedents de la seva fabricació, f. 114 angle superior extern s’ajusta a la corba de la forma de la pell. Els folis de guarda inicials i finals del volum són de paper contemporani de la relligadura. Quan es va restaurar el volum i se’l relligar es disposaren erròniament els plec. Foliació a tinta, feta amb un numerador, sense errades; es veu encara la foliació antiga en xifres aràbigues a tinta a l’angle superior extern dels folis, tot i que no és contemporània de la còpia
Binding moderna, en pell marró gravada sobre cartó fort; llom amb tres nervis que corresponen als tres originals
Previous owners (oldest first) Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27) (ex-libris al f. 1: “Ex libris Montserrati Rossellò”)
Associated persons Restaurador A. Pandimiglio, restaurador (segell a tinta a l’angle exterior inferior a l’interior de la coberta posterior: “A. Pandimiglio (Restauro di Libri – Roma)”)
Associated Texts Conté als ff. 1ra-22va texid 1322 Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300 llatí
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Descrit per: Martí (2005), Inspecció personal
Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 3:655
Catalogat a: Catalogo dei manoscritti [Biblioteca Universitaria di Cagliari] (Date?) 114 (= 52v ant.)
Note Manuscrit sense cap colofó que doni informació sobre el copista o lloc de còpia, realizat sobre pergamí amb força diferència de color entre els costats pell i carn..

Les signatures de quadern no concorden amb les que posà la mà posterior car, tot i que el text sembla seguir bé, no assenyalen una successió regular, sinó que presenten un cert desordre (i no es veuen a tots els folis): [sense signatura visible]; b (b, b vj); e (e iii, e iiij, e iiiij); f (f, f iii, f iiii, f iiiii); E (E, E i, E ii, E iii, E iiii, E iiii); [un quadern sense signatura visible]; c (c i, c ii, c iii, -, ciiiii); [dos quaderns sense signatures visibles]; b (-, b ii, -, b iii); [tres quaderns sense signatures visibles]. Al f. 131 hi ha la lletra “p” que era la forma d’orientar el relligador per a la posició dels quaderns, avui, però, els ff. 131-132 estan units als dos anteriors formant un plec únic. Quan es va restaurar el volum el relligador no respectà els plecs originals.

Recopilació de legislació; té anotacions marginals, esmenes, subratllats i manícules al llarg de tot el volum que demostren en seu ús. Al marge superior dels ff. 121-130 hom anotà al centre del marge superior el nom de les ciutats on es celebraren les corts: Cervera i Motsó, respectivament. Al f. 120v i al peu del foli 121r, en espai en blanc, una mà posterior copià a línia tirada un text en llatí que comença “Era dccc xxxviiijº regnante domino Carolo nostro inperator” i acaba “domina regina maria”. L’antiga signatura està anotada en un bocí de paper enganxat a l’interior de la coberta anterior, escrita a tinta.

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 22
Location in volume ff. 22vb-24vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Title(s) in witness Livellus de bataila
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22vb] Liuellus de batailia [sic]
text: B6ataila iutgada ans que sia iurada si per cauallers deu esser feta sia fermada ab penyores … [ 24vb] … lo cauall els garnimens e les armes del uencut aya la cort
References (most recent first) Tractat a: Tucci (1926), “La prova giudiziaria del duello nel periodo dell’autonomia (Note al “Libellus de batallia”)”, Studi Sassaresi
Note amb anotacions marginals en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12358
Location in volume ff. 89va-91rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1613
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia
Language català
Date promulgat 1301-04-19
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89va] Capitula facta supra salarijs judicum aduocatorum procuratorum et arbitorum
intitulatio: J4acobus dei gracia rex arragonum [sic] … barchinone
salutatio: dilecto suo Petro . A. de ceruaria … Salutem et dilectionem
pream.: litteris et capitulis infrascriptis … quorum capitulorum tenor talis est
intr.: A2questes [sic] ordonamens daual scrits an tractas & ordinats en P. arnau de ceruera … a offici dauocat & els altres que nols lexa hom vsar del offici
tit.: De examinatione judicum
text: J4tem que tots los iutges aqui los pleyts seran comenats per les corts no sia. clergues ordonats en sacres ordens … [ 91rb] … e qui los dites [sic] coses iurar no uolra no sia reebut en les dites corts a iutgar ne a auocar. tro que aia iurat. atorgaho lo senyor Rey. E uol e mana que aço & totes les altres coses demunt dites sien tengudes & firmament obseruades
concl.: J12Gitur cum sit nobis cordi & regali … excepcionem
datatio: Datur valentie .xiiij.º kalendas. madij. anno dominj .Mº. CCC.º primo
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12359
Location in volume ff. 101vb-102rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11270
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegia ville minorise [Manresa]
Language català
Date promulgat 1315-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 101vb] Hic incipunt omnia priuilegia ciuitatis uel uille minorise R
intr.: D4Jes sabbati qua legebatur tercio kalendas. Decembre. anno domini .M.º ccc.º quintodecimo priuilegia infra scripta concessa ciuitati minoricis per dominum regem jacubum … capitula sub sequentia
text: P3rimerament quels prohomes ab la cort de menresa en semps posen totes bans en la ciutat de menresa e en son terme … [ 102rb] … que uos deiats ala dita ciutat .i. iutge que conega deles appellacions
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12360
Location in volume ff. 103rb-104ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11271
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols referents a la ciutat de Manresa [promulgació]
Language català
Date promulgat 1316-01
Incipits & explicits in MS intr.: [ 103rb] O2N nos narbert del frexa. batle del senyor enla ciutat de menresa uists los capitols atorgats per le [sic] senyor rei als prohomes & al ciutat [sic] de menresa segons que aujen acustumat ab los castlans [sic] dela dita ciutat el temps passats … [ 103va] … En per amor de so en lo nomine de deu sobre lo primer capitol que es atail
text: P4rimerament quels prohomes ab la cort de menresa &c. pronunciam & declaram sobre la usança contengut [sic] … [ 103vb] … que sia feit & obserbat segons quen los dits capitols se conten
testimonis: L4ata hec pronuncitatio siue declaratio … [ 104ra] … presentibus testibus supradictis
conf.: N2Os Jacobus dei gratia rex … aliqua ratione
datatio: Datur Barchinone. .iiij. nonas. Januarij. anno dominj. M.º .ccc.º xiii.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-09-16