Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1013
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Ripoll, 32 | Antic est.3 caj.1 n.mot.4; 119
Title of volume USAJES | de | Barcelo | na et ( al teixell)
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 107 (= ii + 1-105 + ii)
Collation 12/1t 2-38 4-52/tt 62 7-912 108 11-1312
Page Layout 2 columnes
60 línies (f. 24)
Size pàgina 377 × 245 mm (f. 24)
caixa 268 × 185 mm
columna 107 × 32 mm (f. 24ra)
Hand gòtica librària
Pictorial elements Il·lustració en el f. 1ra una miniatura representant un combat singular
Caplletres: historiades il·luminades, representant capellans, reis, cavallers, etc., als marges, envoltant les caplletres es poden veure representacions d'animals reals i fantàstics. Les inicials no miniaturades es van realitzar a quatre colors (blau, vermell, lila i marró) i estan decorades amb plomes; manca la del f. 26 que ha estat retallada
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell
Other features Reclams: reclams horitzontals centrats al marge inferior només al final dels quaderns 7-9 i 12
Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons i pautat per a la glossa als folis 1-19
Perforacions: no s'aprecien perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: no
Condition els folis de guarda preliminars i finals són de paper; hi ha nombrosos folis del volum que han estat arrencats, com ho prova la presència de talons; es veuen els restes d'una antiga foliació en xifres romanes; una foliació moderna, incompleta, complementa l'antiga
Binding moderna, pergamí sobre cartó
Associated Texts Conté texid 1325 Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Privilegi sobre l'elecció de consellers, promulgat 1355 [?] llatí
Conté i als ff. 1-22v texid 1322 Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300 llatí
References (most recent first) Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Catalogat a: Valls i Taberner et al. (1931), “Códices manuscritos de Ripoll”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos , n. 165
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Tractat a: Coll i Rosell (1995), Manuscrits jurídics i il·luminació. Estudi d'alguns còdexs dels Usatges i Constitucions de Catalunya i del Decret de Gracià (1300-1350) 189-220
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 14
Location in volume ff. 23ra-25va (fol. mod.)
ff. xiijra-25va (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Title(s) in witness Com deu esser fermada batayla ne com se deu fer
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23ra] Com deu esser fermada batayla ne com se deu fer
text: B6Atayla deu esser jutgada abans que sia jurada si per caualers deu esser feyta sia ferm [tatxat] fermada ab penyores … [ 25va] … La cort deu anar [corregit a ploma: auer] per lo camp a fer .xx. morabetins entre ab dues les parts e deu auer lo caual e les armes e tots los guarnimens dels [punt sota la s] uençut
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1518
Location in volume ff. 43vb-45vb (fol. mod.)
ff. xliiivb-xlvjvb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1022
Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date celebració 1289
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43vb] curia montissoni domini alfonsi regis aragonum mayorcarum et ualenciae comitisque bar[chinonae]
text: O10rdona la cort quel senyor rey per negun temps no uenna ni degra uendre ni manleuar en uegeries … [ 45va] … fetes foren totes les damunt dites coses en la uila de muntço e en lesgleya de sancta maria daquela uila. diluns .x. dies a la entrada de noembre en lany de nostre senyor .de. m.cc.lxxx.ix
conf.: [ 45vb] seyal den amfos per la gratia de deu rey darago … del dit senyor rey e de los altres desus dits he escrits et caetera. a clos. et caetera
Note Al final, hi ha dos capítols amb rúbriques independents: “de reuocament de donacions fetes per lo senyor rey namfos damunt dit” i “del reuocament dels priuilegis e de les franquees”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1519
Location in volume ff. 45vb-48rb (fol. ant.)
ff. xlvjvb-xlviiijrb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1291-03-23
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 45vb] E10N nom de deu com nos en Jacme per la gracia de deu rey darago e de cicilia … e comte de barchinona
dispositio: entenens a pau e a iustitia e a desentiment e a bon estament de les regnes e de les terres noostres aguesen manada cort general en la ciutat de barchinona … [ 48ra] … A4questes coses totes e sengles foren fetes en la general cort damunt dita en la ciutat de barchinona en la casa dels frare [espai en blanc] daquesta ciutat .ix. dies ab exida de i [sic] marts en lany de nostre senyor de .M. e noranta regnant lo regne darago en lany primer et de cisilia en lo cise any presents e requitens e humilment soplegans los prelats los prelats religioses barons caualers ciutadans e homens de les uiles daual escrites
conf.: [ 48rb] Senyal den iacme per la gracia de deu … senyal del jnfant don pedro frare del dit senyor de munchada e de castelvij qui aço consentim fermam e juram
References (most recent first) Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1:155-67
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1520
Location in volume ff. 48rb-51va (fol. mod.)
ff. xlviiijrb-lijva (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1291-03-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48rb] curia barchinona domini iacobi regis aragonum ualencie murcie comitisque barchinone … ac sancte romane ecclesie uexillarius admirantus et capitaneus generalis
intr.: O12Rdona la cort del senyor rey dela loar e aprouar e confermar a present cort a tot lo general de cathalunya … aquests ordonamens ques seguexen
dispositio: P6rimeramen que tot ueguer e sotsueguer … [ 51rb] … en la esgleya dels frares menors .iiij. ala entrada del mes de febrer en lany de nostre senyor de .m.ccxcij presents e requeren humilment soplegant los barons nobles cauallers ciutadans e homens deles uiles de cathalunya
conf.: [ 51rb] eyal den iacme e per la gracia de deu rey darago … e capita general qui aço fermam e juram
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-02