Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1012
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number Z.I.4 | Antic I.F.18
Title of volume CONSTITUT. CATAL. ( al tall, gairebé il·legible)
Copied 1381 - 1400

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 287 (restes de foliació antiga en xifres romanes)
Collation 16 2-58 616 74 8-108 1116 128 1320 144 15-208 216 2212 234 2416 258 2616 278 2816 294 3016
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
20 línies (f. 10)
49 línies (f. 29)
Size pàgina 400 × 260 mm (f. 9)
caixa 150 × 109 mm (f. 10 (caixa amb glosses)
columna 150 × 70 mm
caixa 330 × 230 mm (f. 10 (caixa amb glosses))
columna 330 × 115 mm
caixa 262 × 185 mm (f. 29 (caixa sense glosses)))
columna 262 × 85 mm
Hand notarial gòtica notarial o de privilegis (70-77, 139-141, 145-150 i 188-189)
lletra d'albarans (111-119)
Pictorial elements Il·lustració f. 10 vinyeta il·luminada representant la presentació dels Usatges a Ramon Berenger, davant d'un escrivà, un jutge i dos testimonis masculins
Caplletra f. 10, lletra “A” historiada, amb un jurista representat de mig cos
Caplletres: blaves i vermelles amb decoració afiligranada
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Other features Reclams: gairebé en tots els quaderns (alguns tapats per les glosses), en posició horitzontal, centrats al marge inferior
Signatures: restes de signatures de quadern
Justificació: a punta seca
Pautat: a vegades amb línies de guia per als quaderns
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: marges guillotinats, només es veuen vuit perforacions, quatre a cada un dels marges superior i inferior
Condition alguns fulls esguinçats i d'altres desenganxats; taques d'humitat
Binding de la Biblioteca del Monestir, talls daurats
Previous owners (oldest first) Joan de Vallseca, jurista
Jaume de Vallseca, jurista
Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586] (Antolín, IV, p. 250)
Associated persons Anotacions de Jaume de Vallseca, jurista
Anotacions de Joan de Vallseca, jurista
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. Esc z.i.4 del De batalla de Pere Albert (1991)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Z.I.4 de la Biblioteca del Monestir de El Escorial (2003)
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Coll i Rosell (1995), Manuscrits jurídics i il·luminació. Estudi d'alguns còdexs dels Usatges i Constitucions de Catalunya i del Decret de Gracià (1300-1350) 223-5
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 92-6 , n. 183-99
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 4:217-50
Tractat a: Fita (1890), “Estrago de las juderías catalanas en 1391. Relación contemporánea”, Boletín de la Academia de la Historia 432-40 , n. (ed. el text llatí de Vallseca sobre els estralls a les juderies)
Tractat a: Fita (1890), “Las cortes de Barcelona en 1327 y un opúsculo técnico sobre la defensa de las fortalezas, atribuído al rey D. Alfonso el Sabio”, Boletín de la Academia de la Historia 343-9 , n. (ed. l'opuscle llatí atribuït a Alfons X)
Tractat a: Oliver y Esteller (1876-81), Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Tortosa 1:264, 424-42
Note duu moltes notes marginals, algunes de Joan de Vallseca parlen sobre incidents violents succeïts a les juderies catalanes; el contingut és molt desordenat: es relligaren en aquest volum tractats de procedències diverses i copiats en diferents temps. El còdex que presenta la típica distribució escolàstica del text amb glosses o comentaris: text centrat a la pàgina i distribuït en dues columnes, al voltant de les quals s'escriuen els comentaris o glosses també distribuïts en dues columnes i escrits amb la mateixa lletra. Els espais deixats en blanc s'han aprofitat per afegir comentaris posteriors, aliens a la distribució fixada del text primitiu. També cal tenir present que hi ha folis on només apareixen les dues columnes del text central

Internal Description
Number of texts in volume: 30
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5297
Location in volume ff. 42vb-44rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5334
Jaume II, Rei de Mallorca. Establiments de fets criminals
Language català
Date promulgat 1311 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42vb] fforma predicandi in casis criminialibus per officiales
text: C2Ar en coses criminals maiorment de crims capitals los veguers ells batles les corts souen son embarguats per los sauis de dret que per paor de irregularitat en aquells crims … [ 44rb] … Mas en Cathalunya creu que per lusatge los bens mouens sien del Rey lo syti del senyor del criminos per raho de Annotacio car daltra guisa los bens generalment deuen esser dells fiyls dells parents del criminos
nota: vt notatur jn constitutiones barchinona … bona dampnatorum
Note expl. en llatí referent a la constitució corresponent
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 858
Location in volume ff. 70rb-74ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) ([?])
Language català
Date celebració 1291-03-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70rb] Curia. Prima. Barchinone. Jac[obi] S[ecund]i. Ordinaciones perpetue que fuerunt facte Barchinone .x. kalendas aprilis Anno dominj M.CC.XC. primo. per dominum Jacobum. Regem Aragonum in secunda curia Barchinonensi
acc.: E5N nom dedeu tot poderos
intitulatio: Com nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago de Sicilia … Comte de barcelona
intr.: Entenens a pau e iusticia e adefeniment e a bon stament dels Regnes e de les terres nostres … e encara totes les cartes de la pau e de la treua axi con en aqueles es contengut
tit.: Ex officiales sint cathalani
dispositio: Item a supplicacio de la dita cort atorgam e stablim e ordonam per tots temps que daqui auant procurador veger batle j cort j tot official qui dret haye a retre dun a altre en Catalunya ne en lo Regne de Maylorches … [ 74ra] … dells caualers e dells ciutadans de barcelona en Guillem durfort e en G. p. burgues. Actum est hoc in celebri curia predicta. die dominica. jntitulata .x. kalendas aprilie Anno dominj Millessimo cco. xc primo
Note nombroses anotacions i explicacions als marges
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 856
Location in volume ff. 74ra-77rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1614
Jaume II, Rei de Mallorca. Ordenacions de la segona cort de Barcelona
Language català
Date promulgat 1299-02-09
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74ra] Ordinaciones perpetuales facte per dominum Regem. Jacobum in curia tercia [corregit] secunda barchinone
acc.: E4N nom de Deu e de madona sancta Maria
intitulatio: Com nos en jacme per la gracia de deu Rey darago … e capitan general
intr.: Entenens a pau e auiusticia e a tranquillitat e a bon stament de tota la terra e senyoria nostre … [ 74rb] … E per ço quels dits capitols e ordonacions e confermacions de totes les dites corts e encara de la present sien tenguts e obseruats e per zo [sic] que justicia sia tenguda en la terra a bon stament del senyor Rey e de la sua terra. ordona la cort aquestes ordinacions quis seguexen
tit.: de assecuramento officialium
dispositio: Primerament que tot veguer sots veguer, cort, batle e jutge ordinari e assessor e carcerer e tot official qui de jurisdiccio … [ 77rb] … En axi quells scriuans dell senyor Rey non puxen mes demanar ne hauer. Acta fuerunt hec omnia barchinona in ecclesia fratrum minorum pridie nonas febroarij Anno dominj Millesimo cco. xv. nono. presentibus et requirentibus et humiliter supplicantibus baronibus Nobilibus Militibus Ciuibus et hominibus villarum Cathalonie. Signum Jacobi dei gratia Regis Aragonum Valencie et Murcie Comitis que barchinone ac Sancte Romane ecclesie vexillarij Ammirati et Capitanei generalis qui hec laudamus firmamus et juramus
Note amb aclariments i notes marginals
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4233
Location in volume f. 109va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3057
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date promulgat 1376 - 1377
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 109va] Jn Curie Montissoni .lxvj
text: Jtem que uos senyor o lo senyor duch o vostres Guouernadors [sic] ne altre per nom o actorjtat vostra o sua no puxats fer ne atorguar alloguamens sobreshajmens Gujagues Manamens Empares Empatxamens Jnhibicions Reseruacions abdicacions de jurisdiccio Ne alcunes altres prouessions per naguna Raho o manera vulles per Ragualja o per regualjes o per restauracio de Cassal o Cassalls … [ 109vb] … Ne per aço lo oficial pogues en correr reprensio o pena alcuna E aço sia axj matex atorguat als habjtadors dela Ciutat e Regne de Malorques e deles ylles aquell adjassens E que de ço senyor uos placia fer constitucio general perpetual bona e largua. plau al senyor Rey
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1222
Location in volume ff. 111ra-111vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3991
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1379 - 1380
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 111ra] Curia Barchinone Regis Petri tercij: \anno M.ccc.lxxxo./ Incipit primum capitulum quod elongamenta supercedimenta jnpedimenta in censualibus et violarijs fieri non possunt racione \restauracionis/ casalis vel societatum vel alia quauis causa
text: I2tem que uos senyor o la senyora Reyna o lo senyor duch o altre per nom o auctoritat uostre o lur. no puxats fer ne atorgar alongaments … [ 111vb] … si donchs no era fet clam o reeclam [sic] o fet a jnstancia de part e solament per aquella quantitat de que sera fet lo clam e reeclam. Plau al senyor Rey durant lo temps dela aiuda
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1221
Location in volume ff. 112ra-116va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3057
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó) ([?])
Language català
Date promulgat 1376 - 1377
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112ra] Curia. Montissoni domini Regis Petri Tercij. Incipit primum capitulum quod dominus Rex vel dominus dux de tribus annis in generali vel particularj non possint facere aliquam demandam quauis causa seu racione
text: I2tem que per lo fet de Sardenya ne per naguna altre necessitat … [ 116va] … ne volran en demanaran aconexença dels auocats del dit braç franques de dret de segell axj com dit es. Plau al senyor Rey que les dites fermes e sagraments se façen e priuilegis e cartes publiques axi com es contengut en lo dit capitol
Note comença de la mateixa manera que el text del f. 109v
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1223
Location in volume ff. 117ra-119vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1823
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona, Montsó i Fraga)
Language català
Date celebració 1383 - 1384
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 117ra] Curia ffrage per regem Petrum tercium edita continuando precedente
salut.: Molt alt e molt excellent senyor
prol.: C2on [sic] per raho deles malalties qui vuy son en la present vila de ffraga … que enten hauer en possessio e proprietat de appellar mudar e continuar la Cort a son liberal arbi [f. 117rb] tre ans romanga saul e jlles segons es o era ans del present acte
rubr.: Primum capitulum quod curia precedens prorogatur per domini regem qui[n]tadeciam die Marcjj proxime jnfante
dispositio: P3rimerament queus placia senyor de fer la dita prorogacio per tot lo mes de Janer primer vinent al loch de Muntço … [ 119vb] … del proces Reyal dela dita cort e de tot altre dret. Plau al senyor Rey la cort aço acceptant que la dita quantitat sia pagada per dues pagues e gals ço es la meytat per tot lo mes dagost e laltre meytat per tot lo mes de Octubre propuinents
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 868
Location in volume ff. 120ra-123rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1626
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Corts i Capítols de Montsó
Language català
Date promulgat 1389-12-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 120ra] Curia Montis soni domini Regis Johannis
text: C3om per raho deles gents darmes estranyes qui son entrades en diuersses partides del principat de cathalunya … [ 123ra] … façen los dits sagraments e homenatge en poder del senyor [f. 123rb] Rey E los dits Gouernadors e altres officials ordinaris la son en poder del altre
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 138
Location in volume f. 127ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1099
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (València)
Language català
Date celebració 1373 - 1374
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 127ra] Pracmatica prouisio et preconizacio quod nullus cum clerico uel coronam portante prisuant uti arte mercature nec alterius artis mechanice … occasio delinquendj
intr.: [E]2n Pere perla gracia de deu Rey darago etc
salutatio: Als amats e feels los Gouernadors veguers … qui ara son e per temps seran Salut e dileccio
text: Sapiats que lo molt Jllustre lo senyor en Jacme Rey darago aui nostre … [ 127va] … per ço que no sia feta jn vtill e que \la/ fi per que es feta vinga a acabament
datatio: Data a Barchinona a vj. dies de Març del any Mil ccc lxxiiij. visa Ro.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1236
Location in volume ff. 127va-128ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1830
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Pragmàtica
Language català
Date promulgat 1381-08-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 127va] Pracmatica et prouisio quod non admjtantur clerici conjugati seu tonsurati simplices ad officia publica
salutatio: [E]n Pere perla gracia de deu Rey … o als lochtinens daquells Salut e dileccio
text: Jatssesia .nos. no a gayre aguessem feyta la prouisio seguent. En .Pere perla gracia de deu etc … [ 128ra] … Los dits officis exercir Jaquiats
datatio: Datum a Caragoça a xxiij dias dagost del any dela nativitat de nostre senyor M ccc lxxxj Narcis primo
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 12
Location in volume ff. 139ra-141rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 139ra] De batallia. Hic incipit libellus de batallia facienda
text: B5Atayla jutjada ans que sia jurada si per caualers deu esser feita sia fermada ab peyores … [ 141rb] … Lo caual ell guarnimens eles armes del vençut haya la cort
Note duu moltes anotacions marginals
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 861
Location in volume ff. 145va-147ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1619
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Cort (València)
Language català
Date celebració 1301
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145va] Ordinaciones Curiarum super personis barchinone. Capitula facta super salarijs judicum aduocatorum ac etiam arbitrorum existente vicario Petro Arnaldo de ceruaria in Ciuitate barchinone Anno dominj. Millessimo. CCC. Primo
salutatio: I4Acobus dei gracia Rex aragonum … Salutem et dileccionem
intr.: litteris ec capitulis infrascriptis a vobis petro Arnaldo de ceruaria vicario … quorum capitulorum tenor talis est. Ordinaciones
pream.: A2quests ordonamens daual fets han tractats e ordonats en Petro Arnaldo de ceruera veguer de barcelona … sia feta la sua volentat axi com aell placia
rubr.: De examinacione aduocatorum
dispositio: Primerament ordonarem que tots los auocats sien examinats e que negun no gos auocar qui no sia examinat … [ 147ra] … E qui les dites coses jurar no uolra no sia reebut en les dites corts aiutgar ne auocar tro que haya jurat. Atorga ho lo senyor Rey e uol e mana que aço e totes les altres coses damunt dites sien tengudes e fermament obseruades
execució: Jgitur cum sit … jurium executor
datatio: Datum valentiae .xiiij. kalendas Madij Anno dominj .Mo.ccc. primo
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 48
Location in volume ff. 150rb-150vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1024
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions
Language català
Date promulgat 1327 - 1336
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 150rb] Qualiter comissiones debent fieri per ordinem aduocatis barchinone
intitulatio: N3Os Alfonsus dei gracia (…) capitula subsequntur
rubr.: De nominibus aduocatorum scribendis
dispositio: Primerament que tots los noms [f. 150va] de tots los sauis en dret o auocats de la Ciutat de barçelona … [ 150vb] … e que los feyts en lur presencia espeegadors e feedors sien pus leugerament espeegats e feyts en presencia daquells
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 130
Location in volume ff. 182rb-184ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1091
Desconegut. Consolat dels teixidors de tintures
Language català
Date escrit 1325-01-04
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 182rb] Ordinaciones consulum textorum (…) barchinone
salutatio: N2ouerint (…) Jacobo dei gratia Regi Aragonum … [ 182vb] … sunt continencie subsequentis
rubr.: Dels Taxjdors
text: A2questa es la forma dell [sic] consolat dels tixidors de tintures … [ 184ra] … tan tost con per los dits consols es atrobada alcuna persona que en los dits bans o en alcuns daquells es caiguda
execució: Mandamus itaque vicario nostro … apponendum
datatio: datum barchinone .quarto. Prius [?] Januarij. Anno dominj .Mo. ccc. xxv.
auten.: Sig ✠ num Jacobi dei gratia … qui hec concedimus et firmamus
testimonis: Testes sunt Gasco oscense episcopus … bernardus de Angularia
certificació: Sig ✠ num G. augustinj scriptoris predicti dominj Regis qui mandato … hec scribi feci et clausi. loco die et Anno prefixo
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 326
Location in volume ff. 188ra-189ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1239
Consell de Cent. Ordinacions i privilegis de Barcelona (índex)
Language català
Date promulgat 1390
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 188ra] Memoriale priuilegiorum barchinone
pream.: P3Er tal que sapien tots los Ciutadans de barcelona los priuilegis de la Ciutat fan los conseylers aqueste memoria de que pot hauer tot Ciutada translat
índex: Primerament lo priuilegi de la franquesa que la ciutat ha dequesta [sic] e de tota exaccio … [ 189ra] … Item confirmacio dell [sic] senyor jnfant Namfos de tot aço ab carta sua
Condition incomplet
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 5293
Location in volume f. 207rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1311
Desconegut. Termes de la vegueria de Barcelona i del Vallès
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 207rb] De termjnis vicarie \barchinone/ et vallensis quousque extenduntur
text: L2a vegueria de barchinona e de valles comença a Garaf … [ 207va] … axi com sen clou entrossus [sic] a Garraff
Note text repetit en el mateix manuscrit, en el f. 250ra-rb
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 5294
Location in volume f. 213rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5593
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Preconització reial sobre elecció d'oficis
Language català
Date promulgat 1328
Incipits & explicits in MS text: [ 213rb] Ara hojats primerament del Senyor Rey lo qual fa atots los sotmeses … al senyor Rey e laltre [sic] maytat a aquell qui dauant lo Jutge ecclesiastich sera conuengut
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 5295
Location in volume f. 214ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5593
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Preconització reial sobre elecció d'oficis ([?])
Language català
Date promulgat 1328
Incipits & explicits in MS text: [ 214ra] Ara hoiats que com lonrat vaguer de Barchinona faes fer laltre die vna crida aytal Ara hoiats per manament del senyor Rey lo qual fa a tots los sotmesos seus … [ 214vb] … E no res menys sera punit a arbitra del dit senyor Rey
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 870
Location in volume ff. 219va-220rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1627
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. De l'armada
Language català
Date promulgat 1369-07-04
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 219va] Prouisio feta per lo molt alt Senyor Jnfant en Johan … enlo temps quela taula dela armada se posa ab veu de crida en Barchinona
intitulatio: N2os Jnfant en Johan del molt alt Senyor Rey Primogennit e de sos Regnes e terres General Gouernador
text: Attenents per part dels Consellers e per homens dela Ciutat de Barchinona anos esser humjlment exposat que de pochs dies a ença … [ 220ra] … E pertal que alcun noy sia enganat ne puxa daço jgnorancia allegar mana aço ab veu de crida esser acuyt generalment notificat
datatio: Datum en Bar [f. 220rb] calona a iiij. dies del mes de juliol en lany dela Natiuitat de nostre Senyor M. ccc. Sexanta Nou. Jacme cancellarius
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 325
Location in volume ff. 223vb-224ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1254
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Preconització: prohibició als clergues que exerceixin l’ofici de la notaria
Language català
Date escrit 1302-06-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 223vb] Preconitzatio ne vllus clericus tabellionatus officio vti possit
acc.: H2ec preconitzatio sequens fuit preconitzata … sesto Pentecostes Quintodecimo kalendas Julij anno dominj Mo ccco Secundo
text: A2ra ojats per manament del senyor Rey que nanguna persona qui port corona … [ 224ra] … E no res menys enla Jndignatio del Senyor Rey
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 7468
Location in volume ff. 243ra-244ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5335
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Forma de citació criminal
Language català
Date promulgat 1387 - 1396
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 243ra] fforma citationis que debet fierj delatis de criminibus absentibus
text: A2ra hoiats de part del Senyor Duch que naytal es jnculpat daytal crim sagons que appar … [ 244ra] … vos hec fecisse per vostras litteras jntimetis sub forma presentibus jnterclusa quas tradatis presencium portitarj Dat.
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 62
Location in volume ff. 245vb-249vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1035
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Acord de ballesters, mariners i servicials
Language català
Date promulgat 1340-12-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 245vb] De acordamento balljstariorum seruicialium et aliorum nauium et aliorum lignorum
text: P2rimerament que tot marjner o balester e seruicial e tot altre que sia acordat de Nau o Galea … [ 249vb] … et seruarj faciatis ab omnjbus quinconcusse
datatio: Datum Barchinone decimo kalendas decembris anno dominj Mo. CCCo. xl.o
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 5296
Location in volume f. 250ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1311
Desconegut. Termes de la vegueria de Barcelona i del Vallès
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 250ra] Termjnum vicarie barchinone et vallensis
text: L2a vagueria de Barchinona e de valles comença a Garraff … [ 250rb] … axi con senclou entro sus a Garraf
Note text repetit en el f. 207rb-va del mateix manuscrit
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 7473
Location in volume f. 256ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5305
Sense identificar. Disposició reial aprovada en unes corts de Barcelona celebrades al monestir dels frares menors
Language català
Date promulgat 1310 [?] - 1410 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 256ra] Capitulum constitutione super audiencia tenenda uel non etc
text: Jtem que absent lo senyor Rey ola senyora Reyna loctinent seu de alcuna Ciutat vila o loch de cathalunya audiencia nosi puxa tenir ne signar … no hagues ço quis fes en contrarj del present [f. 256rb] capitol en tot o en partida. plau al Senyor Rey. Fo ordonat e fermat perlo Senyor Rey enlo Monestir dels frares menors enles derreres Corts de Barchinona aqui per ell celebrades
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 7474
Location in volume f. 256rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5465
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició sobre el càstic que correspon a morts o ferides fetes per estrangers
Language català
Date promulgat 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 256rb] Banna Ciuitatis contra offendentes uel qujriantes ciues
text: Jtem que tot stranger de qualque condicio o estament sia qui auciura nafrara o en altre manera offendra en persona … E si lo dit ban paguar no pora perdra lo peu sens tota merce
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 7475
Location in volume f. 256rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5456
Sense identificar. Disposició de pau i treva sense identificar
Language català
Date promulgat 1310 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 256rb] Vide quando proceditur contra homines de peratico pro pace et treugua uel contra eorum subditos
text: P2rimerament Senyor que tot hom de paratge e sotmeses e vassalls lurs amonestats o citats per pau e per treua sien guiats de tots crims … [ 256va] … nos puxa procehir ex officio sino en aytant com es lagut per Constitutio de Cathalunya. Plau al senyor Rey axi pero que dur a vij anys lo guiatge atorguat en lo capitol // fuit factum et ordinatum (…) celebrata per dominum Regem jn Ciuitatem barchinone et aprobatum
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 7476
Location in volume f. 257ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2549
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Forma del reptament de l'infant en Pere
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 257ra] Fforma reptamenti
text: D2eym nos en .P. auos en .G. que enla mala feta quens fes en aytal loch … [ 257rb] … me son trenquades les treues per aytal robament o per aytal mort etc
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 13
Location in volume f. 257rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 257rb] B2atayla jutiada ans que sia jurada si per Cauallers … [ 257vb] … los fels abans que altre mesuren etc
Note copia un altre cop el text dels ff. 139-141
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 7477
Location in volume f. 264ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5463
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició de corts sobre remissió de les penes
Language català
Date promulgat 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 264ra] [P]2Etrus dei gracia Rex aragonum … et Ceritani
salutatio: Jnclito et magniffico jnfanti Johanj Carissimo primogenjto nostro ac regnorum … Salute et dilectione
intr.: vlterius uobis primogenjto nostro … Capitulj et responcionjs sies sic se habet
dispositio: Item que com lo Capitol desus per los dits dos braços donat auos senyor dela remissio general per ells demanada deles penes sia stat prouehit … [ 264va] … nec aliquem contrauenjr premjtatis alique racione
datatio: Datum barchinone sub nostro pendenti sigillo vicesima sexta die Madij Anno a Natiuitate dominj Millesimo Trecentesimo Octuagesimo Regnjque nostrj Quadragesimo qujnto Narcisio primo
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 7478
Location in volume f. 284ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5463
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Disposició de corts sobre remissió de les penes
Language català
Date promulgat 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 284ra] Ara hoiats que fa assaber atuyt lo honrat vager de barchinona que con en .P. etc haia dat clam ala querela de pau e de treua … En altra manera seria mentat contra ell e sos bens sagons les dites constitucions
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04