Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1011
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number Z.I.3 | Antic I.F.4 | Antic I.G.9
Title of volume Vsatici barchinone cum Glosa et constitutiones et Jura Cathalonie per Alphabetum et priuilegia barchinone, et de pace et tregua cum comentarijs ( f. 1 (modern, de la biblioteca, a tinta negra))
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 401 (=I + 1-399 + I) (fol. moderna a llapis)
Collation 1-28 32 4-610 7-128 136 14-1510 16-208 214/3 222/0 236 248 257/5 26-2710 286 29-358 364 37-4310 446 45-4810
Page Layout 2 columnes
2 columnes
56 línies
48 línies
Size pàgina 413 × 282 mm (f. 47)
caixa 282 × 167 mm
caixa 289 × 170 mm (f. 163)
columna 282 × 67.33.67 mm
columna 289 × 68.34.68 mm
Hand gòtica librària de diverses mans (ss. XIV i XV)
Pictorial elements Caplletres: il·luminades als ff. 1ra i 49rb amb festons que s'allarguen pel marge del foli (en or, blaus, vermells i verds); resta de caplletres en vermell i blau alternant, amb decoraci¢ afiligranada en vermell i lila, també alternant, de 3 i 4 unitats de pauta; calderons en vermell i blau
Rúbriques en vermell
TÍtols en vermell
Tocs de color tocs safranats a les majúscules
Altres: foliació antiga en xifres romanes en vermell
Other features Reclams: horitzontals, centrats al marge inferior, amb lleugera decoració (alguns amb motius animals i mitològics)
Justificació: a ploma
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: visible al marge règim complet de perforacions per assenyalar els renglons, menudes i rodones, que sovint han desaparegut en retallar els marges, raó per la qual no són visibles tampoc les perforacions que assenyalarien els límits de les línies bàsiques de justificació
Condition volum restaurat; folis 100r-102v, 169v, 177v, 187v, 220v-223v i 282r-283v en blanc; manca un foli entre els actuals ff. 169 i 170. Duia una foliació antiga, en xifres romanes en tinta vermella a l'angle superior dret, ara a penes visible en estar el marge retallat
Binding de la biblioteca, restaurada, en pell marró i llom en pell vermella enganxat a sobre d'aquell; talls daurats molt desgastats
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. Z.I.3 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Constitucions (2002-03)
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 90-2 , n. 172-82
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 4:214-16
Note glosses i abundants notes marginals de diferents mans

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 11
Location in volume ff. 46vb-48vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46vb] De batallya
text: B4Atallya iutgada ans que sie iurada si per cauales deu esser feta … [ 48vb] … L2O caual e los guarniments e les armés/ del uençut haia la cort
References (most recent first) Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 656
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 98
Location in volume ff. 163rb-163vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1067
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols de la Cort de Perpinyà
Language català
Date promulgat 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 163rb] Aquests capitols qujs seguexen son ordonats per lo fet de la jnpositio atorgada al senyor Rey. Sobre certes cosses en la Cort general de Cathalu[n]ya celebrade a Perpeya. Segons ques seguexen
text: Capitoll primer. P4Rimerament es auengut que sia posade per tota cathalu[n]ya axi en tots lochs de perlats religiossos … [ 163vb] … Ne los dits tres braços ne la un de aquells no puxen esser forçats si donchs nou uolien fer graciossament E cascu de aquells bracos [sic] pusque demanar aquelles Cartes que mester hauran
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1118
Location in volume ff. 170ra-177ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1744
María de Castilla, Reina d'Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort, Barcelona 1422
Language català
Date promulgat 1422-04-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170ra] Curia barchinone domine Marie regne Aragonum et sicilie … dominj Regis Alfonsi quarti viri suj
salutatio: I4N nomine domjni nostri ihesu Christi Pateat unjuersis (…) Cum nos Maria dei gratia Regine Aragonum … Prjmogenjta regnj Castella
dispositio: locum tenentis generalis illustrissimj dominj Regis viri et domini nostri carissimj per conseruatione honoris regalis diadematis dicti dominj regis (…) ac bono statu rei publice Cathalonje principatus jn ciuitate Dertuse … Et de consilio approbatione et consensu eorumdem constitutiones et confirmationes ac declarationes fecimus jnfra scriptas
rubr.: Quel canceller e vicecanceller del senyor Rey hagen esser nadius naturals … O del principat de Cathalunya o del regne de Malorques
text: P4Rimerament a suplicatio e de asentiment e approuatio dela present cort ordonam e statujm … [ 177ra] … Die mercurij .xx.ij. aprilis anno a natiuitate dominj Millesimo Quadrigentesimo Vicesimo secundo Regnjquem dicti dominj Septimo
conf.: S4Ignum Marie dei gratia Regine aragonum Sicilie valentie … bullam plunbeam dicti Domini Regis apponi jussius jnpendenti
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 50
Location in volume ff. 178ra-187ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1026
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions de Catalunya
Language català
Date promulgat 1402
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 178ra] Constitutiones Cathalonie serenissimi Regis Alfonsi filij Regis ferdinandi facte in Ciuitate Barch[ino]n[e] anno domini M.o CCCC.ijo
salutatio: Molt excellent princep e senyor
text: L9a cort del principat de Cathalunya humilment suplica a uostre gran senyoria continuant le suplicacions ia per moltes uegades fetes uos placia aturar personalment per dar bona e loable fi en aquella segons per uostre gran escellencia … [ 187ra] … com per la mera libertat la dita cort la fassa e no que en altra manera hi fos tengude
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 305
Location in volume ff. 236vb-238va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1239
Consell de Cent. Ordinacions i privilegis de Barcelona
Language català
Date promulgat 1390
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 236vb] Ordinacio facta per vicarium et consiliarios barchinone ut sequitur
pream.: A3quests ordonaments dauall scrits han tractats e ordonats Em pere Arnau de Ceruera veguer de barsalona ells consellers e promens de barsalona … saluant al senyor Rey que si ell uol ordonar ne esmenar en los ordenaments nouellament fets que sia feta la sua uolentat axi com a ell placia
rubr.: Quia aduocati non aduocent quo usquem fuerint examinati
text: [ 237ra] se publiquen o sentencia sia donada les parts fasen composicio que les dites partes satisfacen al iutge conuinentment segons lo trabaill … [ 238va] … ne aduocar tro que haian iurat Atorga ho lo senyor Rey e uoll e mana que aço e totes les altres coses damunt dites sien contengudes e fermament obseruades
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 6105
Location in volume ff. 250va-251rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10971
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació sobre aldarulls, bregues i armes a la ciutat de Barcelona
Language català
Date promulgat 1336 [?] - 1387 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 250va] Contra dampnificantes in persona Ciues barchinone et contra inuadentes hospitia
text: C3om segons ordinacions dela Ciutat de barchinona les quals dins la dita Ciutat territori e terma daquella per ley son haudes reputades e haudes sia estatuit dis pensat e ordenat que null hom estrany de qualseuol condicio o estament sia qui occiura nafrara o en altra manera en persona ofendra o haura mort o nafrat o en persona offes en qual que mane … [ 251rb] … e qui contra fara pagara per ban per cascu e per cascuna uegada .v. sols e qui pagar nols pora stara pres .v. en lo castell dela cort del ueguer (…) de quibus fuerit cognitum
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 6109
Location in volume f. 252va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4809
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona - Vilafranca - Cervera)
Language català
Date promulgat 1358 - 1359
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 252va] P3Etrus dei gratia etcaetera
salutatio: Nobilibus et dilectis nostris uices gerentibus in Cathalonia et in comitatibus Rossilionis … eorundem salutem et dilectonem
dispositio: Quia pro parte tocius [sic] Curie generalis quam celebramus cathalanis in villa Ceruarie … litigij elongamentum satisfaccionem debitam non amittat
datatio: Datum Ceruarie Octauadecima die mensis decembris anno a natiuitate domini .Mo. ccco. lixo. R. uitalis
rubr.: De non diruendis hospicijs … et in suburbis eiusdem
text: I2tem senyor com segons disposicio de dret en les Ciutats insignes … [ 252va] … puxa punir los mal faytos per altres uies segons lurs demerits. Proueix lo senyor Rey e atorga lo dit capitol exceptada execucio de pau e de treua e crim de be sa magestat en lo primer cap en los quals no uol que sie res inouat contra constitucions e capitols de cort
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 6106
Location in volume ff. 252vb-258va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5176
Joan I, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegis atorgats a la ciutat de Barcelona
Language català
Date promulgat 1393-07-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 252vb] Quia inquisitiones fiant per insriptos ciues et domiciliatos barchinone Et de pena contrafacientibus iminente
salutatio: Molt alt e molt poderos princep e senyor
text: C3om sie rahonable que lla hon se tracte dela salut del hom e on ha maior perill pus madurament e discreta hi deu esser … [ 258va] … Respon lo dit Senyor e li plau e de present fa la dita confirmacio en manera que es estat suplicat
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 6107
Location in volume ff. 266va-267ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5177
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Guiatge de les vitualles
Language català
Date promulgat 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 266va] Guiatge deles uitualles
intitulatio: N3os Empere per la gracia de deu Rey darago … e Cerdanya
text: Considerants que en la Ciutat de barchinona ha frectura de tot gra per la multitud dels habitadors … [ 267ra] … maltractats detenguts o aturats en persona ne bens per les rahons demunt dites o alguna daquelles o altres qualseuol
datatio: Dada en Tamarit sots nostre segell comu a .vj. dies de Març en lany dela natiuitat de nostre senyor .M.ccc.lxxv. Decanus urgellensis
Note segueix en llatí una altra disposició amb el mateix títol que acaba al foli 267va
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 6108
Location in volume ff. 269vb-273rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5156
Desconegut. Ordenació de sagramental
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 269va] Declaracio Sacramentalis
intr.: H3oc est translatum sum tum fideliter aquadam Carta Regia … [ 270ra] … sigilli exant sunt hee + Petrus dei gratia Regis Aragonum (…) Comitisque barchinone. Tenor autem dicte carte sequitur per hec uerba. Nouerunt uniuersi. Q[?] nos petrus dei gracia Rex Aragonum (…) barchinone. Considerantes qualiter nuncij uniursitatis Ciuitatis barchinone (…) Capitulorum tenor noscitur esse talis
dispositio: A empatxar mals usos quells capitans [f. 270vb] eles gens del sagremental no faxen ne puxen fer contra la forma ordonada enlo Sagramental e que aquella forma haien e deien obseruar de part del senyor Rei … [ 271] … Capitol de part del senyor Rey als Capitans e homens del sagramental que no talen ne cremen ne facen algun mal al dit Castell vila o loch ne en bens daquells ne de lurs homens (…) et sigillo nostro appendicio uissimus comuniri
datatio: Datum Ualentiae quarto kalendas Nouembris anno domini .M.ccc.xxxvj. Exa. Registrata
rubr.: [ 271ra] Capitula Sacramentalis
intitulatio: N3os ihoannes dei gratia Aragonum valentie … Rossilionis et Ceritanie
pream.: Oblatis nobis reuerenter pro parte … vniuersitatibus et singularibus personis sacramentali vallencie confectis huius modi feriei
intr.: [ 271rb] C3om antigament a feeltat del senyor Rey qui es cap dela cosa publica e a conseruacio e bon stament daquella fos atrobat e ordonat sagramental en Valles en lobregat e en lo marisme lo regiment del qual se pertany ala sgleya e ala Ciutat de barchinona Segons ordinacio daquell lo qual per malicia del temps qui tot die indueix nouelles fets hauria mester reparacio e creximent … e p\o/sar en defensio les persones e bens (…) son fetes les ordonacions deius scrites per part dela sgleya de barchinona dela sgleya de Vich e del Monestir del stany e dela Ciutat de barchinona e dela vila de Moya supplicants humilment los bisbes e Capitolls de barchinona e de Vich e labat e couent del monestir del stany e les uniuersitats de barchinona e de Moya ala magnificencia Reyal que aquelles uulla approuar stablir ordonar e confirmar empertos [sic] temps duradores
text: P3rimerament que tots los homens Reyalenchs ço es que sien homens propjs o aloers del senyor Rey o dela senyora Regina … [ 273rb] … I3Tem es entes que la forma antiga o formes antigues e la ordinacio e usança del dit sagramental antich sien o remanguen a la vn sagramental e altre en lur plena força e ualor sino aytant com los presents Capitols e ordinacions deroguen o poden derogar a aqueles
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 6110
Location in volume ff. 275vb-276rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4809
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona - Vilafranca - Cervera) ([?])
Language català, llatí
Date promulgat 1358 - 1359
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10970
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinació sobre assumptes relatius a Vilafranca
Language català
Date promulgat 1384 [?]
Incipits & explicits in MS salutatio: [ 275vb] E3n .Pere. per la gracia de deu Rey darago etcaetera als fels seus veger e subueger e encara batle de villa ffrancha de [f. 276ra] penades presents … [ 276ra] … e qui per temps e qui per temps [sic] seran o alochtinens daquells als quals les presents peruendran salut e gracia
dispositio: ala nostra moltes uegades es peruengut oyda que en la dita villa o vegaria daquella instigant aquell qui es enuegos de pau alcun abus de maluada custuma es entrada … [ 276vb] … que negu no puscha allegar ignorancia souen en los dies e disaptes en los quals en la dita villa certes son acustumades de ffer o sengles dies dels disapte segons que a uos e als iurats dela dita vila serra [sic] uist fahedor ab ueu de crida fecçats solempnament cridar. dada
Note no hem pogut identificar exactment aquesta ordinació
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 6111
Location in volume f. 362v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5179
Veguer de Barcelona. Forma preconitzationis
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 362v] Fforma preconitzationis quae facta fuit super praedictis peruicarium barchum
text: A4Ra hogats [sic] que com lonrat veguer de barcelona faes fer [o]ffici publich de notaria ne en alcun altre que sie … E qui contra fara sera punit segons la forma dela dita primera crida e no res meys [sic] sera punit a arbitri de dit senyor Rey
Note segueix una disposició en llatí “Nova provisio supra predictis post modium facta”. Text transcrit aprofitant tot el marge interior del foli amb lletra acurada
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 6112
Location in volume ff. 378v-379
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1029
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Sant Cugat del Vallès)
Language català
Date celebració 1419
Incipits & explicits in MS salutatio: [ 378v] Nos Alfonsus dei gratia Rex Aragonum etcaetera Vilis et cum diligencia resencitis non nullis Capitulis (…) pro parte bracchij ecclesistici Curiarum (…) sancti Cucufate Vallensis Cathalanijs celebramus … reuerenter oblatis seriey [sic] sequens
text: Molt excellent princep e senyor e com sobre alguns greuges que la ecclesia e persones ecclesiastiques se pertenien esser fets per los officis reyals e specialment sobre la occupacio deles temporalitats … [ 379] … dessus expressada sia haut per peruix lo contrarj faent e consellant. Ad supplicacionem per humilem pro parte dicti brachij (…) nostro sigillo mjnorj pendenti munitam
datatio: Data jn mon[asterio] sancti Cucufatis vallensis die xj.a decembrijs anno anativitate dominj Millesimo cccco xviiijo Recnorum nostri iiijo Rex Alfonsus […]
Condition incomplet
References (most recent first) Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 92 , n. 182
Note text transcrit aprofitant tot el marge inferior del foli amb lletra acurada de mòdul molt petit
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-26