Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1010
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number c.II.16 | Antic ç.II.16 | Antic II.G.18; V.I.7
Title of volume CONST. ( en lletres daurades am tall superior del volum)
Copied Barcelona [?]: 1351 - 1400
1501 - 1550 [?] (cartes transcrites en espais en blanc del manuscrit)

External description
Writing surface Paper ceptí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 208 (= III + 1-202 + III) (fol. moderna)
ff.: iii, v-ccxviij (fol. antiga)
Collation 110 28 326 414 518 68 724 826 920 1026 1122; compost per quaderns de mides molt diverses, alguns d'estructura poc clara
Page Layout 15 línies (f. 1 i f. 3)
14/17 línies (primer plec)
24 línies (f. 142)
22 línies (f. 171)
21 línies (f. 174, quarta obra)
19 línies (f. 188 dues darreres obres)
Size pàgina 290 × 180 mm (f. 1)
caixa 140 × 115 mm (f. 1)
caixa 145 × 112 mm (f. 3 (De batalla))
caixa 227 × 135 mm (f. 143 segona obra)
caixa 200 × 105 mm (f. 171)
caixa 187 × 117 mm (f. 174)
caixa 180 × 110 mm (f. 188, dues darreres obres)
Hand privilegis diverses mans
Watermark mà amb guant d'ones i flor de sis pètals (als folis de guarda)
altres sense filigranes (al cos del volum)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Caplletres: i majúscules decorades en vermell
Other features Justificació: sense caixes marcades
Ús de la primera línia de la pauta: s'han pres les mides com si la primera línia fos escrita
Reclams: un únic reclam visible al quadern desè, al marge inferior centrat en posició horitzontal
Condition en bon estat, malgrat que alguns folis estan menjats per bibliòfags als marges, que de vegades estan una mica deteriorats i les taques d'humitat i brutícia. Exemplar acèfal, comença amb el foli .iij. de la numeració antiga en xifres romanes menudes, centrades al marge superior del full, manca el f. iv i també un entre els actuals ff. 9 i 10 i també després del 10 hi ha una llacuna, car la foliació antiga passa del xiii (al f. 10) al xxii (al f. 11). L'antiga foliació numera els folis en blanc -que indicarem per la foliació moderna- 9v, 21v-22v, 74-75v, 78v, 82-84v, 92-93v, 100-104v, 117v, 119v, 130-131, 139-141v i 145v-147 (amb algunes anotacions disperses afegides posteriorment). Les guardes són de paper de l'època de la relligadura
Binding de la biblioteca, del s. XVI, un xic raspada
Previous owners (oldest first) Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586] 1586 ad quem (Antolín)
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar ç.ii.16 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial. Constitucions (2002)
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 17-9 , n. 5-10
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 1:247-52
Tractat a: Fita (1890), “Las cortes de Barcelona en 1327 y un opúsculo técnico sobre la defensa de las fortalezas, atribuído al rey D. Alfonso el Sabio”, Boletín de la Academia de la Historia 385-428
Note el volum, tot i presentar diverses justificacions i mans, té una constitució unitària. Alguns fulls que eren en blanc originalment han estat emprats per transcriure cartes sobre afers particulars, probablement esborranys, obra d'una mà maldestre del s. XVI, essent la destinatària de les dues primeres una dona anomenada Isabel (ff. 43v-44v -acèfala-, 122r-v) i 186r-v)

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 10
Location in volume ff. 2-10 (fol. moderna)
ff. v-xiii (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] batayla
text: B3atayla jutgada ans que sia fermada si per Cauallers deu esser feta … [ 10] … al primer dia al uespre tant lo sol se pondra protesgen los feels del camp
References (most recent first) Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 655
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 855
Location in volume ff. 142-146v (fol. moderna)
ff. cliii-clxi (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1613
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia
Language català
Date promulgat 1301-04-19
Title(s) in witness De causis sive littibus breviandis
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142] De causis siue litibus breuiandis
intitulatio: I3acobus dei gratia Rex Aragonum … ac Comes barchinone
salutatio: dilecto suo .P.o .A. de Ceruaria vicario Barchinone … salute et dilectionem
pream.: litteris et capitulis jnfrascriptis … capitulorum tenor taljs est
intr.: A2quests ordonamens dauall scrits an tractats e ordonats en .P. A. de Ceruera … sia feta la sua volentat axi con a ell placia
tit.: De examinatione aduocatorum
dispositio: P2rimerament ordonarem que tots los auocats sien examjnats … [ 146v] … les altres coses damunt dites sien tengudes e fermament obseruades
Note text escrit en català i llatí, al que segueixen, en llatí disposicions sobre els salaris dels notaris (ff. 146v-140v)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 857
Location in volume ff. 171r-v (fol. moderna)
ff. clxxxvijr-v (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1615
Jaume II, Rei de Mallorca. Corts (1302)
Language català
Date promulgat 1302-07-15
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 171] Haec proxima seguens preconitzacio fuit preconitzata publice per Ciujtatem Barchinonem die domjnjca festum pentechostes. xv.o. kalendis. julij. anno domini M.o .ccc.o secundo
dispositio: Ara ojats per manament del senyor Rey que naguna persona qui port corona clerical … [ 171v] … En altra manera encorteran lo perill de lur offici e res no menys la jndignacio del senyor Rey
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 139
Location in volume ff. 173-186 (fol. moderna)
ff. clxxxix-ccij (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort
Language català
Date traduït 1420 ca.
Title(s) in witness Ordonamens e confirmacions e capitols fets en la cort general de barchinona
Incipits & explicits in MS intr.: [ 173] Ordona la Cort quel senyor Rey deja aprouar e loar e conformar en la present Cort a tot lo general de Catalunya tots los ordonamens e confirmacions e capitols fets en la Cort general de Barchinona per lo senyor Rey en .P. de bona recordacio e tots los ordonamens e confirmacions e capitols perpetuals fets per lo senyor Rey Nanfos … [ 173v] … ordona la Cort aquests ordonamens qujs seguexen
dispositio: P2rimerament que tot veguer e sots veguer e tot official e jutge ordinarj e deffensor e Carceller e tot official … [ 186] … axi quels scriuans del senyor Rey no pusquen mes demanar ni auer
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 854
Location in volume ff. 187-201 (fol. moderna)
ff. cciij-ccxvij (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1612
Jaume II, Rei de Mallorca. Confirmació de privilegis
Language català
Date confirmat 1311
Incipits & explicits in MS pream.: [ 187] E2n nom de deu nostre senyor (…) Sapien tuyt que com nos
intitulatio: en jacme per la gracia de deu Rey de Arago … e comte de Barchinona
intr.: aguessem manat en la Ciutat de Barchinona cort general als Cathalans … [ 188] … del qual priuilegi o estatut del dit senyor Rey en jacme de bona memoria la tenor es aytal. N2ouerunt vnjuersi (…) [f. 189v] loco die et annno jnfrascriptis
dispositio: [ 198v] I2tem ordona de Consell approuament e consentiment de tots los damunt dits sobrel Capitol per nos fet en la general Cort de Barchinona Quj comença. Item per vicarij … [ 201] … juram per deu e per los sants .iiij. euangeljs ab les mans nostres corporalment tocats les damunt dites coses totes e sengles atendre e conplir
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 860
Location in volume ff. 201v-202v (fol. moderna)
ff. ccxvij-ccxviij (fol. antiga)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1618
Jaume II, Rei de Mallorca. Ordenança en condició de fam i necessitat
Language català
Date promulgat 1276 - 1311
Incipits & explicits in MS text: [ 201v] C2on ja en la terra de Cathalunya aja estat e sian encare gran manca e carestia de forment e dordj … [ 202v] … aquell senyor es acustumat hauer semblans penes
Note text d'un decret sobre la distribució de menjar en una època de fam
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-02-02