Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1009
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Ripoll, 39 | Antic 3.I.7 Antiguo 105
Title of volume Reglam | de | Desafios ( al teixell)
Copied 1301 - 1350

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 60 (= II + 1-56 + II)
Collation a8 b10 c6 d8 e4 f (= a)8 g2 f10
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
60 línies (f. 2ra primera secció)
61 línies (f. 4ra primera secció)
40 línies (f. 10ra segona secció)
60 línies (f. 24ra)
74 línies (f. 25ra)
61 línies (f. 38ra)
46 línies (f. 47ra)
Size pàgina 369 × 220 mm (f. 2)
caixa 261 × 154 mm (f. 2r primera unitat)
columna 261 × 70 mm (f. 2ra)
caixa 265 × 154 mm (f. 4 primera unitat)
columna 265 × 67 mm (f. 4ra)
caixa 191 × 111 mm (f. 10 segona unitat)
columna 191 × 52 mm (f. 10ra)
caixa 267 × 155 mm (f. 24 segona unitat)
columna 267 × 73 mm (f. 24ra)
caixa 256 × 158 mm (f. 25 tercera unitat)
columna 256 × 73 mm (f. 25ra)
caixa 264 × 156 mm (f. 38 quarta unitat)
columna 264 × 73 mm (f. 38ra)
caixa 195 × 103 mm (f. 47 cinquena unitat)
columna 195 × 47 mm (f. 47ra)
Hand gòtica diferents gòtiques libràries a cadascuna de les unitats codicològiques descrites
Pictorial elements Caplletra primera secció: caplletra inicial de 8 unitats de pautat, embotida i amb una decoració afiligranada complexa que s'estén pels marges
Caplletres: primera secció: caplletres blaves i vermelles amb decoració senzilla en color de contrast, de 3 unitats de pauta
Rúbriques primera secció: en vermell
Caplletres: segona secció: inicials en blau o vermell de 2 unitats de pauta, molt senzilles, com a molt duen una línia de decoració
Rúbriques segona secció: en vermell
Other features Reclams: horitzontals al marge inferior dret
Signatures: signatures de quadern alfanumèriques en la cantonada inferior del recto (a' a” a”' a”” a v / +) i arriben a marcar el primer foli de la segona part del quadern amb una +; el quadern 6è duu una doble numeració de quadern, ja que a la “f” que li correspon per la succesió dels quadern s'afegeix una altra signatura “a”, feta a tinta vermella
Justificació: a punta seca molt poc marcada (primera unitat codicològica, ff. 1-8, quadern “a”)
Pautat: amb línies de guia per als renglons (ff. 1-8, quadern “a”)
Ús de la primera línia de la pauta: no (ff. 1-8, quadern “a”)
Perforacions: són visibles les perforacions marginals que assenyalen els renglons, arrodonides, fetes amb un punxó o roda, però no se'n veuen les que serviren per marcar les línies principals de justificació (ff. 1-8, quadern “a”)
Justificació: a punta de plom (segona unitat codicològica, ff. 9-24, quaderns “b-c”)
Pautat: caixa amb espai per a la glossa marginal (ff. 9-24, quaderns “b-c”)
Perforacions: visible al marge un règim complet de perforacions, de forma inclinada (ff. 9-24, quaderns “b-c”)
Justificació: a punta de plom (tercera unitat codicològica, ff. 25-36, quaderns “d-e”)
Pautat: al quadern 25 línies de guia per als renglons (ff. 25-36, quaderns “d-e”)
Justificació: a punta de plom (quarta unitat codicològica, ff. 37-46, quaderns “f-g”)
Pautat: amb línies de guia per als renglons (ff. 37-46, quaderns “f-g”)
Ús de la primera línia de la pauta: no (ff. 37-46, quaderns “f-g”)
Perforacions: al marge règim complet de perforacions, de forma rodona, executades amb una roda, i també es veuen altres dues, rodones, al marge inferior del intercolumni, molt a prop del tall (ff. 37-46, quaderns “f-g”)
Justificació: (cinquena unitat codicològica ff. 47-56, quadern “h”)
Condition taques d'humitat i fulls trencats als marges. Manquen dos folis a l'inici i dos al final del primer quadern i el reclam del f. 36 no correspon amb el començament del f. 37, el que fa pensar en una llacuna entre els quaderns “e” i “f” (just en aquest punt hi ha un nou tipus de signatures de quadern al costat de les habituals al còdex). Existeix una numeració antiga, feta a ploma, que arribava al f. 16, continuada modernament a llapis fins al final del volum. Es distingeixen cinc unitats codicològiques independents
Binding moderna, en pergamí
Associated Texts Conté als ff. 9ra-21ra i 47ra-56vb còpies dels texid 1322 Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
References (most recent first) Facsímil: PARES: Portal de Archivos Españoles (work in progress)
Catalogat a: Valls i Taberner et al. (1931), “Códices manuscritos de Ripoll”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 35 , n. 52
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Vist per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Catalogat a: [Catàleg electrònic de l'Arxiu de la Corona d'Aragó] (2000)
Vist per: Sabaté (1999), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 656
Note fins al f. 36 nombroses anotacions marginals i glosses al text. Els folis de guarda inicials i finals són de paper de l'època de la relligadura. L'anàlisi codicològica indica que ens trobem amb un manuscrit factici, format per al menys quatre parts. La primera, fins al f. 8, amb la part catalana, el De batalla; la segona, fins al f. 24 amb Usatges i constitucions de Catalunya en llatí; la tercera, que al seu torn té dues parts, ff. 25-36 i 37-46, amb obres jurídiques: Ordo iudiciariumde Tancredus de Bolonia i De matrimonio de esponsalibus, que segons Beer és part de l'obra anterior, però que aquesta còpia presenta com a independent. Darrera part, ff. 47-56, amb els Usatges en llatí

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 9
Location in volume ff. 1-3
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 1] Batayla jutjada ans que sie jurada si per caualers deu esser feyta sia fermada ab peyores … [ 3] … lo caual e los guarnimens e les armes del vençut aya la cort
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-10-27