Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1007
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 485
Title of volume Bartholome | us de Mon | far Varia | rum Rerum | 1531 ( a ploma, en un bocí pergamí enganxat al llom)
Copied 1421 - 1460 (part catalana, interporlació posterior)
1376 - 1400 (fragment català de la Gesta comitum segons J. Riera)
1351 - 1400 (part llatina més antiga)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 296 (= I + 1-294 + I) (foliació moderna)
Collation 12 21 3-44 512 624 7-928 106 1130 12-1326 143/4 1532 1613/14 175/4
Page Layout 3 columnes (f. 259v)
4 columnes (ff. 260r-261v, aquest darrer només amb una d'escrita)
2 columnes (part del text llatí més antic)
45 línies (f. 259va)
49 línies (f. 260ra)
23 línies (f. 263)
33 línies (f. 291)
Size pàgina 298 × 218 mm (f. 6)
caixa 231 × 159 mm (f. 259v)
columna 231 × 49 mm (f. 259va)
caixa 236 × 190 mm (f. 260r)
columna 236 × 35 mm (f. 260ra)
caixa 193 × 124 mm (f. 263)
caixa 191 × 128 mm (f. 291)
Hand gòtica amb diversos graus de cursivitat (textos llatins)
semigòtica amb alguna influència de la humanística (text de Turmeda)
gòtica cursiva de finals s. XV amb influències de la humanística (Profecies)
gòtica de finals s. XIV (Gesta comitun Barcenonensium)
Watermark campana (al cos del volum, f. 286,) (s'acosta una mica a Briquet 4033, Perpignan: 1397;)
closca (al cos del volum f. 136) (semblant a Briquet 4501, però sense la creu, Toulouse: 1385)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (text llatí)
Calderons en vermell (text llatí)
Tocs de color en vemell en algunes lletres (text llatí)
Xilografia una xilografia enganxada al foli 2 representa l'adoració de la Verge damunt d'un pilar
Altres: sense cap mena de decoració (text català)
Other features Reclams: reclams horitzontals centrats al marge inferior, sense decorar
Justificació: a mina de plom i punta seca (al cos del volum)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada per l'escriptura (al cos del volum)
Perforacions: quatre perforacions rodones als angles de la caixa (al cos del volum)
Justificació: pauta a mina de plom molt tènue (a les Profecies)
Ús de la primera línia de la pauta: sí (a les Profecies)
Perforacions: restes d'alguna perforació rodona que no està relacionada amb la caixa. (a les Profecies)
Justificació: a penes marcada a punta de plom (al text de Turmeda)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o amb l'escriptura trepitjant-la (al text de Turmeda)
Perforacions: perforacions rodones als quatre angles de la caixa (al text de Turmeda)
Justificació: a punta seca (al darrer text català)
Ús de la primera línia de la pauta: amb l'escriptura trepitxant la primera línia de la justificació (al darrer text català)
Perforacions: i restes de quatre petites perforacions als angles de la caixa d'escriptura (al darrer text català)
Pautat: no en té (a tot el volum)
Condition són en blanc els folis: 1v, 2v, 3r, 4v-5v, 12v-14v, 16v-17r, 21v-23v, 135r-137v, 175r-180v, 194v, 224v-226v, 256v, 267v-271r, 286r-289r i 290v. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues; restes d'una antiga en xifres romanes a ploma, començant la numeració amb .i. al foli 27 modern i acabant amb el .ccxcvij. en el 258 modern; una segona foliació a ploma en xifres aràbigues comença en 29 al foli 257 modern i acaba amb el 333 al foli 294 de la foliació moderna; volum reforçat amb fons de quaderns de pergamí, sovint restaurats. Als quaderns 14è i 16è els manca el primer full del plec
Binding l'antiga relligadura en fusta recoberta de pergamí doble, del qual el més nou, mancava quasi totalment al llom ha estat substituïda per una altra de moderna, també de pell sobre taula (mitja relligadura) amb tanques de pell i amb l'antiga etiqueta de pergamí enganxada sobre el llom modern
History of volume Adquirit 1916
Previous owners (oldest first) Bartomeu de Monfar, jurista (exlibris al foli 1: “Aquest libre es de misser Bertomeu monfar doctore en […] de Ta[rre]ga. 1531” i nota al 4: “Bartholom\e/us de Monfar Legum Doctor Ilerden et filius Tarrege in Campo Urgelen 1531 - et Se Theologie Studens”)
Pau Ignasi de Dalmases i Ros, Marquès de Vilallonga [1709] 2 1718 data de mort
Associated Texts Conté Folis 1r-231r texid 1323 Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca. llatí
Conté Folis 232r-263r texid 1004 Pere Albert, Costums de Catalunya entre senyors i vassalls (tr. Desconegut), traduït 1275 - 1300 llatí
als ff. 273-285v es troba un fragment, que continua el text del f. 246v, segons explica una anotació, i que sembla ésser la traduïda al català per Pere Ribera de Perpinyà de la texid 2015 Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, De rebus hispaniae, escrit 1243 ad quem llatí
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (2009-14)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. BdC 485 (2002)
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Tractat a: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya 1:60
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 41 , n. v
Tractat a: Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats lix-lx
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1915), “Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya (núms. 18-35)”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 234-35
Note Aquest manuscrit forma part d'un lot del llegat Dalmases donat a la biblioteca.

Mans posteriors aprofitaren espais en blanc per afegir diversos textos; als ff. 16 i 18v-21 una mà del s. XVI amplià l'índex; als ff. 188-192 una mà posterior, tal vegada de finals s. XV, va afegir una disposició en català; als ff. 218-222v una disposició afegida, però per una mà antiga; al ff. 222v es dóna un canvi de mà, de ja avançat el s. XV, que més endavant copiarà els versos de Turmeda; tot seguit una altra mà de finals s. XV, afegí les profecies; els Usatges i les Commemoracions de Pere Albert foren copiades a la segona meitat del segle XV i la Gesta comitum a les darreries del segle XIV, segons J. Riera. A l'interior del text cronístic llatí, i justament en el punt que hi ha un salt des del final del f. 246v al 271v es troba un passatge extens en català: f. 246v “cum habitum regali ço es ab mantell lonch he capero gran folrats de armjnjs, ab redoblech de armjnjs sobre lo mantell (…) ensemps ab los cardenalls lo djluns per lo matj que fo [f. 271v] uengueren tots los cardenals ala Cambra del senyor Rey (…) he apres lo senyor Rey parla ab los vij. cardenalls elets los qualls lj deuen retre resposta; el text segueix en llatí.
Internet http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/miscellania-de-textos-historics-i-juridics-manuscrit--0/html/ vist 2018-02-22

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5383
Location in volume ff. 187v-192v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5156
Desconegut. Ordenació de sagramental
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS intr.: [ 187v] C2om entigament a faeltat del senyor Rey quj es cap dela cosa publica e conseruacio de bon stament de aquella fos atrobat e ordonat Sagramental en Valles e Enlobregat e en lo Maresme lo regiment del qual se partany ala Esgleya e ala Ciutat de Barchinona Segons ordinacio de aquell lo qual per lamicia del temps quj tot dia jndueix nouelles fets hauria mester reperecio e creximent … [ 188] … e posasr en defencio lurs persones e bens (…) son fetes e ordonades les ordinacions dejus scrites per part dela Esgleya de Barchinona dela Esglea [sic] de Vich e del Monastir de Estayn E dela Ciuatt de Barchinona e dela vila de Moya es stat suplicat ala magnificencia Reyal que aquells uulla aprouar stablir ordinar e confirmar per tots temps duradores
text: P2rimerament que tots los homes Reyalenchs ço es que sien homens propis o aloers del Senyor Rey … [ 192v] … Item es entes quela forma entiga e formes entigues e la ordinacio e vsance del dit sagremental entjch sien e romanguen ab la .j. sagramental e altre enlur plena force e ualor sino aytant com los presents capitols e ordjnacions deroguen o poden der[og]ar a aquelles
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1422
Location in volume ff. 298v-300v (fol. ant.)
ff. 259v-261v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1963
Anselm Turmeda. Les prometences
Language català
Date escrit 1407-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 298v] profecies que frare encelm turmeda feu en el any .mccccv. \1405/ en tunjs de barberja / ço es de algunes coses esdeuenjdores
text: [ 298va] Les prometençes | e greus sentencjes | Quj reuelades | fforen possades … [ 300v] … puys faran festa | bella / e gaya | ffjns a deus playa | que alrre sia | Amen | any 1405
Condition incomplet
Poetic Stanza 743 vv.
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 39 , n. 26
Note manquen els vv. 126-127, 295, 464, 534, 566, 578, 620 i 752-756 de l'edició de Raimondi
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 69
Location in volume ff. 262v-266 (fol. mod.)
ff. 301v-305 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1042
Desconegut. Lucidari
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 301v] Profecia treta del apocalipsy per los fils de don fferrando Rey de arago comensant en la manera següent:
text: En nom dela sancta trinitat | en fauor dela sancta christjandat | vul fer aquest dictat … [ 305] … per avant no vul mes dir | car mon trebal es fet e conplit | en lany dela natiujtat de nostre senyor Mccccxv a xiij de nohembre. | Lucidarj
Poetic Stanza 246 vv.
References (most recent first) Duran et al. (1997), Profecia i poder al Renaixement 353-67
Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 46 , n. 38 i 39
Note donat que el text està escrit a línia i seguida i que la mètrica i la rima són molt vacil·lants, a l'hora d'establir el nombre de versos hem recorregut a l'edició que Duran/Requesens fan d'aquest testimoni. Aquest text va precedit d'una altra profecia llatina: “Propter peccata Regum et populy sucsessio per ljneam rectam masculjnam auferetur a domo aragonum et succedet […] et uulgus milicia francie clericus ferro fame scitj faustu cunta perjbunt”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 361
Location in volume ff. 266v-267 (fol. mod.)
ff. 305v-306 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1285
Desconegut. Revelació de Nostre Senyor al sacerdot Esodre
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 266v] Reuelacio la qual nostre senyor deu demostra al çacerdot esodre per so que ensenyas als fills dirael [sic] la calitat del any per la entrada de jener
rubr.: Capitol 1o
text: E si lo primer dia de gener es en … [ 267] … moujment de terra per los lochs
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 223
Location in volume ff. 291-294v (fol. mod.)
ff. 310v-333v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1160
Desconegut. Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó
Language català
Date traduït 1268 - 1283
Incipits & explicits in MS text: [ 291] Aci se mostra ueritat del primer comte de barchinona he de tots los altres qui son uenguts apres dell he de tots los comptats qui son en cathaluya [sic] … [ 294v] … anfos emperador de toledo del quall fo nat .j. jnfant molt bo e molt noble aquest compte ac […]
Condition fragment
References (most recent first) Coll i Alentorn (1951-52), “La historiografia de Catalunya en el període primitiu”, Estudis Romànics 3:139-96
Barrau Dihigo et al. (1925), Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català editats i anotats lix-lxiii , n. Ms. E
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16