Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1006
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number Z.III.14 | Antic IV.F.4
Title of volume VSANÇAS Y CONST. DE CATAT. ( a la solapa de la relligadura)
Copied 1301 - 1333

External description
Writing surface Paper ceptí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 82 (= I + 1-80 + I) (fol. moderna a llapis)
Collation 16 216 38 410 55/3 68 76/5
Page Layout 2 columnes (f. 24)
31 línies (f. 10)
29 línies (f. 26)
Size pàgina 229 × 148 mm (f. 7)
pàgina 176 × 114 mm (f. 10)
caixa 183 × 130 mm (f. 26)
columna 183 × 61/63 mm (f. 26)
Hand notarial del primer terç del segle XIV
gòtica cursiva
Pictorial elements Miniatures: al f. 6 miniatura Ramon Berenguer combatent amb un peó, al f. 23 un rei assegut a qui un vassall li besa la mà i un negre amb un simi, als ff. 32r i 34r escuts de Cervera i Barcelona; caplletres, rúbriques i calderons en vermell, decoració cal·ligràfica en lila al començament de les rúbriques
Other features Justificació: al f. 10, a punta de plom, no es respecta sempre; al f. 26 a punta de grafit no respectada
Ús de la primera línia de la pauta: al f. 10 trepitjada; escrita al f. 26
Perforacions: sense perforacions visibles
Condition el f. 33 és en blanc; manquen dos folis al final del quadern cinquè (després del f. 60) i segurament també el foli final del volum, que seria el darrer del senió que tanca el volum
Binding del Monestir, en pell, amb el superlibris, té solapa de pell flexible, daurada, amb el títol del volum
Associated persons Altres miniatura representant a Ramon Berenguer IV, Comte de Barcelona [1131 - 1162]
Other Associated Texts cnum 1524 MS: Desconegut, Usatges de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300. Madrid: Academia de la Historia (RAH), 12, 11, 2 núm. 28, 1401 - 1500
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. Z.III.14 de la Biblioteca del Monestir de El Escorial (2003)
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Tractat a: Rovira i Armengol (1933), Usatges de Barcelona i commemoracions de Pere Albert 46
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial lam. VIII-X i 99-102 , n. 208-19
Tractat a: Fita (1890), “Las cortes de Barcelona en 1327 y un opúsculo técnico sobre la defensa de las fortalezas, atribuído al rey D. Alfonso el Sabio”, Boletín de la Academia de la Historia 424-8
Tractat a: Coroleu i Inglada (1890), El código de los Usajes de Barcelona. Estudio histórico-jurídico 87-8
Tractat a: Oliver y Esteller (1876-81), Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las costumbres de Tortosa 264 i 266

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 24
Location in volume ff. 1-5
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 1] dar lo reptador par al reptat. Lo qual par … [ 5] … El caual els guarnjmens eles armes [del] vençut aya
Condition acèfal
References (most recent first) Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 79-96
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 399
Location in volume ff. 7-23v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1322
Desconegut. Usatges de Barcelona
Language català
Date traduït 1250 - 1300
Incipits & explicits in MS acc.: [ 7] Sancti Spiritus ad sit nobis Gracia
rubr.: Comencen los husatges de barçelona
text: A3bans quels usatges fossen messes solien los jutges … [ 23v] … e colpablement sia jutyat
References (most recent first) Fita (1890), “Cortes y usajes de Barcelona en 1061. Textos inéditos”, Boletín de la Real Academia de la Historia 424-8 , n. (ed. part d'aquest text, a partir del f. 20v CXIIII. De pau ques confermada de bisbes e d'abats, fins al final)
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 6
Location in volume ff. 24ra-31vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1004
Pere Albert. Costums de Catalunya entre senyors i vassalls
Language català
Date traduït 1275 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24ra] Aço son custumes de Cathalunya entre senyors e uassals tenens feus que neguna excepcio de despulament no sie reebuda contra Senyor de manant poztat e fermament de dret
text: S2i lo senyor demanara a son uasal que li do poztat de castel o de casa lo qual o la qual per el tenra … [ 31vb] … lo feu emparat tro que sie uist entre el elo uassal per dret
Note 29 capítols
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 131
Location in volume f. 32r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1092
Pere d'Aragó I, Rei de Catalunya-Aragó. Constitució i capítols de cort de Cervera
Language català
Date promulgat 1202-09
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32] Constitucio Ceruarie
pream.: Anno dominj millesimo Duodecentessimo secundo en lo mes de setembre en la onrable cort Aceruera presens larcha bisbe de Taragona … per uolentat e per precs de tots que ajustantment odemanauen
dispositio: Establi lo senyor Rey en Pere per la gracia de deu Rey Darago e comte de barçelona que no Reeba sots la Senyorja sua altrui hom … [ 32v] … Ena questa metexa cort establim que bous arecs de caualers fosen \sotz/ pau tan solament les altres cosses empero no fossen sots pau e treua
References (most recent first) Gonzalvo i Bou (1995), “Versions en català de constitucions de Pau i Treva”, Medievalia 35-6
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 169
Location in volume ff. 34-37v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1119
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitució de pau i treva
Language català
Date promulgat 1228-12-27
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34] Constitucio de Barçelona de pau e de treua
acc.: I3n Christi nomine. Sia a tots manifest Que nos En Jacme per la gracia de deu Rey darago … De cincha entro a salses establiren en aquesta forma
dispositio: En axi que totes les esgleyes e les persones dels clerges de qual que orde sien … [ 37] … La donchs sia uedat e de pau e treues gitat
conf.: A maior encara seguretat … [ 37v] … per En .G. Rabasça notari Seu asso escriure fou loc e dia e ayn damunt dit
References (most recent first) Gonzalvo i Bou (1995), “Versions en català de constitucions de Pau i Treva”, Medievalia 36-40
Note segueix als ff. 38-39 la “Constitucionis facta supra confirmacion constitucionis pacis et tregue” en llatí
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 837
Location in volume ff. 40-41v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1596
Jaume I, Comte de Barcelona. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date promulgat 1227-12-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 40] Constitucio feta abarçelona
intitulatio: E2n nom de nostre Senyor ihesu christ manifest sia a tots que nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago e comte de barchinona e Senyor de mun pesler
text: conexens uerament quels statuts del Comdat de barchinona nostre per prouissio ansiosa … [ 41] … aquj alcuna cosa ne fagen forçes en aquels
datatio: Dat a barchinona xi.o kalendis januarij Anno dominj Millessimo duodecentessimo xx.o octauo
conf.: [ 41v] aso scriure feu loch e dia e ayn damunt dits
Note al marge del f. 40, en tinta vermella, hi ha una antuacio que diu “atres”; entre la datatio i el senyal de l'escrivà trobem la relació de testimonis
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 839
Location in volume ff. 42-45
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4797
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Girona)
Language català
Date promulgat 1321-08-14
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42] Constitucio feta a Gerona sobre husures de jueus
intitulatio: E2n Jacme per la gracia de deu Rey Darago e de malorcha … e Senyor de mont pesler
salutatio: Als vniuerses deles terres e dels regnes nostres … gracia e benuolença per tots temps
intr.: Dela reyal bem uolença se pertany en tendre … mas ala deuoracio daquels cobeegans possar manera stablim
dispositio: Axi en los passats com en los esdeuenjdors contrats ho deutes vsures … [ 45] … e encara axi com afalsarj Segons custuma dela terra sia punjt
datatio: Datum A Gerona .v.o kalendas. Marcij Anno domjnj .Millessimo. Duodecentessimo. Quadraginta
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 194
Location in volume ff. 46-55
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1139
Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort
Language català
Date celebració 1283-01-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46] Statuts fets En la Ciutat de Barchelona
intitulatio: E2n nom de deu Con nos En Pere per la gracia de deu Darago e de Sicilia … E comte de Barçelona
pream.: Segons los anamens dels predecessors nostres … [ 47v] … demostradors son da qui auant o encara donadors
tit.: Aci comecen los capitols
text: Per asso nos Rey damunt dit per nos eper tots los nostres restitujm atorgam e aprouam als prelats templers espitalers Esglees … [ 54v] … fetes foren aquestes cosses Abarchilona en la general cort damunt dita
datatio: [ 55] Septima kelndas januarij Annno dominj M.o CC.o octuagesimo tercio
conf.: Senyal den .P. … loc die e ayn damunt ditz
Subject ORDES MILITARS
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 46
Location in volume ff. 56-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1022
Alfons d'Aragó II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date celebració 1289
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 56r] Ordonames [sic] perpetuals dela cort demuntso
salutatio: E2n nom de deu Com nos Nalfonso per la gracia de deu Rey Darago e de Malorques e de ualencia Comte de barchelona
intr.: Entenens apau e ha justicia e ade fenjment e a bon estament dels Regnes … ede menorcha los noms dels quals daual son escrits e contenguts
dispositio: Ordona la cort quel Senyor Rey per negun temps no uena ne deya uendre ne manleuar … [ 60v] … sien reuocades segons la forma de sus dita. Exceptats Aquels que ha fets als pobladors de menorcha
datatio: Actum est hoc jn Curja montj Sonj jn mense Nouembris Anno domjnj .Millessimo. Duocentessimo. Octuagessimo. Nono
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 862
Location in volume ff. 61-69v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1620
Jaume II, Rei de Mallorca. Ordinacions de Barcelona (1291)
Language català
Date promulgat 1291-04-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] Ordonamens perpetuals ffets en la ciutat de barchelona
intitulatio: E2n nom de deu con nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago de Cicilia … e comte de barchelona
intr.: Entenens a pau e a justicia … e a bon estament dels regnes e deles terres nostres
dispositio: E aguessem manada cort general en la Ciutat de barchinona als cathalans uengren ala dita cort prelatz religioses clergues … [ 69v] … En axi quels escriuans del senyor Rey non pusquen mes auer ne demanar
datatio: Datum Die dominica scɫ [?] .x. kalendis aprilis anno dominj Millessimo. CC. Nonagesimo primo
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 863
Location in volume ff. 70-80
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1621
Jaume II, Rei de Mallorca. Ordinacions de Barcelona (1299)
Language català
Date promulgat 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70] Ordonamens perpetuals
intr.: Ordona la cort quel senyor Rey deia loar e aprouar e confirmar en la present Cort atot lo general de Cathalunya tots los ordonamens … a bon estament del senyor Rey e dela sua terra ordona la Cort aquests ordonamens quis seguexen
rubr.: Capitol dels oficials
text: Primerament que tot veguer e sotsveguer e Cort e batlle e jutge … [ 80] … E molts daltres capdals de Catalunya
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-26