Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 9522
Format livro. referência secundária. impresso
Title Informes de Literatura, 1995
Place / Publisher Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro
Date / Location 1996: pp.
Subject Bibliografia - Bibliografias
Held by Berkeley: UCB [Doe Library] PQ 9450 I5 1995
Source of Data for References bibid 4618 Avenoza (1995), “Recensão: Jensen, ed. (1992). Medieval Galician-Portuguese Poetry…”, Romance Philology
bibid 1931 Azevedo Filho (1981), As Cantigas de Pero Meogo
bibid 4626 Beltran (1995), “Alfonso X y el Puerto de Santa María”, Miscelânea de estudos […] Celso Cunha
bibid 4752 Beltran et al. (1995), A cantiga de amor
bibid 4436 Blackmore (1995), “Recensão: Jensen, ed. (1992). Medieval Galician-Portuguese Poetry…”, Speculum
bibid 4761 Camargo et al. (1995), Textos Medievais Portugueses: Cantigas de Nuno Fernandes Torneol
bibid 4598 Canettieri et al. (1995), “Contrafacta galego-portoghesi”, Medioevo y literatura […]
bibid 5769 Canettieri et al. (1995), “Para un estudio histórico-xeográfico e tipolóxico da imitación métrica na lírica galego-portuguesa. Recuperación de textos trabadorescos e troveirescos”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 1994
bibid 9533 Carballo (1995-03-08), “Só mil exemplares da edición facsimilar de Ajuda”, O Correo Galego
bibid 4631 Catalán (1995), “La expansión al Occidente de la Península Ibérica del modelo historiográfico Estoria de España -nuevas precisiones”, Miscelânea de estudos […] Celso Cunha
bibid 5770 Correia (1994), “Estudios sobre literatura medieval galego-portuguesa”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 1994
bibid 4599 Correia (1995), “O sistema das coblas doblas na lírica galego-portuguesa”, Medioevo y literatura […]
bibid 4600 Cossío Vélez (1995), “Hacia un repertorio temático de la cantiga de amigo”, Medioevo y literatura […]
bibid 4602 Dionísio (1995), “Ai, amor, amore de Pero Cantone, de Fernan Soarez de Quinhones”, Medioevo y literatura […]
bibid 8423 Domínguez Alberte (1995), “Recensão: Fidalgo Francisco et al., eds. (1994). Estudios galegos…”, Revista Galega do Ensino
bibid 4630 Elia (1995), “Uma 'cantiga d'amor' de Pero de Veer”, Miscelânea de estudos […] Celso Cunha
bibid 4604 Esteves (1995), “Relações entre as lendas de Fernão Gonçalves e Afonso Henriques”, Medioevo y literatura […]
bibid 2868 Ferreira (1995), “Um fragmento reencontrado da Terceira Partida de Afonso X”, Miscelânea de estudos […] Celso Cunha
bibid 4606 Fidalgo Francisco et al. (1995), “El amor de oídas desde la lírica gallego-portuguesa”, Medioevo y literatura […]
bibid 9534 G. (1995-01-08), “Confirmada la ascendencia gallega de un trovador que se creía que era portugués”, La Voz de Galicia
bibid 4583 Gaspar (1995), Libro dos Cantares de Afons'Eanes do Coton
bibid 9526 Koss (1995), “Dúas versións rusas da cantiga de Meendiño: problemas de recodificación do texto orixinal”, Viceversa. Revista Galega de Traducción
bibid 4758 Kulp-Hill (1995), “The Captions to the Miniatures of the 'Códice Rico' of the Cantigas de Santa Maria, a translation”, Bulletin of the Cantigueiros de Santa Maria
bibid 4717 Lanciani (1995), “Per una tipologia della tenzone galego-portoghese”, Medioevo y literatura […]
bibid 4754 Lanciani et al. (1995), As cantigas de escarnio
bibid 4755 Lapa (1995), Cantigas d'escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses
bibid 4627 Lemaire (1995), “Sinceridade ou fingimento? Uma cantiga de D. Dinis”, Miscelânea de estudos […] Celso Cunha
bibid 9528 Luján Atienza (1994-95), “Recensão: O Cantar dos trobadores. Actas do Congreso celebrado en Santiago de Compostela entre os días 26 e 29 de abril de 1993”, Revista de Filología Románica
bibid 9527 López Valero (1994-95), “Recensão: María del Carmen Pallares Méndez. A vida das mulleres na Galicia Medieval”, Revista de Filología Románica
bibid 9529 Martínez Conde (1995), “A poesía como razón común. O 'haiku' e a lírica galaico-portuguesa”, Boletín Galego de Literatura
bibid 4718 Mattoso (1995), “O imaginário do Alem-Túmulo nos exempla peninsulares da Idade Média”, Medioevo y literatura […]
bibid 4609 Monteagudo Romero (1995), “Narracións galegas da inventio do sepulcro xacobeo”, Medioevo y literatura […]
bibid 9530 Mouriño Cagide (1995), “A poesía lírica galego-castelá (1350-1450)”, Revista Galega do Ensino
bibid 4753 Oliveira et al. (1995), Trobadores e xograres. Contexto histórico
bibid 4611 Oliveira et al. (1995), “A segunda geração de trovadores galego-portugueses: temas, formas e realidades”, Medioevo y literatura […]
bibid 4612 Pedrosa (1995), “Poesía trovadoresca de inspiración popular en el siglo XIII: Joan Airas de Santiago, Cielo d'Alcamo y el tópico folclórico románico de El viajero enamorado”, Medioevo y literatura […]
bibid 4721 Piccat (1995), Il canzoniere di don Vasco Gil
bibid 4629 Ramos (1995), “A separação silábica na cópia da poesia lírica galego-portuguesa: outro indício de antecedentes musicais”, Miscelânea de estudos […] Celso Cunha
bibid 6820 Ripoll Anta (1995), “'Levantou-s' a velida… Levou-s' a velida': unha análise de métrica rítmica na lírica medieval galego-portuguesa”, Boletín Galego de Literatura
bibid 9531 Rodiño Caramés (1995), “Recensão: Fidalgo et al (1994). Estudios galegos…”, Boletín Galego de Literatura
bibid 5954 Rodríguez (1993-94), “O problema dos limites entre as literaturas galega e portuguesa”, Cuadernos de Estudios Gallegos
bibid 9532 Rábade Paredes (1995-02-04), “Martín Codax, galego”, O Correo Galego
bibid 6219 Scarborough (1995), “Una aplicación inicial de las teorías de recepción a las Cantigas de Santa Maria de Alfonso X”, Studia Hispanica Medievalia III. Actas de las IV Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval
bibid 4757 Schaffer (1995), “Marginal Notes in the Toledo Manuscript of Alfonso el Sabio's Cantigas de Santa Maria: Observations on Composition, Compilation, and Performance”, Bulletin of the Cantigueiros de Santa Maria
bibid 4614 Sáez Durán et al. (1995), “Expresiones fijas en las cantigas gallego-portuguesas”, Medioevo y literatura […]
bibid 6459 Sánchez Herrero (1995), “Los santuarios como centro de devoción. Siglos XIII al XV”, Demófilo. Revista de Cultura Tradicional de Andalucía
bibid 5617 Tavani (1995), “Os jograis galegos e portugueses. Considerações sobre a censura”, Versants
bibid 4572 Vallín (1995), “Filla de don Paay Moniz ¿De Rodeiro?”, Medioevo y literatura […]
bibid 4615 Ventura Ruiz (1995), “Toponimia nas cantigas de sátira obscena do cancioneiro medieval galego-portugués”, Medioevo y literatura […]
Record Status Created 2004-01-09
Updated 2008-04-15