Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITAGAP texid 8915
Authors Alfonso IX, Rei de Leão
Titles Foro de Bono Burgo de Caldelas
Foro do Burgo do Castro Caldelas
Foral de Caldelas
Date / Place escrito/a Allariz 1228-04-28
traduzido/a Allariz 1245 ca. - 1255 ca.
escrito/a 1260 (depois de; talvez ca. 1280) (Souto Cabo (2011))
Language galego
latim (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Tabelião / Escrivão: Nuno, tabelião Allariz (1228 ca.)
Tradutor(a): Desconhecido
References (most recent first) Souto Cabo (2011), “A cessão do mosteiro de Armeses à condessa Da Sancha Fernandes (1222). Intersecções escriturais no primeiro documento romance da Galiza”, Revista Galega de Filoloxia 12:218-19
Monteagudo Romero (2008), “O núcleo trobadoresco inicial e os seu continuadores. Achegas para a súa caracterización lingüística”, Letras primeiras. O Foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito 266-67
Monteagudo Romero (2008), “Sobre a evolución da orde de constituíntes do predicado do latín ao galego. O testemuño do Foro do Burgo de Caldelas”, Cada palabra pesaba, cada palabra medía: Homenaxe a Antón Santamarina 535-50
Martínez Martínez (2003), “Antología de textos forales del antiguo Reino de Galicia (siglos XII a XIV)”, Cuadernos de Historia del Derecho 10:281-83 , n. 4
Monteagudo Romero (2007), “A emerxencia do galego-portugués na escrita instrumental. Unha panorámica histórica”, A Nosa Lyngoage Galega: […] 299, 304-05
Souto Cabo (2006), “Inventário dos máis antigos documentos galego-portugueses”, Agalia 85/86:28-35, 39
Boullón Agrelo (2004), “Catálogo dos documentos éditos en galego anteriores a 1260”, Cadernos de Lingua 26:8
Oliveira et al. (1995), “A segunda geração de trovadores galego-portugueses: temas, formas e realidades”, Medioevo y literatura […]
Rodríguez (1981), Los fueros del reino de León 1:283 , n. 2
Subject Forais
Administração Civil
Língua - galego - prosa
Textos mais antigos
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 17404
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca, Fundación Casa de Alba, Lemos, bandejero de documentos, n. 2 (BITAGAP manid 2983)
Copied Allariz: 1228-04-28
Location in witness f. 1r
Title(s) Alfonso IX, Rei de Leão, Foro de Bono Burgo de Caldelas (tr. Desconhecido), traduzido/a 1245 ca. - 1255 ca.
Incipit & Explicits texto: [ 1r] Jnp̃imeyramẽte. Omẽs do bon b~go nõ ayam nullo senor senõ el Rey … [ 1r] … e sup̃ esto dez mill peyte de mr̃ de ouro.
References Monteagudo Romero (2008), “O núcleo trobadoresco inicial e os seu continuadores. Achegas para a súa caracterización lingüística”, Letras primeiras. O Foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito 427-32, 435-40
Monteagudo (2005-06-14), O Foro do Bo Burgo do Castro Caldelas, dado por Afonso IX en 1228. Nas orixes da escrita en galego
González (1944), Alfonso IX 1:624-28 , n. 523
Martínez Salazar (1911), Documentos gallegos de los siglos XIII al XVI: transcriptos 15-21 , n. VII
Berwick y de Alba [María del Rosario Falcó y Osorio Berwick] (1891), Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba 575-80
Note Martínez Salazar julgou o texto preparado depois de 1250.
Record Status Created 1994-04-19
Updated 2014-10-29