Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 6632
Format livro. colecção de estudos. Impresso
Title Homenaxe a Ramón Lorenzo
Associated persons Dieter Kremer (Ed. Lit.)
Series Publicacións do Centro de Documentación de Galicia da Universidade de Trier, 1-2
Place / Publisher Vigo: Galaxia
Date / Location 1998: pp.
Volumes 2
References (most recent first) recensão por: García Piqueras (1999), “Recensão: Kremer (1998). Homenaxe a Ramón Lorenzo”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 2:224-26
recensão por: Alonso Pintos (1999), “Recensão: Kremer (1998). Homenaxe a Ramón Lorenzo”, Grial 37:341-42
recensão por: Kabatek (2003), “Recensão: Kremer, ed. Homenaxe a Ramón Lorenzo”, Zeitschrift für romanische Philologie 119:738-41
cita: Informe de Literatura, 1998 (1999) 293-99, 769
contém: Álvarez et al. (1998), “Lingua e variación dialectal na Crónica xeral galega”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:29-58
contém: Bello Rivas (1998), “O texto galego da Crónica General e o seu traductor”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:59-69
contém: Fernández de Viana (1998), “Proposta para unha normativa de edición de documentos medievais en galego”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:71-80
contém: Tavani (1998), “Amanuensi ed editori: l' incomprensione del testo”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:81-93
contém: Lanciani (1998), “Sobre alguns problemas da poesia trovadoresca”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:95-99
contém: Martins et al. (1998), “Sobre a primitiva produção documental em português: Notícia de uma noticia de auer”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:105-21
contém: Arias Freixedo (1998), “O motivo do 'casamento da senhor' nas cantigas d'amor”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:123-34
contém: Castro (1998), “O fragmento galego do Livro de Tristan”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:135-49
contém: Gómez Clemente (1998), “A manifestación do marabilloso de orixe cristiá no texto historiográfico”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:151-76
contém: Dionísio (1998), “Nota sobre a recepção de um tratado aristotélico no Leal Conselheiro, de D. Duarte”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:177-83
contém: Filgueira Valverde (1998), “A remuneración do axente lírico na poesía galego-portuguesa medieval”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:185-98
contém: González (1998), “A similitude na lírica amorosa galega da Idade Media. Semellanzas e diferencias coa italiana”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 1:199-213
contém: López Martínez (1998), “A preposición a co complemento directo no galego e no castelán medievais”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 2:633-47
contém: Regueira Fernández (1998), “A construcción causativa fazer + infinitivo na prosa galega medieval”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 2:649-59
contém: Sousa Fernández (1998), “Esquemas sintácticos do verbo preguntar no galego medieval”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 2:687-96
contém: Tato Plaza (1998), “Breve contribución á historia dos resultados de dicere en galego”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 2:721-34
contém: Boullón Agrelo (1998), “A influencia franca na onomástica medieval galega”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 2:867-901
contém: Montero Cartelle (1998), “Claves para o estudio do eufemismo e do disfemismo no galego medieval”, Homenaxe a Ramón Lorenzo 2:1049-60
Source of Data for References bibid 13936 Alonso Pintos (1999), “Recensão: Kremer (1998). Homenaxe a Ramón Lorenzo”, Grial
bibid 12884 García Piqueras (1999), “Recensão: Kremer (1998). Homenaxe a Ramón Lorenzo”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos
bibid 9628 Kabatek (2003), “Recensão: Kremer, ed. Homenaxe a Ramón Lorenzo”, Zeitschrift für romanische Philologie
Record Status Created 1999-08-04
Updated 2011-10-13