Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 22815
Format artigo ou capítulo de livro. referência secundária. impresso
Author Xosé Ramón Freixeiro Mato
Title 'Vos sodes mui franqueliña molher': sobre a sufixación apreciativa na poesia trobadoresca profana
Source Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Source associated persons Leticia Eirín García (Ed. Lit.)
Xoán López Viñas (Ed. Lit.)
Series Revista Galega de Filoloxía. Monografía, 9
Place / Publisher A Coruña: Universidade da Coruña - Área de Filoloxás Galega e Portuguesa
Date / Location 2014: pp. 199-225
Subject Poesia - Até 1351 - Lírica
Poesia - Até 1351 - Satírica
Linguística Histórica
Recursos electrónicos - Internet
Internet https://www.academia.edu/12504982/_V%C3%B3s_sodes_mui_fraquelinha_molher_Sobre_a_sufixaci%C3%B3n_apreciativa_na_poeſC3%ADa_trobadoresca_profana?email_work_card=view-paper visto 2021-04-05
Source of Data for References bibid 17109 Eirín García et al. (2014), Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Record Status Created 2021-04-05
Updated 2021-04-05