Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITAGAP bibid 17109
Format livro. referência secundária. Impresso
Title Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica
Associated persons Leticia Eirín García (Ed. Lit.)
Xoán López Viñas (Ed. Lit.)
Series Revista Galega de Filoloxía. Monografia, 9
Place / Publisher A Coruña: Universidade da Coruña - Área de Filoloxías Galega e Portuguesa
Date / Location 2014: pp. 393
References (most recent first) contém: Arbor Aldea (2014), “Da lección manuscrita á lectura crítica: gramática, histórica, constitutio e interpretatio textus”, Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 9-31
contém: Arias Freixedo (2014), “Denominacións metafóricas dos órganos sexuais femininos, vinculadas ao campo sémico do aloxamento, nas cantigas de escarnio e maldizer”, Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 33-58
contém: Brea (2014), “A expresión da IRA nas cantigas de amor e de amigo”, Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 59-96
contém: Brocardo (2014), “Construções com ser, estar e jazer na história do português: notas em torno de inovação, persistência e obsolência”, Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 97-107
contém: Cohen (2014), “Poetics, Historical Grammar and Textual Criticism: Augua or Agua in Pero Meogo?”, Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 109-22
contém: Cotelo García (2014), “Corominas e a etimoloxía galega”, Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 123-41
contém: Dono López (2014), “O alógrafo sigmático do grafema z na documentación medieval galega”, Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística hiistóricia 143-59
contém: Eirín García (2014), “O léxico do proceso amoroso nas cantigas de amor de Don Denis”, Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 161-75
contém: Ferreiro (2014), “Por volta de topónimos e textos afonsinos. A cantiga Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar [B482, V 65]”, Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 177-96
contém: Freixeiro Mato (2014), “'Vos sodes mui franqueliña molher': sobre a sufixación apreciativa na poesia trobadoresca profana”, Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 199-225
contém: Larson (2014), “A alternancia h- / O entre "ortografía alfonsi" e "ortografía dionisina"”, Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 227-38
contém: López Viñas (2014), “Unha ferramenta para o estudo do léxico medieival: o GLOSSA”, Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 239-56
contém: Mariño Paz (2014), “Traxectoria histórica dos resultados galegos do sufixo número-personal latino -tis”, Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 257-90
contém: Pichel Gotérrez et al. (2014), “Edición de textos da Galiza medieval e moderna. Algúns proxectos em marcha”, Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 291-318
contém: Rodríguez (2014), “Caer/cair e similares: alguns apontamentos filológico-linguísticos”, Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 319-50
contém: Sánchez Rei (2014), “Aproximación aos pronomes demostrativos nos primórdios da Idade Moderna”, Língua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 351-68
contém: Souto Cabo (2014), “Os primeiros escritos em galego-português: revisão e balanço”, Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica 369-93
Subject Linguística Histórica
Record Status Created 2015-01-24
Updated 2021-04-05