Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITAGAP bioid 1018
Name Martín Codax, jogral
Martim Codax
Sex M
Milestones Floruit 1251 - 1276
Affiliation jogral
Author of texid 1018 Martín Codax, “Ai Deus se sabe ora meu amigo [B 1281 : V 887 : T/LP 91,1]”, escrito/a 1251 - 1275
texid 1021 Martín Codax, “Ai ondas que eu vim ver [B 1284 : V 890 : T/LP 91,2]”, escrito/a 1251 - 1275
texid 1020 Martín Codax, “Em o sagrado en Vigo [B 1283 : V 889 : T/LP 91,3]”, escrito/a 1251 - 1275
texid 1016 Martín Codax, “Mandado hei comigo [B 1279 : V 885 : T/LP 91,4]”, escrito/a 1251 - 1275
texid 1017 Martín Codax, “Minha irmana formosa treides comigo [B 1280 : V 886 : T/LP 91,5]”, escrito/a 1251 - 1275
texid 1015 Martín Codax, “Ondas do mar de Vigo [B 1278 : V 884 : T/LP 91,6]”, escrito/a 1251 - 1275
texid 1019 Martín Codax, “Quantas sabedes amar amigo [B 1282 : V 888 : T/LP 91,7]”, escrito/a 1251 - 1275
Other Associations with Works texid 1014 Pergaminho Vindel (tr. Martín Codax), compilado/a 1276 - 1300
References (most recent first) Menéndez Rodríguez (2021), “Arredor do Pergamiño Vindel: fondos significativos na Biblioteca da RAG”, Boletín da Real Academia Galega
Singul (2021), “A imaxe da harmonia universal. Música, poesía e artes visuais en Galicia e no Camiño de Santiago (séculos XII-XIII)”, O eco das estrelas. Música medieval no Camiño de Santiago 51-52
Arias Freixedo (2018), “Areas movedizas: Problemas de edición das cantigas de Martin Codax”, The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesia galega medieval 120-36
Alonso Montero (2018), “Historia da recepción en Galicia do Pergamiño Vindel”, The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesia galega medieval 290-94
Barros (2018), “Xograres do Mar de Vigo nos séculos XII-XIV”, Mátria XXI 147-82
Blas (2018), “Prensa, sociedad gallega y Martin Codax: ¿Cómo divulgaron los periódicos la figura del trovador?”, The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesia galega medieval 296-310
Ferreira (2018), “Martin Codax: a história que a música conta”, Medievalista online
Ferreira (2018), “Tradicionalismo e inovação musical na cantiga paralelística”, The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesia galega medieval 240-55
Ferreiro (2018), “A lingua de Martin Codax, entre a tradición e o xénero”, The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesia galega medieval 168-84
Gonçalves (2018), “Martim Codax, Dom Dinis, e a democracia burguesa capitalista: Aspectos da prática interpretativa”, The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesia galega medieval 258-70
Gutiérrez García (2018), “Martín Codax y las cantigas de santuario gallegoportuguesas”, Revista de Filología Española 98:2:341-70
López Carreira (2018), “Aproximación á configuración urbana de Vigo na época do Pergamiño Vindel”, The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesia galega medieval 272-87
Monteagudo (2018), “Mirar o mar. A singularidade de Martn Codax”, Grial
Rodríguez Guerra (2018), “A lingua de Martin Codax: Os esquemas sintácticos”, The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesia galega medieval 186-219
Rodríguez Guerra et al. (2018), The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval
Ron Fernández (2018), “Martin Codax: O nome. A onomástica na lírica trobadoresca”, The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesia galega medieval 222-38
Souto Cabo (2018), “Martim Codax e o fenómeno jogralesco na Galiza sul-ocidental”, The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval 83 e passim
Acuña et al. (2017), O Pergamiño Vindel. Propostas didácticas 17-19
Ron Fernández (2016), “Documentatio nomina tropatorum (I). Una nova hipótese sobre o trobador Johan Nunez Camanez e sobre o apelido de Martin Codax”, Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea 769-78
Colantuono (2015), “Memoria y composición melódica en las Cantigas de amigo de Martin Codax”, Roda da Fortuna 4 , n. 142-53
Monteagudo (2014), Martim Codax. Bañarnos emos nas ondas! As sete cantigas / O Pergamiño Vindel
Rojo Noguera (2014), “Um pergamiño de valor excepcional”, Martim Codax. Bañarnos emos nas ondas! As sete cantigas / O Pergamiño Vindel 4-5
Rocha (2012), “O cancioneiro codaciano e a produção cultural contemporânea”, Anais. XXIII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Professores de LIteratura Portuguesa 1920-27
Domínguez (2012), “Las literaturas hispanomedievales en las antologías de literatura medieval" ¿canon nacional o mundial?”, Literatures ibèriques medievals comparades - Literaturas ibéricas medievales comparadas 189-201
Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q964746
Tavani (2011), “Para unha lectura das cantigas de Martín Codax”, Grial 189:112-17
Ferreira (2009), “Codax revisitado”, Aspectos da Música Medieval no Ocidente Peninsular. Volume I - Música Palaciana 88-100
Ferreira (2009), “Música e acentuação nas cantigas d'amigo”, Aspectos da Música Medieval no Ocidente Peninsular. Volume I - Música Palaciana 102-03
Oliveira (2009), “Idade média e modernidade: a recepção critica e criativa das cantigas do mar de Vigo”,
Gutiérrez García (2008), “Sobre a posible orixe toponímica do apelido Codax”, Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina 493-501
Tavani (2008), “Raimbaut de Vaqueiras (?). ‘Altas undas que venez suz la mar'”, Lecturae tropatorum 1:1-33
Hazzleton (2007), “The Galician-Portuguese Troubadour Era, and the Songs of Martim Codax”, The Consort: The Journal of the Dolmetsch Foundation 63:25, 36-37
Monari (2005), Le cantigas de amico di Martim Codax e l'interpretazione del ritmo della monodia medievale
Beltrán (2003-09-11), “Martin Codax”, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Elmes (2003), Cantigas d'amigo & Llibre Vermell. A Performer's Edition
Roberge (2001-01-12), “Martín Codax: cantigas de amigo. A Discography”, Medieval Music and Arts Foundation
Rossell i Mayo (1999), “Els trobadors de la ‘Ría de Vigo': Martin Codax, Mendiño i Johan de Cangas”, Mot, so, razo 1:84-92
Rábade Paredes (1995-02-04), “Martín Codax, galego”, O Correo Galego 4
Vesteiro Torres (1876-06-07), “Martin Codax”, El Heraldo Gallego
Floquet (2003), “Unità narrativa ed unità musicale nelle cantigas di Martin Codax”, Criticón. Horror y Tragedia en el Teatro del Siglo de Oro. Actas de IV Coloquio del G.E.S.T.E.
Acciai (2002), “Il testo musicale e le seu esecuzioni”, Lo Spazio Letterario del Medioevo 2:341-72
Beltran (2002), “Las formas con estribillo en la lírica oral del medievo”, Anuario Musical 57:39-57
Ferreira (2001), “Codax [Codaz], Martin”, The New Grove Dictionary of Music and Musicians 6:82
Maleval (2001), “Aspectos do feminino no cantar dos trovadores: Das cantigas de mulher codaxiana aos louvores afonsinos a Santa Maria”, Anais do I Congresso Nacional de Lingüística e Filologia. 1997
Simões (2001), “O Paralelismo como recurso estilístico das cantigas de Martim Codax”, Anais do I Congresso Nacional de Lingüística e Filologia
Helguera (2000), “Una aproximación al tópico del amor a través de la poesía galaico-portuguesa a través de las cantigas de Martín Codax”,
Ferreira (1999), “Codax revisitado”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 1998 157-67
Álvarez Cáccamo et al. (1998), E miraremo-las ondas: once cantigas no mar de Vigo: Mendinho, Martín Codax, Johan de Cangas
Alonso Montero (1998), “Fortuna literaria dos tres poetas da ría de Vigo”, Tres poetas medievais da ría de Vigo […] 245-332
Alonso Montero (1998), Homenaxe ós tres poetas medievais da ría de Vigo: Martin Codax, Mendiño, Johán de Cangas 15-103
Álvarez Blázquez et al. (1998), Martin Codax: Cantor do Mar de Vigo
Blanco Pardo et al. (1998), Mendinho, Martín Códax, Johan de Cangas: Día das Letras Galegas 1998
Brea et al. (1998), Cantigas do Mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax
Brea (1998), “Mariñas e romarías na ría de Vigo”, Revista Galega do Ensino 19:13-36
Brea (1998), Martín Codax, Mendiño e Johán Congas
Couceiro Pérez et al. (1998), Martín Codax, Mendiño, Joán de Cangas. Día das Letras Galegas 1998
Brea et al. (1998), Cantigas do Mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax
Cid Cabido et al. (1998), Johan de Cangas, Martin Codax, Meendinho: 1200-1350, Lírica Medieval
Fernández del Riego (1998), “Aproximación a Martín Codax, Johan de Cangas e Meendinho”, Ondas do Mar de Amigo 17-18
López Leizán (1998), “Apuntamento sobre a función de suxeito nas sete cantigas de amigo de Martín Codax”, Día das Letras Galegas 1998 […] 121-32
Lorenzo Gradín (1998), “Tres xograres, tres ermidas e un só mar”, Día das Letras Galegas 1998 […] 133-42
Martínez Calvo (1998), “¿Fonosimbolismo en Mendinho?”, Día das Letras Galegas 1998 […] 151-60
Monteagudo Romero (1998), “O marco histórico-literario. A lírica trobadoresca galego-portuguesa”, Tres poetas medievais da ría de Vigo […] 11-158
Monteagudo Romero (1998), O Son das Ondas: Mendiño, Martin Codax, Johan de Cangas
Monteagudo Romero (1998), Martin Codax. Cantigas
Codax et al. (1998), Cantigas
Pena Sánchez (1998), Xograres do mar de Vigo. Johán de Cangas, Martín Codax e Meendinho
Portas Ferro (1998), “Tres xograres na igreja sobe-lo mar”, Encrucillada
Queixas Zas (1998), Os trobadores do Reino de Galiza: Martín Codax, Mendiño, Xoán de Cangas
Tavani (1998), “Ainda sobre Martin Codax e Mendinho”, Ondas do Mar de Vigo. Actas do Simposio […] 158-73
Varela Barreiro (1998), “Verrá: os futuros irregulares con vibrante múltiple na Lírica profana”, Día das Letras Galegas 1998 […] 175-88
Villanueva (1998), “As cantigas do mar de Martín Codax”, Cantigas do Mar. Homenaxe a Joan de Cangas, Mendinho e Martín Codax 13-53
Villanueva (1998), “As Cantigas de amigo de Martin Codax”, Ondas do Mar de Amigo 91-94
Flores Varela (1997), Martín Codax
González Pérez (1997), Meendiño, Martín Codax, Xoán de Cangas
Pozo Garza (1996), Ondas do mar de Vigo: Erotismo e conciencia mítica nas cantigas de amigo
Brea et al. (1996), Lírica profana galego-portuguesa 2:609 , n. 91
Beltran (1994), “Cueillir la rose: el Roman de la rose y la lírica tradicional del siglo XIII”, Actas do XIX Congreso International […] 9:353-88
Kerkhof (1994), “El cancionerillo de Martin Codax”, Foro Hispánico. Revista Hispánica de los Países Bajos
Lanciani et al. (1993), Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa 433-36
Oliveira (1992), “Depois do Espectáculo Trovadoresco. A estrutura dos cancioneiros peninsulares e as recolhas dos sécs. XIII e XIV”, 513-14
Álvarez Sellers (1992), “Las cantigas de Martín Codax y su significación en la lírica galaico-portuguesa”, Quadrant
Tacuchian (1992), “Cantigas d'amigo de Martim Codax”, ARTEunesp 8:91-106
Meneses (1991), “Poetic Worlds: Martin Codax”, Style
Filgueira Valverde (1990), “Ourense na recepción dos Cancioneiros: um artigo de Vesteiro”, Sexto Adral 32-38
Piel (1989), “Nótulas de onomástica trovadoresca”, Estudos de linguística histórica galego-portuguesa
Gonçalves (1989), “Filologia literária e terminologia musical Martin Codaz esta non acho pontada”, Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant'anni dalla sua laurea
Doninicy (1989), “Pour une nouvelle lecture de Martin Codax”, Le Souci des apparences. Neuf études de poétique et de métrique
Oliveira (1988), “Do Cancioneiro da Ajuda ao Livro das Cantigas do Conde D. Pedro”, Revista de História das Ideias 10:736-37
Pozo Garza (1987), “Martín Codax: as sete cantigas”, Grial
Gonçalves (1987), “Filologia literária e terminologia musical Martin Codaz esta non acho pontada”, Cultura Neolatina
Azevedo Filho (1986), “Uma leitura de Martin Codax”, Actas do I Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza
Azevedo Filho (1985), “Estudo literário de Martin Codax”, Revista da Biblioteca Nacional. Série 2
Battesti-Pelegrin (1985), “Eaux douces, eaux amères dans la lyrique hispanique médiévale tradicionelle”, Senefiance 15:45-60
Castro (1985), “Homenaxe a Martín Codax”, Grial 23:120-21
Filgueira Valverde (1984), “Os nomes de Martín Codax”, Terceiro Adral 24-29 , n. 3
Filgueira Valverde (1984), “'Altas undas' e 'Ondas do mar de Vigo'”, Terceiro Adral 59-63 , n. 10
Alonso Montero (1983), “Para achegármos á poesía de Martín Codax”, Homenaxe a Martín Codax
López-Casanova (1983), “As cantigas de Martin Codax: indice pra unha lectura tematico-estilistical”, Homenaxe a Martín Codax
Pozo Garza (1983), “Aspectos das sete cantigas de Martin Codax”, Homenaxe a Martín Codax
Fernández de la Cuesta (1982), “Les cantigas de amigo de Martín Codax”, Cahiers de Civilisation Médiévale
Laranjeira (1982), “Martin Codax: código popular”, Vértice
Ribera Llopis (1982), Literaturas catalana, gallega y vasca 133-36
Tavani (1981), “A proposito di una 'nuova' edizione di Martin Codax”, Rassegna Iberistica
Spaggiari (1980), “Un esempio di struttura poetica medievale: le 'cantigas de amigo' de Martin Codax”, Arquivos do Centro Cultural Português
Spaggiari (1980), “Il canzoniere di Martim Codax”, Studi Medievali
Tavani (1980-83), La poesia lirica galego-portoghese 2:1:8:38 , n. a91
Jakobson (1979), “A textura poética de Martim Codax”, Do Cancioneiro de Amigo com um texto de Roman Jakobson e 50 Cantigas de Amigo
Homenaxe a Martin Codax (1979)
Heur (1975), Recherches internes sur la lyrique amorureuse des troubadours galiciens-portugais (XIIe-XIVe siècles): contribution a? l'e?tude du "Corpus des troubadours" 586 , n. 91
Azevedo Filho (1973), “O poema musical de Codax como narrativa”, Uma visão brasileira da literatura portuguesa
Cásares (1972), “Primeira noticia de Martín Codax”, Grial 37:337-38
Horrent (1971), “Altas undas que venez suz la mar”, Mélanges de Philologie Romane dédiés à la mémoire de Jean Boutière (1899-1967)
Jakobson et al. (1971), “Carta a Haroldo de Campos sobre a textura poética de Martin Codax”, Grial
Santiago (1967), “Cómo cantar y tañer las Cantigas de Amigo de Martín Codax”, Revista. Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses 3:187-206
Rocha (1965), Sete Vozes Perenes da Galiza Lírica 19-37
Álvarez Blázquez (1962), Martín Codax: cantor del mar de Vigo
Pellegrini (1959), “Ancora sul nome di Martin Codax”, Studi su Trove e Trovatori della Prima Lirica Ispano-Portoghese
Cotarelo Valledor (1933), “Encol do nome de Martín Codax”, Nós
Bell (1923), “The Seven Songs of Martin Codax”, Modern Language Review
Canettieri et al. (Visto: 2010-06-05), Il Canzoniere di Martim Codax / O Cancioneiro de Martim Codax
Monari (Visto: 2010-06-05), Melodie e ritmo delle cantigas di Martim Codax
Canfranc (2015-04-29), De cómo el oscuro Martín Codax arrojó luz sobre la música de los trovadores
Martín Codax y el Pergamino Vindel (2015-09-02)
Fernández (2015-09-09), Cantiga ‘Ondas do mar', obra del trovador gallego del sigo XIII Martín Codax
Subject Recursos electrónicos - Internet
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q964746 visto 2021-07-14
Record Status Created 1989-08-19
Updated 2023-01-08